Oprettelse

Oprettelse af anlægsaktiver

Procesbeskrivelse

Anlægsregistreringen har til formål at opfylde følgende informationsbehov:

 • At føre særskilte fortegnelser over væsentlige regnskabsmæssige aktiver samt føre periodisk kontrol med de regnskabsmæssige værdier jfr. Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. § 49 st. 3-4 og Bekendtgørelse Nr. 460 af 10/09/1984.
 • At registrere oplysninger til brug for beregning af afskrivninger
 • At sikre værdier tilhørende Aarhus Universitet

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

Processen beskriver de aktiviteter der gennemføres på AU i forbindelse med at der oprettes et nyt anlægsaktiv. Der henvises i øvrigt til vejledningen ”Oprettelse af anlægsaktiver”.

Alle fakulteter på Aarhus Universitet er omfattet af proceduren.

 • 1. Vurdering om der er tale om anlæg

  • 1. Vurdering om der er tale om anlæg

   Rekvirenten afgør om der er tale om et anlæg eller en almindelig købstransaktion. Oftest søger rekvirenten hjælp til vurderingen gennem dialog med økonomimedarbejderen på instituttet. For yderligere oplysninger henvises til kapitel 3 ”Hvilke omkostninger skal anlægsregistres” i vejledningen ”Oprettelse af anlægsaktiver”.

   Er der tale om et anlægsaktiv?

  • JA: Der er tale om et anlæg, der forsættes i aktivitet 2 ”Udfylder anlægskort”.

  • NEJ: der er ikke tale om et anlæg. Der forsættes i den almindelige købsproces "Modtagelse af købsfaktura".

 • 2. Udfylder anlægskort

 • 3. Opretter anlægskort i NS

  • 3. Opretter anlægskort i NS

   Instituttet kontrollerer om de udfyldte oplysninger er korrekte og anlægget oprettes derefter i Navision.

   Økonomimedarbejderen på instituttet tilføjer øvrige relevante oplysninger omkring anlægsaktivet, som instituttet ikke har indtastet. For de mindre anlægsaktiver skal der tilføjes dimensionen ”STEDKODE”, mens der for de store anlægsaktiver (AU-anlæg) skal tilføjes alle dimensioner.

 • Proces for "modtagelse af købsfaktura"

  • Proces for "modtagelse af købsfaktura"

   Denne procedure beskriver de aktiviteter der er forbundet med registreringen af et varekøb, som ikke er et anlægsaktiv. Proceduren er beskrevet her.

Har du spørgsmål...


....til anlæg, AU reg.nr., afskrivninger, fysisk kontrol, overhead, periodiseringer m.v. eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: