Studieordning for Kandidatuddannelse i psykologi (2007)
Indhold

1. Studieordningens rammebestemmelser

2. Uddannelsens struktur

3. Uddannelsens enkelte discipliner og prøver

4. Studieordningens regelbestemmelser

5. ændringer til studieordningen


1. Studieordningens rammebestemmelser


Studieordningen for Kandidatuddannelse i psykologi (2007) er udarbejdet af Det psykologiske Studienævn og godkendt af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 27-06-2007

Studieordningen træder ikraft den 01-09-2007

Kandidatuddannelsen i psykologi (Master of Science in Psychology) giver ret til betegnelsen cand.psych. (Master of Science (MSc) in Psychology)

Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for psykologi

Se ændringer til studieordningen

Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder
Uddannelsens formål er at uddanne kandidater i Psykologi. Bestået kandidatuddannelse berettiger til betegnelsen cand.psych.

Formålet med kandidatuddannelsen er
· at den studerende får et grundlæggende kendskab til centrale almene og anvendte psykologiske teorier
· at den studerende erhverver sig viden og færdigheder om psykologiens metodologiske grundlag
· at den studerende kvalificerer sig til at kunne tilegne sig og kritisk vurdere teoretisk og empirisk forskning
· at den studerende kvalificerer sig til kritisk at kunne forholde sig til den anvendte psykologi.
Akademiske kompetencer og kvalifikationer
Det er væsentligt, at den studerende på kandidatuddannelsen tilegner sig teoretiske forudsætninger for at anvende sin almene viden om psykologi. Denne anvendelse kan finde sted i form af direkte kontakt med enkeltpersoner, konsultativt arbejde med personer, grupper eller systemer samt generelt via forebyggende arbejde og/eller forskningsmæssig indsats. I forhold til bacheloruddannelsen sker der et perspektivskifte i undervisningen, idet de anvendte sider af fagene på kandidatuddannelsen træder tydeligere frem uden at uddannelsen dermed tager forskud på eller erstatter den praktiske uddannelse, der ligger i autorisationen som psykolog.

En kandidat i psykologi er i stand til
· at udrede sager (herunder tilvejebringe og fortolke testresultater) af psykologisk karakter vedrørende enkeltpersoner, grupper og organisationer samt tilrettelægge behandling
· at formidle psykologiske problemstillinger (herunder individuelle, organisatoriske, samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger), gøre rede for og iværksætte behandling af disse teoretisk, empirisk og anvendelsesorienteret
· at udvikle og gennemføre projekter, der er med til at udvikle tilværelsesforhold og livskvalitet psykologisk set
· At planlægge, iværksætte og evaluere psykologisk relevante kursusforløb
Hjemmel
Uddannelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne med senere ændringer. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160853).
Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 670 af 19. juni 2014 om eksamen ved universitetsuddannelser (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163987) og Eksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen ved universitetsuddannelser (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142560). Kandidatadgangsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1488 af 16. december 2013 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160758).
Adgangskrav og forudsætninger
Optagelse på kandidatuddannelsen i psykologi forudsætter en bestået bacheloruddannelse i psykologi eller en ækvivalerende bacheloruddannelse. Er der tale om en ækvivalerende bacheloruddannelse forudsættes det, at den har et omfang på 180 ECTS, og at den indeholder fag, der ækvivalerer fagene

· Social- og personlighedspsykologi
· Kognitions- og indlæringspsykologi
· Udviklingspsykologi
· Arbejds- og organisationspsykologi
· Klinisk psykologi, børn
· Klinisk psykologi, voksne
· Pædagogisk psykologi
· Forskningsmetode A
· Forskningsmetode B
· Statistik
· Bachelorafhandlingen

Det skal dog tilføjes, at ækvivaleringen kan bestå i, at der er en flerhed af fag eller fagelementer i den udenlandske uddannelse, der tilsammen ækvivalerer et givet fag hos os, dvs. at f.eks. bacheloropgaven kan ækvivaleres af to mindre opgaver af tilsammen
ækvivalerende niveau og indhold.

Studerende der har taget har taget en bacheloreksamen ved Psykologisk Institut, Aarhus Universit er sikret en plads på kandidatuddannelsen hvis de opfylder følgende krav: Er bacheloreksamen erhvervet ved sommereksamen (ordinært juni og syge-/reeksamen august) skal man søge om optagelse med påbegyndelse 1. september samme år. Er bacheloreksamen erhvervet ved vintereksamen (ordinært januar og syge-/reeksamen februar) skal man søge optagelse med påbegyndelse 1. februar samme år.

Alle andre ansøgere, dvs. (1) Studerende fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, som søger optagelse med påbegyndelse 1 eller flere semestre senere (altså ikke i umiddelbar forlængelse af erhvervet bacheloreksamen) og (2) ansøgere med adgangsgivende eksamen der hidrører fra et andet dansk univeriset end AU eller et udenlandsk universitet er ikke sikret optagelse. Er der pladser ledige vil der bliver foretaget et udvalg blandt disse ansøgere på baggrund af ækvivalensvurdering, standpunkt og motiveret ansøgning.

Opmærksomheden henledes på, at litteraturgrundlaget for eksaminer i almenpsykologiske grunddiscipliner skal afspejle nutidig teori og praksis. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt indenfor de seneste 15 år, formodes litteraturgrundlaget ikke at være forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, skal ansøgningen om optagelse suppleres med en oversigt over den litteratur, der indgik i den enkelte eksamen. På baggrund af en konkret faglig vurderingen af litteraturgrundlagets aktualitet vil optagelsen kunne betinges af supplering af tidligere eksaminer i form af udarbejdelse af en almenpsykologisk afhandling (bacheloropgave).
Denne uddannelse giver adgang til:
Efter kandidatuddannelse kan man indgå i et forløb mod opnåelsen af autorisation som psykolog. Kandidatuddannelsen (og autorisationen) giver adgang til en rig vifte af arbejdsfunktioner inden for såvel den private som offentlige sektor. For at nævne nogle grove stillingstyper: psykologer i privat praksis, psykologer i konsulentfirmaer, psykologer på hospitaler, psykologer på skoler, psykologer i firmaers personaleafdelinger, psykologer i forskningsprojekter, psykologer i institutioner, psykologer i forvaltning etc., etc..
Overgangsregler
Alle studerende på Kandidatuddannelsen, Studieordningen af 2000 overflyttes pr. 1. september 2007 til Kandidatuddannelsen, Studieordningen af 2007 efter følgende regelsæt:

· Studerende, der har bestået Grundfag A m/ forskningsmetode eller Grundfag  B m/ forskningsmetode vil få meritoverført Forskningsmetode II
· Alle øvrige fag overføres direkte.

Alle fag overføres med den opnåede karakter. 13-skala karakterer vil fremgå af eksamensbeviset, men vil samtidig fremgå omregnet til 7-trins-skalaen. Det samlede gennemsnit udregnes efter 7-trins-skalaen.

Studieordningen af 2007′s progressionsbestemmelser træder i kraft for alle studerende pr. 1. september 2007.


2. Uddannelsens struktur

Prøveoversigt -
Modul/årsprøve Prøvetitel/censur Fagtype/bedømmelse Sem./ECTS
Grundfag A - klinisk psykologi Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
- Intern prøve uden censur Gradueret 15 ECTS
Test- og undersøgelsesmetode Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Interventionsmetode Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Forskningsmetode II Konstituerende og obligatorisk 1. sem.
- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Praktik Konstituerende og obligatorisk 2. sem.
- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 10 ECTS
Teori-praksis seminar Konstituerende og obligatorisk 2. sem.
- Intern prøve uden censur Bestået/ikke bestået 5 ECTS
Grundfag B
(15 ECTS / 2. sem.)
Grundfag B - arbejds- og organisationspsykologi Konstituerende og obligatorisk 2. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 15 ECTS
Grundfag B - pædagogisk psykologi Konstituerende og obligatorisk 2. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 15 ECTS
Valgfri seminarer
(30 ECTS / 3. sem.)
Seminar A - klinisk psykologi Valgfag 3. sem.
- Intern prøve uden censur Gradueret 15 ECTS
Seminar B - arbejds- og organisationspsykologi Valgfag 3. sem.
- Intern prøve uden censur Gradueret 15 ECTS
Seminar B - pædagogisk psykologi Valgfag 3. sem.
- Intern prøve uden censur Gradueret 15 ECTS
Almenpsykologisk seminar Valgfag 3. sem.
- Intern prøve uden censur Gradueret 15 ECTS
Tværfagligt seminar Valgfag 3. sem.
- Intern prøve uden censur Gradueret 15 ECTS
Klinisk seminar - Klinikprogrammet Valgfag 3. sem.
- Intern prøve uden censur Gradueret 15 ECTS
Speciale
(30 ECTS / 4. sem.)
Speciale Konstituerende og obligatorisk 4. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 30 ECTS
Speciale præ ph.d. Konstituerende og obligatorisk 4. sem.
- Ekstern prøve med beskikket censur Gradueret 30 ECTSKassogram -
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Grundfag A - klinisk psykologi
15 ECTSTest- og undersøgelsesmetode
5 ECTS

Interventionsmetode
5 ECTS

Forskningsmetode II
5 ECTS

Praktik
10 ECTS


Teori-praksis seminar
5 ECTS

Grundfag B
15 ECTSValgfri seminarer
30 ECTS


Speciale
30 ECTSRegler og faglige progressionsbestemmelser -
Kandidatuddannelsens standardsammensætning:

1. semester
Test- og undersøgelsesmetode 5 ECTS
Interventionsmetode 5 ECTS
Forskningsmetode II 5 ECTS
1 grundfag 15 ECTS

2. og 3. semester
1 grundfag 15 ECTS
2 valgfri seminarer 30 ECTS
Praktik 10 ECTS
Teori-praksis seminar 5 ECTS

4. semester
Speciale 30 ECTS

Studerende, der påbegynder kandidatuddannelsen i september, starter med Grundfag A, klinisk psykologi.
Studerende, der påbegynder kandidatuddannelsen i februar, starter med Grundfag B, arbejds- og organisationspsykologi eller pædagogisk psykologi.

Grundfagene:
Der skal altid bestås 2 grundfag: Grundfag A + det ene Grundfag B.
Det er muligt at sammensætte en kandidatuddannelse med 3 grundfag ved at erstatte et valgfrit seminar med det andet Grundfag B. Det valgfri seminar skal i så fald være fra gruppen: overvejende teoretiske seminarer.

Forudsætning for optagelse på seminarer i klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi samt pædagogisk psykologi er, at det tilhørende grundfag er bestået.

Valgfri seminarer:
Der er tre mulige seminarformer:
- overvejende teoretisk orienteret
- overvejende empirisk orienteret
- overvejende praksisorienteret

Et overvejende praksisorienteret/empirisk orienteret seminar skal altid være kombineret med et teoretisk seminar. Et teoretisk seminar kan stå alene, ligesom man kan tage 2 overvejende teoretiske seminarer.

Seminarer kan være af følgende indholdsmæssig art:
- Klinisk psykologi
- Arbejds- og organisationspsykologi
- Pædagogisk psykologi
- Almenpsykologi
- Tværfagligt

Kombinationsmuligheder:
Ved sammensætningen af kandidatuddannelsen kan der maksimalt vælges følgende antal teoretiske seminarer fra de enkelte grupper:

1 klinisk (grundfaget forudsættes bestået)
1 arbejds- og organisationspsykologisk (grundfaget forudsættes bestået)
1 pædagogisk (grundfaget forudsættes bestået)
2 almenpsykologiske
2 tværfaglige

I stedet for 2 teoretiske seminarer kan der – når praksisorienterede/empiriske seminarer udbydes – sammensættes følgende kombinationer:

Klinisk psykologi: 1 teoretisk + 1 empirisk eller 1 praksisorienteret
Arbejds- og organisationspsykologi: 1 teoretisk + 1 empirisk eller 1 praksisorienteret
Pædagogisk psykologi: 1 teoretisk + 1 empirisk eller 1 praksisorienteret
Almenpsykologi: 1 teoretisk + 1 empirisk eller 1 praksisorienteret
Tværfagligt: 1 teoretisk + 1 empirisk eller 1 praksisorienteret

Seminarernes kategorisering vil fremgå af læseplanen. De empiriske og praksisorienterede seminarers binding til teoretiske seminarer vil ligeledes fremgå af læseplanen.


Mulighed for fravalg:
Udover ovennævnte fagsammensætninger er det muligt at fravælge de valgfri seminarer (i alt 30 ECTS) og erstatte dem med fag inden for eller uden for psykologiens område fra andre danske eller udenlandske universiteter.
Fravalget kan alene finde sted efter en forhåndsgodkendelse af studienævnet på grundlag af en faglig vurdering af helheden og niveauet i uddannelsen.


3. Uddannelsens enkelte discipliner og prøver
1. Grundfag A - klinisk psykologi
Formål:
Fagets formål
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Domæne
Faget omhandler et domæne, der overordnet kan beskrives ved de psykiske lidelsers ætiologi og klinisk psykologiske interventionsformer. Faget omhandler endvidere den kliniske psykologis metoder og praksisformer med vægt på psykoterapi samt fagets forskningsmetoder.

(På bacheloruddannelsen gives en indføring i fagets teorier og metoder, historiske udvikling og nuværende stade som forsknings- og anvendt disciplin. Faget på kandidatuddannelsen giver en teoretisk baseret forståelse af fagets anvendelsesorienterede aspekter, herunder centrale teoriers anvendelsesorienterede aspekter, metoder og empiriske grundlag.)

Genstandsområder
Faget omfatter teoretisk, empirisk og anvendelsesorienteret følgende områder med deres centrale teorier, kernebegreber og empiri:

· sammenhængen mellem klinisk psykologisk teori og kliniske færdigheder samt forholdet mellem forskning og klinisk psykologisk praks
· Centrale psykoterapiformer, herunder: Psykoanalyse, Psykodynamisk terapi, Interpersonel psykoterapi, Adfærdsterapi, Kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi, Familieterapi (herunder systemorienteret terapi), Oplevelsesorienteret psykoterapi
· Psykoterapeutiske fællesfaktorer, herunder: Den terapeutiske alliance, forventningsfaktorer
· Behandling af særlige psykiske lidelser, herunder: Krisetilstande/belastningsreaktioner, Angsttilstande, Depressive lidelser, Personlighedsforstyrrelser, Skizofreni,
· Forskningsmetodologi med særlig vægt på psykoterapiforskning, herunder: Design og metoder, Effektforskning, Procesforskning

Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Forelæsningsrække
Undervisningssprog:
Dansk
Pensum:
Pensumomfang: 1250 sider.
Pensum godkendes af Studienævnet.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Udleveret/stillet spørgsmål 1 uge(-r)

Indlevering
Bemærkning
Omfang: 12 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.


Ordinær eksamen:
Der afholdes ordinær eksamen i december/januar måned.

Sygeeksamen:
Studerende, der kan dokumentere sygdom ved den ordinære eksamen,
har mulighed for at gå til sygeeksamen i februar.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg i februar.

Opsamlingseksamen:
Studerende, der ikke består faget i den ordinære eksamenstermin
har mulighed for at indstille sig til et eksamensforsøg i maj
måned.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen udbydes følgende eksamensformer:
Ugeeksamen

Til syge-/om-/opsamlingseksamen udbydes følgende eksamensformer:
Ugeeksamen


2. Test- og undersøgelsesmetode
Formål:
Fagets formål
Fagets formål er at den studerende tilegner sig et første kendskab til og mulighed for refleksion over personlig forhold til psykologisk test- og interventionspraksis.

Domæne
Faget Test- og undersøgelsesmetode omhandler et domæne, der overordnet kan beskrives ved test-og undersøgelsesmetoder, der anvendes i praksis. Faget omhandler endvidere psykologers professionsfærdigheder i forhold til test og undersøgelser af børn, unge og voksne. Desuden omhandler faget undersøgelse under standardiserede vilkår og hvilke teknikker, der egner sig til afdækning af en individualpsykologisk problemstilling.

Praksisområder
Faget omfatter følgende områder og deres kernebegreber:

· Forståelse for diagnostiske valg.
· Kendskab til :
· Professionsetiske spørgsmål.
· Konstruktion og standardisering af test samt den teoretiske baggrund for testning.
· Observation.
· Psykologiske Undersøgelser.
· Diagnostisk interview.


Kriterier for målopnåelse
Aktiv og fagligt relevant deltagelse i test og undersøgelseskursets faglige aktiviteter. At vise tilstrækkelig kendskab til fagets praksisområde, og på et litteraturgivet grundlag at kunne diskutere styrker og svagheder ved de enkelte test- og undersøgelsesmetoder, deres praksis og etiske problemstillinger samt deres egne antagelser og begrundelser.
Undervisningsform:
Forelæsninger og øvelser
Undervisningssprog:
Dansk
Pensum:
Pensumomfang: 750 sider
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Bemærkning (dansk)
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.


Såfremt faget bestås ved 80% tilstedeværelse + skriftlig opgave
er forudsætningen for aflevering af den skriftlige opgave, at
deltagelseskravet er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages faget
om.

Sygeeksamen:
Forudsætning for aflevering af skriftlig opgave er, at
deltagelseskravet er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages faget
om.

Opgaven:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Forudsætning for aflevering af skriftlig opgave er, at
deltagelseskravet er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages faget
om.

Opgaven:
Bedømmelser med ˝ikke bestået˝ giver ret til aflevering en ny
rapport med udgangspunkt i samme undersøgelse.
Afleveringsfristen vil blive meddelt i læseplanen, men vil dog
senest ligge inden udgangen af samme eksamenstermin som den
ordinære eksamen.


3. Interventionsmetode
Formål:
Fagets formål
Fagets formål er at den studerende tilegner sig et første kendskab til og mulighed for refleksion over personlig forhold til psykologisk interventionspraksis.

Domæne
Faget omhandler et domæne, der overordnet kan beskrives ved dette at være personlig aktør i en professionel psykologisk samtale samt de personlige refleksioner man i den forbindelse kan gøre over sin egne kapaciteter og præferencer i forskellige psykoterapeutiske formater.

Praksisområder
Der vil være demonstrationer af og øvelser i forskellige interventionsformer alt efter hvilket anvendelsesområde interventionskurset afholdes i (f.eks. klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi og pædagogisk psykologi).


Kriterier for målopnåelse
Aktiv og fagligt relevant deltagelse i interventionsmetodekursets faglige aktiviteter. At vise tilstrækkelig kendskab til fagets praksisområde, og på et litteraturgivet grundlag at kunne diskutere styrker og svagheder ved de enkelte interventionsmetoder, deres praksis og etiske problemstillinger samt deres egne antagelser og begrundelser.
Undervisningsform:
øvelser og fælles oplæg
Undervisningssprog:
Dansk
Pensum:
Pensumomfang: 250 sider
Deltagerbegrænsning:
Tilmeldings- og prioriteringsregler: se gældende læseplan.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Ordinær eksamen:
Aktiv deltagelse i undervisningsforløbet, beståelseskravene
meddeles i læseplanen
Der udbydes undervisning hvert semester.

Syge-/omeksamen:
Studerende, der ikke kan gennemføre undervisningsforløbet, skal
tage nyt undervisningsforløb det følgende semester.


4. Forskningsmetode II
Formål:
Fagets formål
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere, at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Domæne
Faget omhandler et domæne, der overordnet kan beskrives ved de problemstillinger, der knytter sig til de anvendelsesorienterede fags empiriske forskning, herunder centrale metodemæssige tilgange og problemstillinger, samt konvertering af konkrete undersøgelsesspørgsmål til empirisk forskning.

Genstandsområder
Faget omfatter følgende områder:
· generel viden om samspillet mellem anvendelsesorienteret teori og empiri
· forskellige metoders og designs styrker og svagheder
· etiske problemstillinger
· basale færdigheder i forhold til forskningsprocessens forløb f.eks. reviews, design, analyse, praktisk gennemførelse og afrapportering
· afrapportering af empiri.


Kriterier for målopnåelse
· Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved at vise tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
· Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved at vise tilstrækkeligt kendskab til udvalgte litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger til at udfærdige en rapport over et empirisk materiale samt de metodiske og kvantitativt og/eller kvalitative behandlingsmæssige redskaber og vurderinger der knytter sig hertil
· Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved at formulere redegørelse for brug og viden på en sprogligt letforståelig måde, samt gøre brug af standarddesigns for opstilling af empiriske materialer og rapporter.
Undervisningsform:
øvelsesorienteret seminarundervisning/workshop
Undervisningssprog:
Dansk
Pensum:
Pensumomfang:
500 sider.
Deltagerbegrænsning:
Tilmeldings- og prioriteringsregler: se gældende læseplan.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Bemærkning (dansk)
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
4. 80% deltagelse
5. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
6. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Ordinær eksamen:
Aktiv deltagelse i undervisningsforløbet, beståelseskravene
meddeles i læseplanen


Syge-/omeksamen:
Studerende, der ikke kan gennemføre undervisningsforløbet, skal
tage nyt undervisningsforløb det følgende semester.


5. Praktik
Formål:
Fagets formål
Fagets formål er at den studerende tilegner sig et første kendskab til og mulighed for refleksion over sit personlige forhold til psykologisk arbejdspraksis. Anvendelsesorienteret praktik skal dels give den studerende en forståelse for, hvordan man arbejder praktisk og professionelt med mennesker i forskellige sammenhænge, dels give den studerende en forståelse for, hvorledes praksisfærdigheder hænger sammen med almenpsykologien og de anvendelsesorienterede fag. Forskningspraktik giver den studerende indblik i og træner i psykologisk forskningspraksis. Den studerende vælger enten anvendelsesorienteret praktik eller forskningspraktik

Domænet
Praktikken, der foregår på almindelige psykologarbejdspladser – forskningspraktik foregår i tilknytning til videnskabeligt forskningsmiljø af psykologfaglig karakter.

Praksisområder
Praktikken er et element, der overordnet kan beskrives som den studerendes konfrontation med praktisk psykologarbejde/forskningsarbejde, dvs. med professionens forskellige discipliner ude på de forskellige psykologarbejdspladser/forskningsmiljøer. Praktikarbejdet foregår under ugentlig psykologfaglig supervision – individuelt og/eller i gruppe. Denne supervision gives normalt af arbejdsstedet.

Kriterier for målopnåelse
· Aktiv og faglig relevant deltagelse i praktikken (aktiv, relevant og godkendbar deltagelse i de arbejdsområder og aktiviteter som er tilrettelagt af praktikpladsen og godkendt af Psykologisk Institut)
Undervisningsform:
I praktikken følger den studerende en praktiserende psykolog, der også fungerer som vejleder. Omfanget er ca. 50 arbejdsdage med vejledning i et omfang på 10-15 timer i alt. Den studerende modtager under praktikken vejledning af en psykolog. Denne vejledning skal give den studerende en indføring i arbejdspladsens typiske arbejdsopgaver og tilbagemelding på den studerendes eget selvstændige rbejde. Den studerendes opgaver under praktikken aftales mellem praktikstedet og den studerende med praktikstedet som ansvarlig instans.

Forskningspraktik kan accepteres efter særligt begrundet ansøgning.
Undervisningssprog:
Dansk
Faglige forudsætninger:
Praktikken etableres i tilknytning til teori-praksis seminaret.
Deltagerbegrænsning:
Se praktikreglerne i Studiehåndbogen.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Praktisk -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Praktikken evalueres ud fra den studerendes tilstedeværelse i et
forløb på et af instituttet godkendt praktiksted. Evalueringen
foretages af den eksterne samarbejdspartner og foretages på
baggrund af 50 arbejdsdage på det pågældende praktiksted.

Syge-/omeksamen.
Er den studerende ikke i stand til at gennemføre praktikforløbet
rettes henvendelse til praktikkoordinator.6. Teori-praksis seminar
Formål:
Fagets formål
Fagets formål er at den studerende tilegner sig et første kendskab til og mulighed for refleksion over sit personlige forhold til psykologisk arbejdspraksis. Formålet med teori/praksisgrupperne er at lade den studerende – sammen med de andre praktikanter - reflektere over praktikken og se sine egne første bestræbelser på at yde praktisk psykologarbejde i lyset af moralske kategorier og i lyset af almene og kliniske teorier.

Domænet
Teori & praksis faget foregår i en teori-praksis gruppe, der kører sideløbende med praktikken 1 gang ugentligt.

Teori-praksisgrupperne er selvstyrende og består af et antal praktikanter med een af instituttets lærere som fast ansvarlig for gruppen.

Kriterier for målopnåelse
· Aktiv og faglig relevant deltagelse i en Teori-& praksisgruppes arbejde (herunder aktiv, relevant og godkendbar deltagelse i fælles refleksioner over igangværende praktik, diskussioner af relevant faglitteratur, to skriftlige oplæg)
· Relevant personligt reflekteret udarbejdelse af individuel reflektionsopgave

Undervisningsform:
Selvstyrende grupper med 3 x lærerkonsultation.
Undervisningssprog:
Dansk
Pensum:
Pensumomfang: 500 sider.
Faglige forudsætninger:
Teori-praksis seminaret følger op på praktikken.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel - -


Undervisningsdeltagelse
Bemærkning
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Afløsningsopgave:
Ved praktik i udlandet, som forhindrer
deltagelse i teori-praksis seminaret på Psykologisk Institut,
kan teori-praksis seminaret mod ansøgning afløses af en
reflektionsopgave, omfang 20. sider, ekskl. bilag og
litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.
Der udbydes undervisning hvert semester.

Såfremt faget bestås ved 80% tilstedeværelse + skriftlig opgave
er forudsætningen for aflevering af den skriftlige opgave, at
deltagelseskravet er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages faget
om.

Sygeeksamen:
Forudsætning for aflevering af skriftlig opgave er, at
deltagelseskravet er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages faget
om.

Opgaven:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.


Omeksamen:
Forudsætning for aflevering af skriftlig opgave er, at
deltagelseskravet er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages faget
om.

Opgaven:
Bedømmelser med ˝ikke bestået˝ giver ret til aflevering af en ny
opgave med udgangspunkt i samme praktikophold.
Afleveringsfristen vil blive meddelt i læseplanen, men vil dog
senest ligge inden udgangen af samme eksamenstermin som den
ordinære eksamen.


Grundfag B
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Grundfag B - arbejds- og organisationspsykologi
Formål:
Fagets formål
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Domæne
Faget omhandler et domæne, der overordnet kan beskrives ved menneskelige aktiviteter i arbejdsorganisatoriske kontekster. Faget omhandler mennesket i interaktion med arbejde, individer og grupper i organisationer, samt denne interaktions forløbere og konsekvenser. Faget omhandler endvidere individuelle og kollektive former for adfærd, aktiviteter og processer, der udspiller sig i tilknytning til sociale, tekniske og interessemæssige aspekter af arbejde, udvikling og intervention, organisation og arbejdsmarked. Endvidere omhandler faget fænomener og processer i arbejdsorganisationer og metoder til at arbejde med disse, samt metateoretiske antagelser. Nærmere bestemt omhandler dette arbejdets og organisationers tilrettelæggelse, indretning og udformning samt disses konsekvenser, forebyggelse og intervention på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

(På bacheloruddannelsen gives en indføring i fagets teorier og metoder, historiske udvikling og nuværende stade som forsknings- og anvendt disciplin. Faget på kandidatuddannelsen giver en teoretisk baseret forståelse af fagets anvendelsesorienterede aspekter, herunder centrale teoriers anvendelsesorienterede aspekter, metoder og empiriske grundlag.)

Genstandsområder
Faget omfatter teoretisk, empirisk og anvendelsesorienteret følgende områder med deres centrale teorier, kernebegreber og empiri:
1. produktion,
2. demokratisk participation,
3. socialt liv og samspil mellem individ og organisation, samspil mellem arbejdsliv og familie- og fritidsliv, transformation af adfærdmønstre og erfaringer mellem livsdomæner, arbejdstid,
4. teamorganisering,
5. jobfredshed, motivation og præstation,
6. menneske teknologi interaktion,
7. Human Ressource Management,
8. ledelse, beslutningsprocesser, magt og indflydelse,
9. kommunikation, interesseforhold, samarbejde, konfliktløsning og forhandling,
10. værdier,
11. arbejdsmiljø, arbejdsmiljømodeller, belastningsformer, stress, udbrændthed, sygdom og fravær, sikkerhed på arbejdspladsen og forebyggelsesstrategier,
12. tilknytning til arbejdsmarkedet, arbejdsløshed, commitment / engagement, forventninger og holdninger til organisationen,
13. identitet og organisationskultur, organisatorisk adfærd, psykologisk kontrakt, kontrol, organisationsteori og udvikling, relationer mellem ansatte og ledelse, rekruttering og karriereudvikling.

Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Forelæsningsrække
Undervisningssprog:
Dansk
Pensum:
Pensumomfang: 1250 sider.
Pensum godkendes af Studienævnet.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Udleveret/stillet spørgsmål 1 uge(-r)

Indlevering
Bemærkning
Omfang: 12 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Ordinær eksamen:
Der afholdes ordinær eksamen i maj måned.

Sygeeksamen:
Studerende, der kan dokumentere sygdom ved den ordinære eksamen,
har mulighed for at gå til sygeeksamen i august.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg i august.

Opsamlingseksamen:
Studerende, der ikke består faget i den ordinære eksamenstermin
har mulighed for at indstille sig til et eksamensforsøg i
december.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen udbydes følgende eksamensformer:
Ugeeksamen

Til syge-/om-/opsamlingseksamen udbydes følgende eksamensformer:
Ugeeksamen


2. Grundfag B - pædagogisk psykologi
Formål:
Fagets formål
Fagets formål er at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Domæne
Faget omhandler et domæne, der kan beskrives ved forholdet mellem pædagogisk praksis og almen-og udviklingspsykologiske tilgangsvinkler med særligt henblik på de anvendte sider af den pædagogiske psykologi. Endvidere omhandler faget dette forhold mht. gældende samfunds- og institutionspraksis, kulturhistoriske rødder og individualhistoriske tilgange.

(På bacheloruddannelsen gives en indføring i fagets teorier og metoder, historiske udvikling og nuværende stade som forsknings- og anvendt disciplin. Faget på kandidatuddannelsen giver en teoretisk baseret forståelse af fagets anvendelsesorienterede aspekter, herunder centrale teoriers anvendelsesorienterede aspekter, metoder og empiriske grundlag.)

Genstandsområder
Faget omfatter teoretisk, empirisk og anvendelsesorienteret følgende områder med deres centrale teorier, kernebegreber og empiri:

1. Vidensformernes historiske grundlag og betydning for den pædagogiske praksis
2. Dannelsens-og socialiseringens dimensioner
3. Klassiske og moderne læringsteorier
4. Forholdet mellem udvikling og læring
5. Læringens motivation, emotion og kognition
6. Undervisning og læringstransfer
7. Pædagogik
8. Evaluering og eksaminer
9. Pædagogisk psykologisk rådgivning
10. Specialpædagogik.
11. Test-og interventionsformer i pædagogisk psykologisk praksis
12. Børn og unge med vanskeligheder
13. Læring som social proces og livslang læring
14. Læring i uddannelse og i arbejdsliv
15. Systemisk- og kontekstuelt baserede interventionsformer

Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for fagets domæne og genstandsområde ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Forelæsningsrække
Undervisningssprog:
Dansk
Pensum:
Pensumomfang: 1250 sider.
Pensum godkendes af Studienævnet.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Udleveret/stillet spørgsmål 1 uge(-r)

Indlevering
Bemærkning
Omfang: 12 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.


Ordinær eksamen:
Der afholdes ordinær eksamen i maj måned.

Sygeeksamen:
Studerende, der kan dokumentere sygdom ved den ordinære eksamen,
har mulighed for at gå til sygeeksamen i august.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg i august.

Opsamlingseksamen:
Studerende, der ikke består faget i den ordinære eksamenstermin
har mulighed for at indstille sig til et eksamensforsøg i
december.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen udbydes følgende eksamensformer:
Ugeeksamen

Til syge-/om-/opsamlingseksamen udbydes følgende eksamensformer:
Ugeeksamen


Valgfri seminarer
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Seminar A - klinisk psykologi
Formål:
Fagets formål
Formålet med faget er – med baggrund i den studerendes hidtidige valg af fag - at den studerende på basis af et eller flere af de konstituerende fag fordyber sig i et særligt genstandsområde og/eller problemstilling inden for det psykologiske domæne – samt at den studerende fordyber sig i specifikke tilgange og metoder som psykologien som videnskab og/eller profession kan bringe i anvendelse over for dette genstandsområde og/eller denne problemstilling

Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser (herunder alt efter seminarets art også tværfaglighed og interventionsformer) inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.


Domænet
Et valgfrit seminar beskæftiger sig med et eller flere genstandsområder inden for den psykologiske videnskab.

Genstandsområdet
I læseplanen vil være præciseret hvor mange valgfrie seminarer der slås op samt hvilket genstandsområde og/eller hvilke problemstillinger der vil udgøre det enkelte seminars indhold.


Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Gruppeundervisning inkl. vejledning
Undervisningssprog:
Dansk. Eventuelle undervisningsudbud på engelsk vil fremgå af den aktuelle læseplan.
Pensum:
Pensumomfang: 1250 sider. Se gældende læseplan.
Faglige forudsætninger:
Grundfag A, klinisk grundfag skal være bestået.
Deltagerbegrænsning:
Der vælges blandt de i læseplanen udbudte seminarer. Tilmeldings- og prioriteringsregler fremgår af læseplanen.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

Omfang: 20 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
10 sider kombineret med posterpræsentation.
Faglæreren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge-/om-/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
20 siders opgave.


2. Seminar B - arbejds- og organisationspsykologi
Formål:
Fagets formål
Formålet med faget er – med baggrund i den studerendes hidtidige valg af fag - at den studerende på basis af et eller flere af de konstituerende fag fordyber sig i et særligt genstandsområde og/eller problemstilling inden for det psykologiske domæne – samt at den studerende fordyber sig i specifikke tilgange og metoder som psykologien som videnskab og/eller profession kan bringe i anvendelse over for dette genstandsområde og/eller denne problemstilling

Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser (herunder alt efter seminarets art også tværfaglighed og interventionsformer) inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.


Domænet
Et valgfrit seminar beskæftiger sig med et eller flere genstandsområder inden for den psykologiske videnskab.

Genstandsområdet.
I læseplanen vil være præciseret hvor mange valgfrie seminarer der slås op samt hvilket genstandsområde og/eller hvilke problemstillinger der vil udgøre det enkelte seminars indhold.


Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Gruppeundervisning inkl. vejledning
Undervisningssprog:
Dansk. Eventuelle undervisningsudbud på engelsk vil fremgå af den aktuelle læseplan.
Pensum:
Pensumomfang: 1250. Se gældende læseplan.
Faglige forudsætninger:
Grundfag B, arbejds- og organisationspsykologi skal være bestået.
Deltagerbegrænsning:
Der vælges blandt de i læseplanen udbudte seminarer. Tilmeldings- og prioriteringsregler fremgår af læseplanen.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

Omfang: 20 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.
Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
10 sider kombineret med posterpræsentation.
Faglæreren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge-/om-/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
20 siders opgave.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

10 sider, ekskl. bilag og litteraturliste, kombineret med
posterpræsentation. En over- eller underskridelse af omfanget på
+/- 20% kan accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Posteren og præsentationen af den kan ske i grupper. Posterdelen
bestås ved godkendelse af posteren og ved at bestå
præsentationen af posteren overfor undervisningsholdet.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
20 sider.
Underviseren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge/om/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
10 siders opgave m/ poster.


3. Seminar B - pædagogisk psykologi
Formål:
Fagets formål
Formålet med faget er – med baggrund i den studerendes hidtidige valg af fag - at den studerende på basis af et eller flere af de konstituerende fag fordyber sig i et særligt genstandsområde og/eller problemstilling inden for det psykologiske domæne – samt at den studerende fordyber sig i specifikke tilgange og metoder som psykologien som videnskab og/eller profession kan bringe i anvendelse over for dette genstandsområde og/eller denne problemstilling

Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser (herunder alt efter seminarets art også tværfaglighed og interventionsformer) inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.


Domænet
Et valgfrit seminar beskæftiger sig med et eller flere genstandsområder inden for den psykologiske videnskab.

Genstandsområdet.
I læseplanen vil være præciseret hvor mange valgfrie seminarer der slås op samt hvilket genstandsområde og/eller hvilke problemstillinger der vil udgøre det enkelte seminars indhold.


Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Gruppeundervisning inkl. vejledning.
Undervisningssprog:
Dansk. Eventuelle undervisningsudbud på engelsk vil fremgå af den aktuelle læseplane.
Pensum:
Pensumomfang: 1250 sider. Se gældende læseplan.
Faglige forudsætninger:
Grundfag B, pædagogisk psykologi skal være bestået.
Deltagerbegrænsning:
Der vælges blandt de i læseplanen udbudte seminarer. Tilmeldings- og prioriteringsregler fremgår af læseplanen.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

Omfang: 20 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
10 sider kombineret med posterpræsentation.
Faglæreren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge-/om-/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
20 siders opgave.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

10 sider, ekskl. bilag og litteraturliste, kombineret med
posterpræsentation. En over- eller underskridelse af omfanget på
+/- 20% kan accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Posteren og præsentationen af den kan ske i grupper. Posterdelen
bestås ved godkendelse af posteren og ved at bestå
præsentationen af posteren overfor undervisningsholdet.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
20 sider.
Underviseren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge/om/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
10 siders opgave m/ poster.


4. Almenpsykologisk seminar
Formål:
Fagets formål
Formålet med faget er – med baggrund i den studerendes hidtidige valg af fag - at den studerende på basis af et eller flere af de konstituerende fag fordyber sig i et særligt genstandsområde og/eller problemstilling inden for det psykologiske domæne – samt at den studerende fordyber sig i specifikke tilgange og metoder som psykologien som videnskab og/eller profession kan bringe i anvendelse over for dette genstandsområde og/eller denne problemstilling

Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser (herunder alt efter seminarets art også tværfaglighed og interventionsformer) inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.


Domænet
Et valgfrit seminar beskæftiger sig med et eller flere genstandsområder inden for den psykologiske videnskab.

Genstandsområdet
I læseplanen vil være præciseret hvor mange valgfrie seminarer der slås op samt hvilket genstandsområde og/eller hvilke problemstillinger der vil udgøre det enkelte seminars indhold.


Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Gruppeundervisning inkl. vejledning.
Undervisningssprog:
Dansk. Eventuelle undervisningsudbud på engelsk vil fremgå af den aktuelle læseplan.
Pensum:
Pensumomfang: 1250 sider. Se gældende læseplan.
Deltagerbegrænsning:
Der vælges blandt de i læseplanen udbudte seminarer. Tilmelding- og prioriteringsregler fremgår af læseplanen.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

Omfang: 20 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
10 sider kombineret med posterpræsentation.
Faglæreren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge-/om-/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
20 siders opgave.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

10 sider, ekskl. bilag og litteraturliste, kombineret med
posterpræsentation. En over- eller underskridelse af omfanget på
+/- 20% kan accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Posteren og præsentationen af den kan ske i grupper. Posterdelen
bestås ved godkendelse af posteren og ved at bestå
præsentationen af posteren overfor undervisningsholdet.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
20 sider.
Underviseren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge/om/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
10 siders opgave m/ poster.


5. Tværfagligt seminar
Formål:
Fagets formål
Formålet med faget er – med baggrund i den studerendes hidtidige valg af fag - at den studerende på basis af et eller flere af de konstituerende fag fordyber sig i et særligt genstandsområde og/eller problemstilling inden for det psykologiske domæne – samt at den studerende fordyber sig i specifikke tilgange og metoder som psykologien som videnskab og/eller profession kan bringe i anvendelse over for dette genstandsområde og/eller denne problemstilling

Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser (herunder alt efter seminarets art også tværfaglighed og interventionsformer) inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.


Domænet
Et valgfrit seminar beskæftiger sig med et eller flere genstandsområder inden for den psykologiske videnskab.

Genstandsområdet
I læseplanen vil være præciseret hvor mange valgfrie seminarer der slås op samt hvilket genstandsområde og/eller hvilke problemstillinger der vil udgøre det enkelte seminars indhold.


Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Gruppeundervisning inkl. vejledning.
Undervisningssprog:
Dansk. Eventuelle undervisningsudbud på engelsk vil fremgå af den aktuelle læseplan.
Pensum:
Pensumomfang. 1250 sider. Se gældende læseplan.
Deltagerbegrænsning:
Der vælges blandt de i læseplanen udbudte seminarer. Tilmeldings- og prioriteringsregler fremgår af læseplanen.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

Omfang: 20 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
10 sider kombineret med posterpræsentation.
Faglæreren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge-/om-/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
20 siders opgave.
2
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

10 sider, ekskl. bilag og litteraturliste, kombineret med
posterpræsentation. En over- eller underskridelse af omfanget på
+/- 20% kan accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Posteren og præsentationen af den kan ske i grupper. Posterdelen
bestås ved godkendelse af posteren og ved at bestå
præsentationen af posteren overfor undervisningsholdet.

Forudsætning for at indlevere opgave er, at deltagelse i
seminaret er godkendt.
Deltagelse kan bestå i én af følgende muligheder
1. 80% deltagelse
2. et eller flere oplæg og/eller skriftlige redegørelser
eller projektopgaver, som vurderes internt uden medvirken af en
censor
3. en kombination af 1) og 2).

Den konkrete kombinationsform for det enkelte fag specificeres i
fagbeskrivelsen i læseplanen og godkendes således af
Studienævnet. Angives ingen kriterier gælder 80% reglen.

Alternativ eksamensform:
20 sider.
Underviseren bestemmer eksamensformen, og den aktuelle
eksamensform vil fremgå af læseplanen.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge/om/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
10 siders opgave m/ poster.


6. Klinisk seminar - Klinikprogrammet
Formål:
Fagets formål
Formålet med faget er – med baggrund i den studerendes hidtidige valg af fag - at den studerende på basis af et eller flere af de konstituerende fag fordyber sig i et særligt genstandsområde og/eller problemstilling inden for det psykologiske domæne – samt at den studerende fordyber sig i specifikke tilgange og metoder som psykologien som videnskab og/eller profession kan bringe i anvendelse over for dette genstandsområde og/eller denne problemstilling

Fagets formål er endvidere, at den studerende tilegner sig viden om forskning og centrale teoridannelser (herunder alt efter seminarets art også tværfaglighed og interventionsformer) inden for fagets domæne og genstandsområder. Formålet er endvidere at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for denne viden, bruge denne viden over for fagets problemstillinger i fagets domæne og genstandsområder, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.


Domænet
Et valgfrit seminar beskæftiger sig med et eller flere genstandsområder inden for den psykologiske videnskab.

Genstandsområdet
I læseplanen vil være præciseret hvor mange valgfrie seminarer der slås op samt hvilket genstandsområde og/eller hvilke problemstillinger der vil udgøre det enkelte seminars indhold.


Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Klinikprogrammet vil mest betå i supervision 2 timer om ugen (+ 2 timers kollegial supervision, hvor de studerende selv indbyrdes drøfter deres klienter).
Dertil vil der være et månedligt møde for hele holdet med varierende indhold. De studerende er her forpligtede til mindst et oplæg om temaer fra deres seminaropgave.
Undervisningssprog:
Dansk
Pensum:
Pensumomfang: 1250 sider. Se gældende læseplan.
Faglige forudsætninger:
Klinikprogrammet er bundet til det kliniske seminar i kognitiv adfærdsterapi ved angsttilstande.
Grundfag A, klinisk psykologi skal være bestået.
Deltagerbegrænsning:
Tilmeldings- og prioriteringsregler ; se gældende læseplan.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne


Indlevering
Bemærkning
Omfang: 20 sider, ekskl. bilag og litteraturliste.
En over- eller underskridelse af omfanget på +/- 20% kan
accepteres.

Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte vil
blive afvist.

Opgavens tema og problemformulering skal godkendes af faglæreren.

Klinikprogrammet bestås ved deltagelse samt aflevering af en
intensiv caserapport om en af de klienter, man har haft i terapi.

Deltagelseskrav: de særlige deltagelseskrav vil fremgå af den
aktuelle læseplan.

Ordinær eksamen:
Den ordinære eksamen afholdes i umiddelbar forlængelse af
undervisningen.

Forudsætning for aflevering af opgave er, at deltagelseskravet
er opfyldt. Er dette ikke opfyldt tages seminaret om.

Sygeeksamen:
Ved sygdom og andre uforudsigelige hændelser i måneden op til
afleveringen kan der ansøges om dispensation fra den normale
afleveringsfrist. Ansøgning og dokumentation skal være
Studienævnet i hænde senest ved afleveringsfristens udløb. Der
kan gives op til en uges udsættelse.

Omeksamen:
Studerende, der opnår karakteren 00 eller derunder til den
ordinære eksamen, har mulighed for at indstille sig til nyt
eksamensforsøg med afleveringsfrist medio august hhv. primo
marts.

Opsamlingseksamen for studerende, der ikke afleverer opgave ved
den ordinære eksamenstermin:
Under forudsætning af at der opnås aftale med underviseren, kan
der afleveres opgave i efterfølgende eksamenstermin med samme
muligheder for syge-/omeksamen som ved den ordinære
eksamenstermin. Se http://www.psy.au.dk/studiehaandbog/eksamen.

Eksamensformer:
Til den ordinære eksamen samt til syge/om/opsamlingseksamen
udbydes følgende eksamensformer:
20 siders opgave (caserapport).


Speciale
Modulet består af følgende prøve(r):
1. Speciale
Formål:
Fagets formål
Formålet med specialet er, at den studerende – gennem et selvstændigt studium af en afgrænset psykologisk problemstilling – dokumenterer evnen til at behandle denne problemstilling videnskabeligt.
Den studerende skal kunne redegøre for den psykologiske viden der inddrages, bruge denne viden over for den valgte problemstilling, samt forme sin redegørelse for og brug af viden på en videnskabelig måde.

Den studerende skal kunne udvise færdigheder i en psykologisk videnskabelig tilgang til en problemstilling, hvilket indbefatter at den studerende

· viser kendskab til problemstillingens psykologiske natur.
· viser kendskab til og beherskelse af relevante teoretiske, empiriske, metodiske og anvendelsesorienterede tilgange til problemstillingen svarende til den psykologiske videnskabs aktuelle (internationale) stade.
· som del af afhandlingen (såfremt dette er en valgt og gennemførbar option) viser evne til at udføre en (evt. tentativ) veldesignet og metodisk velkontrolleret empirisk undersøgelse.
· som del af afhandlingen (såfremt dette er en valgt og gennemførbar option) viser evne til at udføre og caserapportere (evt. tentative) interventioner (på individ-, gruppe- og organisationsniveau).

Domænet
Domænet er psykologiens domæne

Genstandsområder
Ethvert genstandsområde der falder inden for psykologiens domæne


Kriterier for målopnåelse
1. Den studerende skal kunne gøre rede for tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til faget
o på et litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag
o på et ikke umiddelbart litteraturgivet systematisk grundlag at diskutere styrker og svagheder ved de enkelte tilgange og deres egne begrundelser og grundlag

2. Den studerende skal endvidere kunne bruge tilegnet viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at vise lige netop tilstrækkeligt kendskab til enkeltstående litteraturgivne tilgange til faglige problemstillinger (lige netop tilstrækkeligt at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise bredere og mere uddybet kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (lidt bredere og mere uddybet at kunne identificere, benævne, parafrasere)
o at vise systematiserende og sammenlignende kendskab til litteraturgivne tilgange til problemstillinger inden for faget (at kunne beskrive, opliste)
o på en litteraturgivet måde at diskutere styrker og svagheder i forskellige litteraturgivne tilgange til løsning af problemstillinger og deres løsningsbidrag (at kunne forstå, forklare, analysere, anvende)
o på en ikke umiddelbart litteraturgivet måde selvstændigt at udtænke, diskutere og argumentere for tilgange til problemstillinger og/eller udvise selvstændig hypotese-, begrebs- og modeldannelse (at kunne generere, teoretisere, hypotesedanne, reflektere, perspektivere)

3. Endeligt skal den studerende kunne formgive sin viden inden for det valgte emne hhv. den valgte problemstilling ved kumulativt

o at formulere redegørelse for og brug af viden på en sprogligt letforståelig måde.
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden velstruktureret og med god effektivitet (kun det af et stofområde, der er relevant for emnet medtages)
o at formulere sin redegørelse for og brug af viden i en klar didaktik, forklarings- og/eller forståelsesorienteret og med metakommunikation, hvor dette er nødvendigt og velanbragt. Kan anvende videnskabelige standard fremstillingsformer afstemt med – eller udviklet i forhold til – emnet og opgaven.
Undervisningsform:
Primært som individuel vejledning.
Der tilbydes normalt ingen undervisning i forbindelse med specialet, men der kan udbydes specialeseminarer for interesserede.

Som hovedregel finder den studerende selv vejleder og indgår specialekontrakt med denne. Se i øvrigt Studiehåndbogen for nærmere vejledning.
Undervisningssprog:
Dansk. Mulighed for vejledning på engelsk aftales med den enkelte underviser.
Faglige forudsætninger:
Specialet afslutter kandidatuddannelsen.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Skriftlig Selvvalgt emne

Alle sædvanlige Indlevering
Bemærkning
Specialer kan være teoretiske og/eller empiriske. Der kan vælges
mellem to former:

1. 65-75 sider og bilag tæller ikke med i bedømmelsen.


Opgavebesvarelser, der ikke overholder ovennævnte sideantal vil
blive afvist.


Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere. Med 2 deltagere forøges opgavens omfang med
50%.

2. Der skrives to artikler, hvoraf den ene skal være
empirisk (20-25 sider), medens den anden skal været et mere
omfattende review i tilknytning til den første artikel og dens
emneområde (30 sider). Kan afviges med +/- 5 sider.
Artiklerne skal udformes efter principperne i relevante
internationale tidsskrifter. Efter ansøgning til Studienævnet,
understøttet af vejlederen med underskrift, kan længde og
udformning af artiklerne ændres. Ansøgningen skal henvise til et
eller flere relevante internationale tidsskrifter, som opererer
med andre artikellængder og/eller udformninger.

Individuel opgave eller gruppeopgave med individuel bedømmelse,
højst 2 deltagere.
Med 2 deltagere skrives review-artiklen sammen. Derudover
skrives to empiriske artikler (20-25 sider) - enten ved at de to
deltagere skriver hver deres artikel, eller ved at de skriver
begge artikler sammen. Det skal understreges, at de to empiriske
artikler skal have forskelligt indhold (men de må gerne være på
samme datagrundlag).


Ved specialet udarbejdes et mindre resumé på engelsk. Resuméet
indgår i helhedsvurderingen.

Kandidatuddannelsens danske titel suppleres med en engelsk
oversættelse.


2. Speciale præ ph.d.
Formål:
The Aim of the Subject
The aim of the Master s thesis is that the student - through an independent study of a limited psychological statement of a problem - documents the ability to deal with this statement of a problem in a psychological way.
The student must be able to give an account of the psychological knowledge included, use this knowledge in the chosen statement of a problem, and formulate his/her account and use this knowledge in a scientific way.

The student must be able to demonstrate skills in a psychological approach to a statement of a problem containing that the student

" demonstrates knowledge of the psychological nature of the problem statement.
" demonstrates knowledge of and mastering of relevant theoretical, empirical, methodological and applicable approaches to the problem statement corresponding to the current (international) stage of psychological science.
" as part of the thesis (if this is a chosen and available option) demonstrates the ability of carrying out a (possibly tentative) well-designed and methodologically well-controlled empirical study.
" As part of the thesis (if this is a chosen and available option) demonstrates the ability to carry out and case-report (possibly tentative) interventions (on an individual, group and organisational level).

Area
The area is the area of psychology

Fields
All fields within the area of psychology


Criteria for achieving aim
1. The student must be able to give an account for the acquired knowledge within the area and fields of the subject by cumulatively

o demonstrating ample knowledge of literary approach to the subject
o demonstrating a broad and more elaborated knowledge of literary approach to the subject
o demonstrating systematic and comparing knowledge of literary approach to the subject
o discussing on a literary systematic basis strengths and weaknesses at each individual approach and their own reasons and basis
o discussing on a not directly literary systematic basis strengths and weaknesses at each individual approach and their own reasons and basis

2. The student must also be able to use acquired knowledge within the area and fields of the subject by cumulatively
o demonstrating ample knowledge of isolated literary approaches to professional problem statements (just about enough to be able to identify, name, paraphrase)
o    demonstrating a broad and more elaborated knowledge of literary approaches to problem statements within the subject (a broad and more elaborated knowledge to be able to identify, name, paraphrase)
o    demonstrate systematic and comparing knowledge to literary approaches to problem statements within the subject (to be able to describe, list up)
o    discussing in a literary way strengths and weaknesses in different literature approaches to solving problem statements and their contribution to a solution (to be able to understand, explain, analyse, apply)
o    thinking out, discussing and arguing independently in a not directly literary way approaches to problem statements and/or demonstrating independent formation of hypothesis, concept, and model (to be able to generate, theorize, form a hypothesis, reflect, put into perspective)

3. Finally, the student must be able to form his/her knowledge within the area and fields of the subject by cumulatively

o    giving an account of and using knowledge in a linguistic and easily understood way.
o    giving an account of and using knowledge well-structured and with a good efficiency (only those parts of the material relevant for the subject are included)
o    giving an account of and using knowledge in a clear didactic, orientated in an explainable and/or understandable way and with meta communication where it is necessary and well put. Being able to use scientific standard presentations/styles adapted to - or developed in relation to - the subject and the essay.

Undervisningsform:
Vejledningsforløb
Undervisningssprog:
Dansk eller engelsk
Faglige forudsætninger:
For studerende indskrevet ved et præ ph.d. program erstattes det almindelige speciale af et alternativt speciale, der er baseret på den studerendes ph.d.-projekt eller dele heraf.
Udprøvningens forventede tidsmæssige placering:
Den alternative specialeform for ph.d. studerende afslutter kandidatdelen og afvikles inden udgangen af andet år af indskrivningen på ph.d. uddannelsen.
PRøVEFORMER
1
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag
Individuel Kombineret skriftlig og mundtlig Selvvalgt emne

Alle sædvanlige Fremlæggelse
Bemærkning
Denne prøveform er forbeholdt studerende indskrevet på ph.d.-
uddannelsen inden de har færdiggjort deres kandidatuddannelse
(præ ph.d.).

For studerende , der er indskrevet på et præ ph.d. program
består specialet af en kombinationsprøve med følgende
inhold:

1. Speciale A
Review af relevant litteratur; omfang 20-30 sider (A4 sider på
2400 anslag inkl. mellemrum og noter).

2. Speciale B
Projektbeskrivelse, omfang 5-10 normalsider (A4 sider på 2400
anslag inkl. mellemrum og noter), samt evt. redegørelse for
pilotprojekt.

3. Speciale C
Mundtlig prøve af en times varighed (20 minutters oplæg
efterfulgt af 40 minutters eksamination). Senest 3 uger inden
eksamen indleveres en 5 siders synopsis.

Speciale A er placeret på 9. semester; speciale B på 10., og
speciale C, den mundtlige eksamen, afslutter kandidatdelen og er
placeret på 12. semester.

De opgaver, der indgår i speciale A og speciale B, skal være
indleverede i forbindelse med de almindelige deadlines for
opgaveaflevering på de pågældende semestre. Der skal foreligge
en godkendelse fra vejleder af speciale A (og senere speciale
B), før den studerende kan indstille sig til prøven i speciale
C.

Først i forbindelse med den mundtlige eksamen – speciale C –
gives en specialekarakter. Karakteren gives primært på baggrund
af den mundtlige eksamen, men med inddragelse af dokumenterne
fra speciale A og speciale B, der i forbindelse med speciale C
skal foreligge i den form, hvori de oprindeligt blev indleveret
4. Studieordningens regelbestemmelser
Merit og fleksibilitet
Studerende, der som en del af uddannelsen ønsker at gennemføre uddannelseselementer ved et andet universitet eller anden videregående uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, kan ansøge om forhåndsmerit for planlagte uddannelseselementer. Ved ansøgning om forhåndsmerit forpligter ansøger sig til, når de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er gennemført, at fremsende dokumentation for, hvorvidt uddannelseselementerne er bestået eller ikke bestået. Ansøger skal også samtykke til, at studienævnet kan indhente den nødvendige dokumentation. Beståede uddannelseselementer meriteres efterfølgende ind i uddannelsen. Studienævnet har videre mulighed for at godkende merit fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution, jf. uddannelsesbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.
Til- og afmelding af prøver
Tilmelding til prøve sker via studerendes selvbetjening. For tilmeldings- og afmeldingsregler samt procedurer se universitetets regler om eksamen (http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/). Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb som har tilknyttet en eller flere prøver, vil tilmeldingen til undervisningen medføre tilmelding til prøve jf. Eksamensbekendtgørelsen. Det er den studerendes pligt at kontrollere, at tilmeldinger til prøver er korrekte. Kontrol af egne tilmeldinger sker via studerendes selvbetjening senest umiddelbart før afmeldingsfristens udløb.
Stave- og formuleringsevne
Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog prøven er aflagt på, indgår den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse. Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver, uanset hvilket sprog prøven afholdes på, indgår den studerendes mundtlige fremstillingsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens den mundtlige fremstillingsevne indgår modificerende i bedømmelsen af den samlede målopfyldelse.
Regler for større skriftlige afleveringer:
Omfangsbestemmelser fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement. En normalside ved skriftlige afleveringer regnes som 2400 typeenheder (tegn plus mellemrum). Beregningen af normalsider omfatter tekst og noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Skriftlige afleveringer, der ikke overholder de angivne omfangsbestemmelser, kan ikke antages til bedømmelse.
Mulighed for brug af PC ved prøver
Tilbydes brug af pc sker det efter Universitetets regler om brug af pc ved prøver se http://www.au.dk/om/organisation/index/5/56/2010-au11/
Projektorienterede forløb:
Mulighed for projektorienterede forløb fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.
Dispensationer
En dispensation er en afvigelse fra den eller de regler, der almindeligvis gælder for det pågældende område. Dispensation kan gives på baggrund af ansøgning til den myndighed, der har kompetencen til at give dispensation.
Ansøgning om dispensation indgives til studienævnet. Hvis en anden myndighed har kompetencen, videresender studienævnet ansøgningen til rette myndighed (f.eks. dekan, rektor eller ministerium).
En dispensationsansøgning skal være skriftlig og begrundet, og skal indgives hurtigst muligt. Hvis ansøgningen umiddelbart skal kunne behandles, skal den indeholde tydelig angivelse af, hvad det er for en regel der søges dispensation fra og hvad der ønskes opnået med dispensationen (f.eks. tilladelse til hjælpemidler, forlænget prøvetid, udsættelse af tidsgrænse). Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen. Udokumenterede forhold kan sædvanligvis ikke tillægges betydning.
Anke og klage
Klager indgives til studienævnet. Forudsætningen for at en klage umiddelbart kan behandles er, at den er skriftlig og begrundet. Det skal fremgå af klagen hvad der klages over og hvad der ønskes opnået med klagen. Klager over prøver skal indgives senest 14 dage efter offentliggørelse af prøvens resultat jf. eksamensbekendtgørelsen. Afvises din klage har du mulighed for at indbringe universitetets afgørelse for et ankenævn. Ankenævnet kan alene behandle faglige klager. Anken, der skal være skriftlig og begrundet, skal sendes til studienævnet senest to uger efter, at universitetets afgørelse er meddelt.
Om prøver

De nærmere bestemmelser om hvordan, og i hvilket omfang, den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse fremgår af beskrivelsen af det enkelte uddannelseselement.

Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan formidle en faglig problemstilling og disponere en akademisk opgave herunder opfylde formelle akademiske krav (referencer, citathåndtering, mv).

Ved bedømmelsen af samtlige mundtlige prøver vil der blive lagt vægt på, at den studerende kan præsentere et fagligt stof, strukturere en mundtlig præsentation og indgå i en faglig konstruktiv dialog.


Der kan aflægges prøver på dansk, norsk og engelsk.

Love og bekendtgørelser på uddannelsesområdet kan findes i Universitetets elektroniske regelsamling på http://www.au.dk/da/regler

Alle prøvers resultater fremgår af eksamensresultatet (beviset) med deres ECTS-vægt.
Der beregnes et gennemsnit med en decimal af alle graduerede bedømmelser. Hver bedømmelse indgår i beregningen med sin ECTS-vægt.


5. ændringer til Studieordningen
Dato: Bemærkning: Ikrafttrædelse
09-03-2015 ændret eksamensform på Grundfag A til intern censur. 09-03-2015
09-03-2015 ændret eksamensform for Grundfag A til intern prøve uden censur. 09-03-2015
20-11-2014 Opdateret til gældende bekendtgørelser 01-09-2014
12-03-2013 Oversat til engelsk 12-03-2013
21-12-2012 Undervisnings udbydes fremover kun i efterårssemestret i fagene Test- og undersøgelsesmetode og Forskningsmetode II. 21-12-2012
18-09-2012 ændringer i bemærkninger til Grundfag A - klinisk psykologi. 18-09-2012
10-06-2011 De valgfri seminarer ændres fra ekstern prøve med beskikket censur til intern prøve uden censur. 10-06-2011
09-12-2010 Revideret projektplan udgår af delprøven ˝Speciale A˝, som er en del af disciplinen ˝Speciale præ ph.d.˝.
Opdatering af bekendtgørelseshenvisninger.
09-12-2010
18-11-2010 Nye adgangskrav til ansøgere fra andre danske og udenlandske universiteter og ansøgere fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, som ikke søger om optagelse i umiddelbar forlængelse af erhvervet bacheloruddannelse. 01-02-2011
12-07-2010 Censorkorps tilføjet. 01-07-2010
28-06-2010 Caserapport erstattes med reflektionsopgave under faget Teori-praksis seminar. 28-06-2010
16-12-2008 Alternativ specialeform for kandidatstuderende som samtidig er indskrevet på ph.d. uddannelsen. 16-12-2008
14-11-2008 Ny beskrivelse af omeksamen for alle fag.
Mulighed for at lave artikelspeciale som gruppeeksamen med individuel bedømmelse.
Eksamensformen i Grundfag A - klinisk psykologi, Grundfag B - arbejds- og organisationspsykologi og Grundfag B - pædagogisk psykologi ændret til kun at være ugeeksamen.
01-09-2008
08-04-2008 Nye regler for reeksamen på samtlige fag.
Kandidatafhandling omdøbt til Speciale.
ændringer i specialeregler:
1) Sidetallet reduceret til 65-75 sider
2) Vejledning om artikelform tilføjet
01-02-2008
04-04-2008 Nye regler for ordinær- og reeksamen på samtlige fag.
Kandidatafhandling omdøbt til speciale.
Nye regler for specialet:
1. Sidetal er reduceret til 65-75 sider.
2. Vejledning om artikelform tilføjet.
01-02-2008
27-03-2008 Uddannelsens struktur
Kandidatafhandling omdøbt til Speciale

Fagbeskrivelser og prøveformer
Prøveformer:
Samtlige fag har fået nye regler om ordinær eksamen, sygeeksamen og omeksamen.

Speciale:
Form 1: Sidetallet er reduceret til 65-75 sider.
Form 2: Vejledning om artikelform er tilføjet.

Fagbeskrivelser:
Kandidatafhandling er omdøbt til Speciale
01-02-2008