Aarhus BSS’ økonomiske situation frem mod 2019

Aarhus BSS trimmer økonomien frem mod 2019 og investerer samtidig i udvikling af businessområdet

14.06.2016 | Aase Bak

Planen for hvordan Aarhus BSS skal navigere sikkert gennem de kommende budgetår for 2016-2019 blev i går godkendt af Aarhus Universitets bestyrelse.

Aarhus BSS har en total årlig omsætning på ca. 1,1 milliard. Fakultetet forventer vigende indtægter på 59 millioner frem mod 2019 som følge af dimensionering, fremdriftsbøder og omprioriteringsbidrag. En lille forventet stigning i eksterne midler er langt fra nok til at lukke hullerne efter de svigtende indtægter på den ordinære drift. Derfor er der i Aarhus BSS’ handleplan arbejdet med, hvordan man dels kan sikre flere indtægter og samtidig reducere udgifter.

Investeringer i udvikling
Samtidig tages der hul på den strategiske styrkelse af businessområdet og de områder, hvor der er et samarbejde mellem business og samfundsvidenskab. Ud over fakultetets egne investeringer får Aarhus BSS tilført ca. 42 millioner af Aarhus Universitets strategiske midler, de såkaldte USM-midler. Samlet betyder det, at businessområdet samt områder, hvor der er grænseflader til samfundsvidenskab fra 2017-2021 bliver styrket med investeringer på ca. 110 millioner.

”Vores ambition er at uddanne de dygtigste kandidater, og det kræver, at de modtager undervisning af forskere på internationalt niveau, og derfor bliver nogle af midlerne i første omgang brugt på at styrke niveauet blandt forskere inden for businessområdet og områder, hvor der er et samarbejde mellem business og samfundsvidenskab,” siger Thomas Pallesen.

Administrative udgifter skal falde
I Aarhus BSS’ økonomiske handleplan er der forventning om, at udgifterne falder med 26 millioner i budgetårene fra 2016-2019. Det sker bl.a. ved at fakultetet gennem den planlagte to procents besparelse på administrationen på AU sparer syv millioner i det administrative center på Aarhus BSS over de næste fire år.

”Vi er i en situation, hvor vi både skal investere i udviklingen af forskningen og samtidig reducere vores udgifter. Derfor må vi blive skarpere i prioriteringen af administrative ydelser. Fakultetsledelsen har igangsat et analysearbejde, som forventes afsluttet hen over sommeren, og derefter vil vi lægge os fast på de konkrete udmøntninger af besparelser på tværs af det administrative centers afdelinger,” siger dekan Thomas Pallesen.

LSU på det administrative center er inddraget i de overordnede mål for besparelser og både medarbejdere og funktionschefer er blevet opfordret til at involvere medarbejderne i de administrative afdelinger.

Et andet område hvor Aarhus BSS kan reducere udgifter er via bidraget til fællesadministrationen, som forventes at falde med 14 millioner de kommende år, samt lavere udgifter til huslejetillæg på ca. tre millioner.

Nye uddannelser bidrager positivt til økonomien
På plussiden forventes ekstra indtægter fra nye uddannelser som Offentlig Politik og Økonomi samt Master i Political Science, især fordi de nye studerende på disse uddannelser kan indgå på eksisterende hold og dermed ikke i nævneværdig grad genererer ekstra udgifter.  På samme måde er der forventninger om et øget optag på eksisterende uddannelser og en stigning i basisforskningsmidlerne på ca. 11 millioner frem mod 2019.

Sammenlagt forventer Aarhus BSS altså at hente ekstra indtægter på 24 millioner kroner.

Fremdriftsbøden som en usikker faktor
En af de usikre faktorer i handleplanen er størrelsen på den bøde, som fakultetet får, hvis de studerende ikke kommer hurtigt nok gennem studiet. Fremdriftsbøden er i den fireårige handleplan vurderet til at beløbe sig til 19 millioner kroner, og derfor er det væsentligt, at både undervisere og studerende er opmærksomme på, at fremdrift i studierne har stor indvirkning på den enkeltes studerendes uddannelse men i særdeleshed også på fakultetets økonomi.

Processen omkring sprogfagene, som blev igangsat i 2015, er ikke indarbejdet i den økonomiske handleplan, selv om en flytning af sprogfagene til Arts vil medføre større økonomiske omfordelinger. Det skyldes, at der ikke var truffet beslutning om en overflytning, da planen blev udarbejdet.

Læs om AUs overordnede budgetplan og strategiske satsninger.

Aarhus BSS
Tags: Budget, handleplan, Aarhus BSS, økonomi