Du er her: AU  Medarbejdere  Institutter m.v. Nyhed

Hørings- og beslutningsproces for ny institutorganisering m.m. på Arts

I forlængelse af at arbejdsgrupperne om implementeringen af beslutningerne i 9. marts-rapporten afleverer arbejdsrapporter til fakultetsledelsen, vil der kort før og efter sommerferien finde en hørings- og beslutningsproces sted.

27.05.2011 | Ulrik Vosgerau

Med aflevering af arbejdsrapporter til fakultetsledelsen færdiggør arbejdsgrupperne om implementeringen af beslutningerne i 9. marts-rapporten nu deres arbejde. For arbejdsgrupperne vedrørende medarbejder- og studenterinddragelse på institutniveau, vedrørende taksonomi for forskningscentre og en procedure for nye centerdannelser, vedrørende etablering af uddannelsesfagudvalg og vedrørende organiseringen af forskningen i forskningsprogrammer og forskningsenheder vil der kort før og efter sommerferien finde en hørings- og beslutningsproces sted:

 

> 25.5. Rapporterne afleveres og lægges efterfølgende ud på: http://medarbejdere.au.dk/fremtidensau/hovedomraader/ar/grupper/implrapp/ 

> 30.5. Rapporterne udsendes til de tre akademiske råd, til fakultetssamarbejdsudvalg og til institutråd og samarbejdsudvalg til foreløbig høring med invitation til at deltage med synspunkter på de kommende caféseminarer.

 

> 23.6. Caféseminar for medarbejdere på Campus Aarhus, kl. 14-16

 

> Ultimo juni: Caféseminar for medarbejdere på Campus Emdrup

 

> 5.7.-7.7. Rapporter og høringssvar bearbejdes og drøftes på dekanatets sommerseminar, og der udarbejdes et foreløbigt forslag.

 

> 16.8.-18.8. Rapporter, høringssvar og dekanatets forslag drøftes på fakultetsledelsens efterårsseminar og der udarbejdes et endeligt høringsforslag.

 

> 22.8.-11.9. Fakultetsledelsens forslag til institutorganisering sendes i høring i de tre akademiske råd og fakultetssamarbejdsudvalg.

 

> Ultimo september: Dekanen beslutter rammer og principper for den nye institutorganisering efter samråd med fakultetsledelsen og på baggrund af høringssvarene. Beslutningen offentliggøres i Arts nyhedsbrev og lægges ud på hjemmesiden.

 

> Primo oktober: Valg til alle medarbejderorganer, der træder i funktion 1.2.2012

 

> Primo januar 2012: Øvrige nye medarbejderorganer træder i kraft.

 

De øvrige arbejdsgrupper om festen den 17. juni, om flytterokade og om studiecenter afleverer ligeledes rapporter den 25.5., men rapporterne holdes foreløbigt udenfor ovenstående høringsproces. Der tages separat stilling til disse områder, som involverer mange fakultetseksterne interessenter.

Arts, Medarbejdere, Studerende, Fremtidens Aarhus Universitet
300871 / i40