SLG (Store LederGruppe)

Formålet med denne side

Her kan du finde dagsordenen for SLG (Store LederGruppe) møderne. Der vil ikke blive lagt referater ud fra møderne, fordi der ikke tages referat. Formålet med denne side er at synliggøre, hvad der drøftes i SLG og dermed give dig en indsigt i, hvad der foregår.
Det forventes, at teamleder selv orienterer sit team om, hvad der er blevet drøftet på møderne.
Denne side kan derfor bruges som afsæt til en samtale med din leder. Dagsordenen lægges op et par dage før mødet.

Dagsorden 2021

Dagsorden SLG-møde d. 5/1 2021

1) Nye restriktioner - hvad har vi i vente: Selvom smitten måske er faldet lidt i de sidste par dage, må vi forudse forlængelse og endog skærpelse af corona-restriktionerne i Danmark. Dette vil komme til at påvirke vores egen og medarbejdernes trivsel og kræver særlig ledelsesmæssig bevågenhed. Vi skal drøfte, hvordan vi bedst forbereder os dette. 

2) Arbejdspladskultur på AU v. PB: I forlængelse af APV-drøftelser i HAMU og HSU i efteråret 2019 og foråret 2020 ønsker UL og LEA, at der sættes fokus på arbejdspladskultur som strategisk tema. Det opleves, at der er behov for at tale om AU-kultur og –identitet, og om hvordan vi understøtter en fællesskabsfølelse og sammenhæng, samt undgår, at der skabes subkulturer med modsætningsforhold mellem grupper på AU. Metoo-debatten generelt og Politikens artikel 9/10-20 om sexisme på de danske universiteter specifikt har sat ekstra fokus på, at krænkelser og seksuelle chikaner desværre er en indgroet del af kulturen i det danske samfund og på danske arbejdspladser. LEA har med udgangspunkt heri besluttet, at alle samarbejdsudvalgene i enhedsadministrationen skal drøfte, 1) hvad vi kan gøre for at sætte fokus på krænkende adfærd i administrationen og 2) hvad kan vi gøre i enhedsadministrationen for at understøtte fællesskabsfølelse og sammenhængskraft på AU. Emnet drøftes d. 5/1-2021 på fælles LAMU/LSU-møde. Vi bør også som samlet ledelse forholde os til, hvordan vi mindsker forekomsten af krænkende handlinger i AU IT. Man kan finde mere om emnet på følgende AU - hjemmesider (til inspiration og efterbehandling- er ikke nødvendig som forberedelse til SLG-mødet)

3) Valg af nye medlemmer til udvalget, som forbereder SLG-møder: Der er behov for få nye kræfter ind i udvalget, som forbereder SLG møder og SLG-seminarer. Vi skal have valgt 1 supportchef og 2-3 teamledere, som vil deltage sammen med PB 

4) Evt.