Educational IT

I perioden 2018-2023 intensiverer Aarhus BSS brugen af Educational IT i fakultetets uddannelser. Det sker som led i AUs satsning på Educational IT og med fokus på de studerendes læring. Indsatsen bygger videre på de seneste års erfaringer med at udbrede brugen af digitale læringsteknologier og læringsaktiviteter i undervisningen.

Studielederne på Aarhus BSS har sammen med prodekanen for uddannelse valgt fire formater for Educational IT anvendelse som ramme for indsatsen. Det giver mulighed for at indsamle erfaringer og videreudvikle undervisningen på en systematisk måde.

Introduktion til Educational IT på Aarhus BSS


Hør Prodekan for uddannelse Per Andersen fortælle om projektet og de fire formater for Educational IT:

Er du underviser og vil i gang med at teste, udvikle eller forfine din brug af Educational IT inden for projektets rammer, så finder du flere oplysninger under 'Procesplan for Educational IT-projektet'.

Fire formater for Educational IT

Educational IT-projektet på Aarhus BSS benytter sig af fire formater for brug af Educational IT i undervisningen. Bl.a. for at have et fælles sprog for tiltag under projektet og for at kunne følge indsatsens mål om øget brug af Educational IT i undervisningen.

Her følger en kort guide til de enkelte formater:

  1. Teknologi-distribueret: tilstedeværelsesundervisning på campus. Digital læringsteknologi anvendes til distribution af kursusmateriale og kursusinformationer vha. universitetets LMS (pt. Blackboard).
  2.  Teknologi-understøttet: tilstedeværelsesundervisning på campus. Lærings- og/eller undervisningsaktiviteter, der faciliteres vha. digital læringsteknologi på timerne eller uden for timerne, er typisk et supplement til den øvrige undervisning. Teknologi-understøttelsen af aktiviteter finder sted en eller flere gange i løbet af et kursus og kan optræde både in-class og out-of-class, men ikke nødvendigvis begge steder. 
    2.1.   in-class: digital læringsteknologi anvendes kun til at støtte aktiviteter i konfrontationstimerne
    2.2.   out-of-class: digital læringsteknologi anvendes kun til at støtte aktiviteter uden for konfrontationstimerne.
  3. Blended Learning: tilstedeværelsesundervisning på campus kombineret med online lærings- eller undervisningsaktiviteter. Centrale lærings- og/eller undervisningsaktiviteter faciliteres vha. digital læringsteknologi og online. Undervisningen er opbygget, så der er en tydelig sammenhæng og gensidig afhængighed mellem aktiviteter online, som de studerende skal deltage i, og tilstedeværelsesaktiviteter på campus. Deltagelse i konfrontationstimerne forudsætter fx. deltagelse i aktiviteter online før og/eller efter timerne.
  4. Online: alle lærings- og undervisningsaktiviteter faciliteres af digital teknologi og foregår online

Procesplan for Educational IT-projektet

Fra efteråret 2018 kan du som underviser indgå i Educational IT-projektet på Aarhus BSS. Tag fat i din studieleder, hvis du vil vide mere om rammerne for at deltage i projektet på dit institut.

2018:

september: overblik over nuværende brug af Educational IT i obligatoriske fag på Aarhus BSS.

november: nye Educational IT tiltag meldes ind til prodekan for uddannelse ved brug af  projektskabelon

december: status på Educational IT projektet på Aarhus BSS

2019 - 2023:

januar - juni: udvikling, afprøvning og evaluering af nye Educational IT tiltag i kurser på Aarhus BSS. Kontakt Center for Undervisning og Læring (CUL) for pædagogisk og teknisk rådgivning.

juni: nye Educational IT tiltag meldes ind til prodekan for uddannelse via projektskabelon

august- december: udvikling, afprøvning og evaluering af nye Educational IT tiltag i kurser på Aarhus BSS. Kontakt Center for Undervisning og Læring (CUL) for pædagogisk og teknisk rådgivning.

november: nye Educational IT tiltag meldes ind til prodekan for uddannelse via  projektskabelon.

december: årlig status på Educational IT projekter ifm. fakultetets årlige statusrapport.


Organisering af projektet

Educational IT-projektets overordnede rammer er besluttet af fakultetsledelsen på Aarhus BSS.

Projektet ledes af prodekan for uddannelse Per Andersen i samarbejde med institutledere og studieledere.

Alle undervisere og studerende ved fakultetet er potentielle aktører i projektet ved at deltage i udvikling, afprøvning og evaluering af digitale læringsteknologier og læringsaktiviteter.

Center for Undervisning og Læring (CUL) står til rådighed for pædagogisk og teknisk rådgivning samt evaluering af nye Educational IT-tiltag. CUL vil løbende opsamle og videreformidle erfaringerne fra tiltagene i projektet.