EVU og intern kommunikation i Administrationens brugerpanel

Skriv bedre mails – og placer de populære tompladsfag sidst på eftermiddagen. Administrationens brugerpanel kommenterer den interne kommunikation og kommer med forslag til, hvordan universitetet kan skabe vækst i efter- og videreuddannelse (EVU).

19.12.2013 | Jetthe L. Revsgaard

Hvordan synes I, at det står til med den interne kommunikation, og hvordan kan vi forbedre den?  AU Kommunikation har undersøgt den interne kommunikation på AU vha. en række interviews - men ønsker også at høre andre input fra organisationen. Derfor blev spørgsmålet stillet til Administrationens brugerpanel.

Paneldeltagerne gav generelt udtryk for, at der er sket store forbedringer med den interne kommunikation i løbet af de sidste to år – både i forhold til indhold, frekvens og oversættelse, men der kom alligevel mange forslag til forbedringer.

Der er stadig behov for bedre og mere fokuserede mails, mener panelet. Dvs. mails i en venlig tone som har en tydelig angivelse af, hvem de er relevante for allerede i emnefeltet samt en tydelig afsender – og et indhold som kan sendes videre uden en gennemskrivelse først.

Panelet gav også udtryk for, at der er for mange nyhedsbreve i omløb, og at der generelt kan komme bedre styr på informationsflow og -kanaler hele vejen gennem organisationen.

Udvikling og markedsføring af efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse (EVU) er et satsningsområde i AU’s strategi, og det er målet, at området samlet set vokser med 50 % over de næste 5 år. AU Viden, som drifter EVU, bad i den forbindelse panelet om input til, hvordan man bedst støtter op om og servicerer hovedområdernes udvikling af EVU-området – og om hvordan AU bliver mere synlig på markedet som udbyder af efter- og videreuddannelse?

Deltagere i panelet påpegede først og fremmest, at det faktisk ikke er kendt i organisationen, at EVU er et satsningsområde. Så for at nå målet, må strategien først gøres mere tydelig. Desuden råder panelet til, at der arbejdes for at opnå mere samarbejde og klare snitflader mellem driftsorganisationen i AU Viden, fagudviklere og undervisere og sekretariatsbistanden.

Et panelmedlem foreslår helt konkret at udnytte tompladsordninger bedre ved at lægge populære EVU-fag i de sene eftermiddagstimer, så folk i arbejde har bedre mulighed for at følge dem. Det kan give flere kursister uden ekstra omkostninger.

Der er ikke mange midler til markedsføring, men panelet foreslår mere fokuseret markedsføring til specifikke målgrupper gennem nøje udvalgte kanaler og evt. mere inddragelse af sociale medier.

Hvad synes du, brugerpanelet bør diskutere?

Administrationens brugerpanel giver input til administrationen og er på den måde med til at sikre, at brugervinklen bliver styrket i udviklingen af administrative løsninger.

Panelet mødes cirka én gang hver måned og diskuterer udvalgte temaer. Du er velkommen til at kontakte paneldeltagerne, hvis du har input eller idéer til temaer, som skal til debat.

Det næste møde afholdes den 18. februar - her diskuterer brugerpanelet emner vedr. ph.d.-området, fx behovet for intern kommunikation ph.d.’erne imellem og PhD Planner

Medarbejdere, Forside