Prodekan-stillinger i opslag

De 14 prodekanstillinger slås op i to tempi

14.01.2011 | Thomas Sørensen

Efter de fire dekaners officielle tiltrædelse er det næste skridt nu at finde de 14 prodekaner. Ud over arbejdet på deres respektive hovedområder får de kommende prodekaner bl.a. også ansvar for de tværgående fora for topforskere, studier og videnudveksling. Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab og Teknologi ansætter hver fire prodekaner, mens Kulturvidenskab og Erhverv og Samfundsvidenskab hver ansætter tre.

Universitetsledelsen har besluttet at opslå de 14 prodekanstillinger i to runder. Baggrunden for dette er, at rammerne for en række af prodekanstillingerne allerede er definerede, mens de resterende prodekanstillingers indhold stadig er i en afklaringsfase. I første omgang opslås ni stillinger, mens de resterende fem opslås på et senere tidspunkt.  Ansættelsesprocessen forløber – som det også var tilfældet med de fire dekanposter – i samarbejde med fire bredt sammensatte rådgivningsudvalg.

Den 9. marts offentliggøres den endelige beslutning om Aarhus Universitets nye organisering. Indtil da refererer medarbejdere som tidligere annonceret til deres institut- eller centerledere.

Opslagene kan findes på AU's intranet

Den faglige udviklingsproces, Medarbejdere, Administrative forhold, Navne , Nyt fra ledelsen
Tags: prodekaner, ledelse