Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Aarhus Universitet skal spare

Aarhus Universitet tager den nødvendige konsekvens af vigende indtægter og stigende udgifter. På et medarbejdermøde den 27. november meldte universitetsledelsen ud om baggrunden for sparebehovet.

27.11.2013 | Sys Christina Vestergaard

En omfattende spareplan er under udarbejdelse på Aarhus Universitet, og den kommer til at medføre afskedigelser. De foreløbige budgetudkast peger på, at det bliver nødvendigt med besparelser i omegnen af 200 millioner kroner, som skal være gennemført inden 2016. Det præcise beløb står klart, når det endelige budget for 2014 er behandlet i Hovedsamarbejdsudvalget og universitetsbestyrelsen den 18. december. Først derefter kan institutterne og de administrative områder lægge præcise lokale budgetter.

”Det er stadig tidligt i processen, men vi har i universitetsledelsen valgt at melde ud nu, fordi vi synes det er nødvendigt, at alle får et klart billede af de udfordringer, universitetet står over for. Samtidig vil vi rettidigt inddrage tillidsmands- og samarbejdsudvalgssystemerne og sørge for en åben, ærlig og redelig proces, selvom vi er klar over, det giver en længere periode med usikkerhed for medarbejderne”, siger rektor Brian Bech Nielsen i et interview.

Besparelserne vil ramme universitetet bredt, og alle fire faglige hovedområder bliver påvirket. Men de største relative besparelser kommer på det administrative område, hvor man er i gang med at effektivisere serviceydelserne. Forhåbningen er, at en del af sparekravet kan imødekommes med f.eks. naturlig afgang og ved at holde igen med nyansættelser i en kortere periode, men omfanget af den samlede besparelse er sådan, at afskedigelser ikke kan undgås. Planerne har været drøftet med bestyrelsen, som har givet sin fulde opbakning til gennemførelsen.

Væksten er bremset op

Besparelserne kommer, efter at bevillingerne til Aarhus Universitet – og universitetssektoren generelt – oven på en årrække med vækst nu er bremset op. Det kræver en tilsvarende tilpasning af udgifterne, og det tager universitetsledelsen nu konsekvensen af.

Baggrunden for den aktuelle økonomiske situation er:

  • Opbremsning i de indtægter, Aarhus Universitet modtager via finansloven – herunder særligt basisindtægterne. Der er samtidig ingen grund til at tro, at finanslovsindtægterne vil stige væsentligt i de kommende år.
  • De samlede udgifter er steget i takt med indtægterne igennem de seneste år. Eftersom indtægterne nu er fladet ud, vil universitetet få et betydeligt og uholdbart underskud hvert år, medmindre der skrides ind.
  • Behov for at bringe økonomien i balance. Primært med udgangspunkt i den faglige udviklingsproces har universitetets bestyrelse godkendt underskud på de seneste års budgetter. Fra 2015 skal Aarhus Universitet imidlertid præsentere et budget i balance for ikke at tære mere på en egenkapital, der vil udgøre mindre end ti procent af årsomsætningen. Derfor skal udgiftsniveauet tilpasses.

 

Fakta om processen:

Når besparelsernes præcise omfang er kendt, udarbejdes forslag til afskedigelseskriterier, som drøftes i universitetsledelsen og de lokale ledelser og derefter i hovedsamarbejdsudvalget og de lokale samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalgenes synspunkter indgår i grundlaget for ledelsens beslutning om, hvilke kriterier, der bliver anvendt. Det bliver således muligt at tilpasse de overordnede kriterier til den lokale situation, hvis der er behov for det. Det er væsentligt, at de kriterier, der opstilles, afspejler at universitetet fremadrettet bedst muligt kan løse opgaverne med de personaleressourcer, der er til rådighed.

 

Tidspunkt

Aktivitet

18. december

Bestyrelsesmøde – budget godkendes

7. januar

Ekstraordinært møde om budgettet i Hovedsamarbejdsudvalget

10. januar

De godkendte budgetter meldes ud til institutterne

3.-7. februar

Ekstraordinære møder i lokale samarbejdsudvalg

24.-26. februar

Udlevering af partshøringsbreve

26. marts

Afskedigelsesbreve afsendes

Medarbejdere, Forside
300871 / i40