Fremtidig organisering af efter- og videreuddannelsesområdet

På universitetsledelsesmødet mandag d. 25.6.2012 blev det enstemmigt vedtaget, at der fremover er en samlet efter- og videreuddannelsesadministration (EVU) under AU Viden.

02.07.2012 | AU Kommunikation

Foto: Jesper Rais/AU Kommunikation

Beslutningen blev truffet på baggrund af en fælles indstilling fra vicedirektør Maria Volf Lindhardt, AU Studieadministration og vicedirektør Lars Moseholm, AU Viden.

I forlængelse af 9. marts rapporten (2011), hvor der blev etableret et vicedirektørområde for viden, har der været arbejdet på at samle en række af universitetets videnudvekslingsaktiviteter under det nye område. Udover efter- og videreuddannelsesområdet drejer det sig om biblioteksområdet, alumne- og karriereaktiviteter samt erhvervsrelationer og myndighedsrådgivning.

Med universitetsledelsens beslutning i mandags er der nu truffet beslutning om en fremtidig organisering af både biblioteksområdet og EVU-området i den nye organisation.

Beslutningen omkring EVU skal også ses som et led i universitetets bestræbelser på at bidrage mere markant i forhold til livslang læring gennem et styrket udbud og vækst af EVU-aktiviteter på alle fire hovedområder samt understøtte muligheder for fremover at realisere nye, tværgående aktiviteter på EVU- området på AU.

Organiseringen af EVU som en enhedsorganisation under AU Viden vil medføre at:

  • Administrationen af alle EVU-aktiviteter samles i én enhed, med et særligt serviceorienteret fokus på driften, fx i form af udbredelsen af ”one-stop-service”
  • Organiseringen af EVU-området følger den overordnede organisering af administrationen under AU ved at være opdelt i front/backoffice administration
  • Det faglige ansvar for EVU-aktiviteter er forankret på hovedområder, herunder udbud, udvikling og evt. afvikling af aktiviteter
  • Der er behov for at udvikle en studienævnsstruktur på de fire hovedområder, der muliggør implementering af den nye organisering af EVU-området
  • Der vil være et tæt samarbejde mellem vicedirektørområderne STUD, VIDEN og KOM med klare snitflader omkring varetagelse af opgaver i forhold til aktiviteter og hovedområder

Den nye organisering af EVU-området forventes at være funktionsdygtig fra d. 1.1.2013, hvilket betyder, at der i efteråret 2012 vil iværksættes relevante procedurer for dels at ændre studienævnsstruktur på hovedområder, dels at planlægge overflytning af medarbejderressourcer mellem vicedirektørområder i front/backoffice. Det forventes som udgangspunkt, at dette gennemføres som en udgiftsneutral ændring af organisationen.

Etableringen af EVU som én organisation under AU Viden er en klar markering af universitetets fremtidige fokus og dedikation omkring videnudveksling med det omgivende samfund i et livslangt perspektiv for universitetets alumner og generelt i forhold til at medvirke til kompetenceudvikling og vækst i samfundet. Det er samtidig et klart signal til erhvervsliv og det offentlige Danmark om, at AU er et erhvervsvenligt universitet, der fortsat ønsker at markere sig som en væsentlig udbyder på markedet for efter- og videreuddannelse indenfor universitetets forskningsområder.

AU Viden ser frem til samarbejdet omkring opbygning af én enhed for EVU. Det bliver både spændende og udfordrende at etablere den nye organisation, der trækker på kompetencer og erfaring samt stolte traditioner fra de forskellige hovedområder og fagmiljøer. Det er håbet at der kan skabes en ny og inspirerende kultur, der er baseret på tæt samarbejde mellem administrationen og de faglige miljøer og studienævn til glæde for deltagere og interessenter uden for universitetet.

Administrative forhold, Medarbejdere, Nyt fra ledelsen, Forside, Nyheder