Supplerende spørgsmål

Forventningsafstemning

Forventningsafstemning er en central faktor, for at den studerende ved, hvad der forventes af dem så de kan tilpasse deres studiestrategier og prioritering af studieaktiviteter. Det kan f.eks. bestå af en guidende lektionsplan, der informerer om kursets indhold, aktiviteter og forløb, forventninger til arbejdsindsats og krav til eksamen. Det kan også foregå som en løbende proces hvor du som underviser løbende diskuterer mål, udbytte og proces med dine studerende. Eksemplerne nedenfor kan med fordel stilles i din midtvejsevaluering så du har mulighed for at foretage justeringer i dit kursus

Det har været tydeligt for mig, hvordan jeg forventedes at forberede mig mellem timerne
Jeg er blevet klar over, hvad man i dette kursus i særlig grad lægger vægt på, hvis man vil yde en god faglig præstation
Der var god overensstemmelse mellem undervisningsaktiviteterne og kursets læringsmål
Det er tydeligt for mig hvad der forventes af mig til eksamen i dette fag

Undervisningsformater

Det er sjældent, man selv kan vælge undervisningsformen, og den vil altid være et vilkår, som du skal tage hensyn til, når du planlægger dit undervisningsforløb, men inden for alle undervisningsformer er der selvfølgelig muligheder for at udvikle sin undervisning. Nedenfor finder du eksempler på emner og aktiviteter der kan have betydning for de studerendes engagement og læringsudbytte.

Forelæseren

Forelæseren forklarede vigtige nøglebegreber og teorier på måder, jeg kunne forstå
Forelæseren var god til at inkludere spørgsmål, der understøttede min forståelse for emnet (fx. live afstemninger, summe grupper, one minute paper, surveys etc.)
Forelæseren var god til at inddrage praktiske eksempler i forelæsningen, der understøttede min forståelse for emnet
Forelæseren opsummerede løbende hovedpointerne i forelæsningen

 

Aktiviteter i forelæsningen


Undervisningsaktiviteterne i forelæsningen har bidraget til at gøre indholdet interessant og engagerende (fx live afstemninger, summegrupper, one minute paper, surveys etc.)
Forelæsningsaktiviteterne stimulerede min interesse for dette emneområde
Forelæsningsaktiviteterne støttede min forståelse for emnet
Forelæsningsaktiviteterne var velorganiserede

Holdundervisning

Holdundervisningsaktiviteterne bidrog til at øge min forståelse for fagets empiriske problemstillinger (fx øvelsesopgaver, dataanalyser, tekstanalyser etc.)
Læseopgaverne stimulerede min interesse for faget
Holdundervisningsaktiviteterne stimulerede min interesse for faget faglige problemstillinger (fx øvelsesopgaver, oplæg, gruppearbejde, dataanalyser etc.)
Hvor meget har holdundervisningen samlet set bidraget til din viden og dine evner til at arbejde effektivt med andre
Hvor meget har holdundervisningen samlet set bidraget til din viden og dine evner til at løse komplekse, virkelige problemstillinger
Hvor meget har holdundervisningen samlet set bidraget til din viden og dine evner til at skrive klart og struktureret
Hvor meget har holdundervisningen samlet set bidraget til din viden og dine evner til at tale klart og struktureret
Hvor meget har holdundervisningen samlet set bidraget til din viden og dine evner til at tænke kritisk og analytisk

 

EDU-it

Educational it har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Herunder kan du finde inspiration til at få feedback på brugen af EDU-it.

På dette kursus har brugen af digitale studie- og undervisningsaktiviteter (understøttet af f.eks. Peergrade, Mentimeter, Padlet, Google docs, Sci2U) givet god mening ift. det vi skulle lære.

Kursusorganisering

Valg af kursusindhold udgør et centralt element i forbindelse med kursusplanlægning. Her skal man i særlig grad have fokus på dels de studerendes forudsætninger og den faglige relevans og mængden af indhold som kan have betydning for de studerendes læringsadfærd. Både stoftrængsel såvel som uaktuelle problemstillinger kan påvirke de studerendes engagement i undervisningen og lede de dem over i overfladiske studiestrategier der oftest medfører utilfredsstillende læringsresultater

Jeg har kunnet tilgå de ressourcer og materialer, der blev brugt i undervisningen
De kursusmaterialer og - ressourcer, der blev stillet til rådighed i undervisningen, gav god mening i forhold til det, vi skulle lære
Opgaverne, der er stillet i forbindelse med undervisningen, har bidraget til at øge min forståelse af stoffet
Det er klart for mig, hvad de enkelte dele af undervisningsmaterialet skal bidrage med
Kursusmaterialet gav god mening i forhold til det vi skulle lære

Kursusaktiviteter

kan være rettet mod forskellig mål og bestå af mange forskellige øvelser, f.eks. skriftlige opgaver, cases, studenteroplæg etc., ligesom de kan gennemføres ved brug af mange forskellige værktøjer f.eks. Peer-grade, Mentimeter, Kahoot, Wiki, Blogindlæg, video oplæg etc. Men uanset hvilke aktiviteter du vælger er formålet at motivere og fremme de studerendes læring. Hvis du ønsker feedback på konkrete aktiviteter er det en god idé at præcisere hvilken/hvilke du har i tankerne og evt. hvilke værktøjer du har anvendt

I hvilket omfang har XX aktiviteterne i undervisningen bidraget til at inspirere dig til at deltage mere aktivt i undervisningen
I hvilket omfang har XX aktiviteterne i undervisningen bidraget til at jeg kunne fordybe mig i pensum
I hvilket omfang har XX aktiviteterne i undervisningen bidraget til at støtte min forberedelse til timerne
I hvilket omfang har XX aktiviteterne i undervisningen bidraget til at strukturere min forberedelse til timerne
I hvilket omfang har XX aktiviteterne i undervisningen bidraget til at finde ud af hvor jeg havde problemer med stoffet
I hvilket omfang har XX aktiviteterne i undervisningen bidraget til at øge din forståelse for det vi gennemgik i timerne
I hvilket omfang har XX aktiviteterne i undervisningen bidraget til at støtte din forberedelse til eksamen
Har du andre kommentarer, der specifikt angår kursets øvelsesaktiviteter
Jeg synes vores underviser var god til at inddrage vores bidrag til aktiviteterne i timerne
Jeg synes, at mine bidrag til kursets øvelses aktiviteter blev værdsat af mine medstuderende
Min forståelse af stoffet blev styrket ved at arbejde kursusmaterialet igennem med andre studerende

Vejledning

Jeg har fået god vejledning i forhold til: At strukturere min opgave
Jeg har fået god vejledning i forhold til: At styre og planlægge mit projekt
Jeg har fået god vejledning i forhold til: At søge relevant litteratur til min opgave
Jeg har fået god vejledning i forhold til: At kunne vælge relevante teorier/metoder
Jeg har fået god vejledning i forhold til: At analysere og diskutere mit materiale
Jeg har fået god vejledning i forhold til: At indkredse emnet og lave en problemformulering

 

Studiekultur

Samarbejde er en væsentlig del af at være universitetsstuderende og en væsentlig forudsætning for de studerendes trivsel og oplevelse af at høre til, samtidig med at det kan have stor indflydelse på kvaliteten det faglige arbejde. Hvis gruppearbejde udgør en væsentlig del i din undervisning, er det vigtigt at være opmærksom på om de studerende trives, eller om der er behov for justeringer.

Jeg synes, at mine bidrag til undervisningsaktiviteterne blev værdsat af mine medstuderende
Min forståelse af stoffet blev styrket ved at diskutere og arbejde kursusmaterialet igennem med andre studerende
Jeg har kunnet få faglig hjælp og støtte fra mine medstuderende i dette kursus

Motivation

Motivation er en væsentlig faktor der driver vores aktiviteter. Den kan komme indefra og udefra. Ved den indre motivation drives man af interesse og glæde ved selve aktiviteten. Ydre motivation drives af ydre mål, eksempelvis ønsket om en god karakter, ros fra en underviser eller at sammenligne sig med medstuderende. Studerende der motiveret vil ofte have lettere ved at lære. Informationen om de studerendes motivation indikerer om der er behov for at justere i dine undervisningsaktiviteter.

Jeg opfatter kurset som vigtig for min samlede uddannelse
Forud for kursets start var jeg interesseret i fagområdet
Jeg har i kursusforløbet i det store og hele læst litteraturen og løst de stillede opgaver

Self-Efficacy (SE): tillid til egen formåen

Den generelle følelse af handlekraft og tillid til egen formåen er vigtige ressource, når man møder nye opgaver eller udfordringer og en persons vurdering af egne evner kan have stor indflydelse på hvordan man nærmer sig disse. Studerende med højt niveau af SE mere tilbøjelige til at se vanskelige opgaver som noget der skal beherskes, snarere end noget der bør undgås, mens studerende med lav SE satser mindre, giver hurtigere op hvilket kan afstedkomme affektive reaktioner som stress og angst. Den væsentligste kilde til SE er forankret i konkrete mestringsoplevelser fordi det giver de studerende en ægte følelse af at have kapacitet til at lykkes. Spørgsmål af denne type kan stilles løbende i dit kursus

Jeg forventer at opnå en god karakter i dette fag
Jeg er sikker på, at jeg forstår de emner og problemstillinger der undervises i, i dette fag
Jeg forventer at klare mig særdeles godt til eksamen i dette fag
Jeg forventer at klare mig godt, sammenlignet med andre studerende der deltager i dette undervisningsforløb

Eksamensangst

Eksamensangst fører let til utilsigtede studiestrategier der hindrer den studerende i at udvikle deres forståelse af det, der undervises i. Du kan med fordel være opmærksom på hvilke forestillinger de har om den forestående eksamen - Og ved at tale med de studerende om sammenhængen i din undervisning, dvs. mellem indhold, undervisningsaktiviteter og det, den studerende skal præstere til eksamen kan du være med til at forebygge eksamensangst. Spørgsmålene kan f.eks. stilles i din midtvejsevaluering

Jeg er så nervøs i forbindelse med eksamen, at jeg ikke kan huske de ting jeg har lært
Jeg føler mig nervøs og utilpas, når jeg går til eksamen
Jeg bekymrer mig en del om eksamen