Aarhus BSS Nyheder fra ledelsen

Aarhus BSS fortsat AACSB akkrediteret - akkrediteringsprocessen forlænget med et år

AACSB har netop meddelt, at akkrediteringsprocessen forlænges indtil forår 2020. Aarhus BSS skal dokumentere og videreudvikle processen for systematisk opfølgning på uddannelsernes læringsmål. Det betyder, at fakultetet fortsat har den internationale AACSB-akkreditering, men at AACSB til foråret igen vil evaluere fakultetet, inden de tager stilling til forlængelsen af akkrediteringen.

Aarhus BSS har de tre internationale akkrediteringer AACSB, EQUIS og AMBA

I foråret 2019 havde Aarhus BSS besøg af akkrediteringspanelet fra AACSB, som mødtes med ca. 40 repræsentanter fra ledelse, studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Aarhus BSS har nu fået den officielle tilbagemelding fra forårets besøg, og panelet er overvejende positive over for de mange tiltag, som fakultetet har sat i værk siden sidste besøg i 2013. Udvalget roser blandt andet det store arbejde, der allerede nu finder sted med at sikre kvaliteten af uddannelserne, herunder fakultetets uddannelseskvalitetsprocesser.

For fortsat akkreditering forudsætter AACSB dog en mere systematisk kvalitetssikring af de studerendes indfrielse af læringsmål på uddannelsesniveau og dermed en konsolidering af den del af uddannelseskvalitetssystemet, som har fokus på dette. Fakultetet skal således fremsende dokumentation for, hvordan der er arbejdet med at videreudvikle processen for en mere systematisk opfølgning på, hvorvidt og i hvilken grad de studerende opfylder uddannelsernes læringsmål.

Siden besøget i marts er der i dialog med AACSB udarbejdet en model for, hvordan Aarhus BSS specifikt kan supplere de eksisterende kvalitetsprocesser med data, som direkte adresserer målopfyldelsen på uddannelsesniveau med henblik på at kvalificere den dialog om og opfølgning på uddannelsernes læringsmål, som allerede foregår i på flere niveauer i organisationen.

Første skridt har været at teste modellen på et pilotprojekt på cand.merc. specialerne for sommereksamen 2019. Dataene fra dette projekt er nu ved at blive indsamlet og vil i løbet af det tidlige efterår blive drøftet i Det Erhvervsøkonomiske Studienævn. Med afsæt i erfaringerne fra pilotprojektet udrulles den udvidede kvalitetssikring efterfølgende på hele uddannelsesporteføljen, som en naturlig del af de eksisterende uddannelseskvalitetsprocesser. Data på opfyldelsen af uddannelserne læringsmål vil således fremadrettet supplere det datasæt, der allerede indgår i det veletablerede kvalitetssystem ved Aarhus BSS.

Såfremt AACSB vurderer, at den fremsendte dokumentation afklarer opmærksomhedspunktet, forlænges AACSB akkrediteringen frem til 2024, hvor næste akkrediteringsbesøg finder sted. Den ekstra dokumentationsproces påvirker dermed ikke fakultetets nuværende AACSB akkrediteringsstatus, og Aarhus BSS er således fortsat AACSB akkrediteret.

For yderligere information, kontakt venligst:

Dekan Thomas Pallesen
E-mail: pallesen@au.dk
Mobil: 20373932

Prodekan for uddannelse Per Andersen
E-mail: perandersen@au.dk
Tlf: +4587165745


Værd at vide om akkrediteringer

  • AACSB står for Association to Advance Collegiate Schools of Business.
  • Akkrediteringen gives for 5 år af gangen, og fakultetet har været AACSB akkrediteret siden 2013.
  • Aarhus BSS har de anerkendte internationale akkrediteringer: AMBA, EQUIS og AACSB.
  • AACSB, AMBA og EQUIS er de ledende internationale kvalitetssystemer til vurdering, forbedring og akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner inden for "Management and Business Administration".
  • Akkrediteringerne indikerer, at institutionen har fundet en god balance mellem høj akademisk kvalitet og professionel relevans igennem et tæt samarbejde med nationalt og internationalt erhvervsliv.
  • Akkrediteringerne er afgørende for, at en uddannelsesinstitution kan fastholde og styrke sin position i en stadig mere konkurrencepræget branche. De bidrager til institutionens brand og til at den kan tiltrække de rigtige studerende, forskere og samarbejdspartnere.
  • Fornyelse af akkrediteringerne foregår hver 3. eller 5. år. Dette sikrer, at institutionen løbende arbejder på at udvikle og højne kvaliteten i alle sine aktiviteter.