Den regnskabsmæssige organisering og principper

Organisatoriske tilhørsforhold og opdeling generelt

AU har hovedadresse på Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C.

AU er registreret med følgende identifikationsnumre:

AU er herudover registreret med følgende numre og delregnskaber:

 • Bogføringskreds 28026
 • Delregnskab 1 Almindelig virksomhed
 • Delregnskab 2 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed
 • Delregnskab 3 Retsmedicinske undersøgelser
 • Delregnskab 4 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed
 • Delregnskab 5 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
 • Delregnskab 6 Uddannelsesforskning
 • Løngruppenummer 1 og 864 
 • AU Nem konto til modtagelse af tilskud m.v.: Danske Bank reg.nr. 0216 kontonr.4069053238

Der henvises til AU’s hjemmeside med yderligere bankoplysninger.

AUs bevillinger er optaget på Finansloven under hovedkonto § 19.22.05.

AU udfører tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed samt andre tilskudsfinansierede aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed efter de generelle regler i gældende Budgetvejledning.

Det sker i tæt kontakt med verden omkring os og skaber grundlag for, at universitetet er internationalt konkurrencedygtigt inden for forskning, uddannelser, talentudvikling og viden udveksling.

AU er udpeget som administrator og fører derfor regnskab for:

 • IT-Vest
 • Sino-Danish Center for Education and Research (SDC)

Rigsrevisionen har ansvaret for den samlede revision af universitetet i henhold til rigsrevisorloven, mens den valgte institutionsrevisor har ansvaret for den samlede interne revisionsindsats på universitetet over for universitetets bestyrelse.

Organisation

Organisationen er opbygget ud fra ovenstående organisationsdiagram.

Ledelsen

Ledelsen på AU består af Bestyrelsen, Universitetsledelsen, Prodekaner og Institutledere samt ledere i Enhedsadministrationen.

 Bestyrelsen er AUs øverste myndighed og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder m.v. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet jf. universitetslovens § 10.

Bestyrelsen varetager universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren, erhvervsdirektøren samt dekanerne for de fem fakulteter ved AU.

Rektor varetager universitetets daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. De øvrige medlemmer af universitetsledelsen varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Universitetsledelsen betjenes af Universitetsledelsens stab.

Den øvrige ledelse udgøres af prodekaner samt institutledere, der alle varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Universitetets kerneopgaver udføres ved institutter, afdelinger, centre og andre faglige enheder  fordelt på fakulteterne:

Kerneopgaverne er:

 • Forskning af højeste international kvalitet.
 • Forskningsbaserede uddannelser af højeste internationale kvalitet.
 • Forskningsbidrag til samfundets udvikling og velfærd.
 • Tværgående forskning til løsning af samfundsudfordringer.
 • Dimittender til fremtidens arbejdsmarked.
 • Udvikling af forskertalenter og integration af forskning i uddannelserne.

Den 1. februar 2020 blev der ansat en erhvervsdirektør for at realisere AU’s erhvervssatsning. Erhvervsdirektøren er leder af enheden Erhverv og Innovation, der er inddelt i to grupper Erhvervsstaben og The Kitchen.

Den 1. oktober 2020 samlede AU fire universitetspædagogiske enheder i et fælles center kaldet Centre for Educational Development (CED). CED tilbyder sparring om universitetspædagogik til alle fagmiljøer på AU. CED arbejder ambitiøst forskningsbaseret og eksperimenterende praksisnært, og de samarbejder både lokalt, nationalt og internationalt med andre innovative miljøer.

Enhedsadministration

Enhedsadministrationen består af de seks vicedirektørområder: AU Bygninger, AU Forskning, AU HR, AU IT, AU Uddannelse og AU Økonomi.  Derudover består den af fire administrative centre på fakulteterne.

Vicedirektørområderne kaldes Fællesadministrationen og betjener hele AU på tværs. Vicedirektørerne refererer til Universitetsdirektøren.

Rektor giver vicedirektørerne bemyndigelse til at disponere inden for givne bevillinger.

Universitetsdirektøren disponerer over bevillinger til bygge- og anlægsarbejder, husleje samt over bevillinger til drift og vedligeholdelse af bygninger, tekniske installationer og inventar. Huslejeaftaler, hvor den samlede husleje i uopsigelsesperioden overstiger 20 mio. kr., skal godkendes af rektor. Større byggeprojekter skal godkendes af bestyrelsen.

Vicedirektørerne kan opslå stillinger internt og eksternt efter de til enhver tid gældende generelle regler og de specifikke regler på AU.

Vicedirektørerne er bemyndiget til at ansætte og afskedige personale. Dog træffes beslutning om uanmodet afskedigelse af en medarbejder med særlig beskyttelse (TR, AMR og medlemmer af SU og AMU) først efter aftale med rektor.

Vicedirektørerne indstiller og prioriterer i forbindelse med lokallønsforhandlinger inden for en vejledende ramme. Forhandlingen forestås af vicedirektørerne i samarbejde med deres HR-partner.

Vicedirektørerne kan i øvrigt foretage driftsdispositioner inden for deres årlige budget på baggrund af de styringsprincipper, som er vedtaget på Fællesområdet. 

Vicedirektørerne kan videredelegere deres bemyndigelse, men det indebærer ikke, at vicedirektøren fritages for ansvaret for de afgørelser, der træffes i medfør af en sådan delegation.

De administrative centre betjener fakulteterne og ledes af en administrationschef, som referer til universitetsdirektøren og fakultetets dekan. Fakulteterne ARTS og BSS deler økonomicenter.

Administrationscheferne disponerer over de bevillinger til de administrative centre, der er givet inden for de respektive områder.

Administrationscheferne er bemyndiget til at ansætte og afskedige personale. Dog træffes beslutning om uanmodet afskedigelse af en medarbejder med særlig beskyttelse (TR, AMR og medlemmer af SU og AMU) først efter aftale med rektor.

Administrationscheferne indstiller og prioriterer i forbindelse med lokallønsforhandlinger inden for en vejledende ramme. Forhandlingen forestås af administrationscheferne i samarbejde med deres HR-partner.

Administrationscheferne kan videredelegere deres bemyndigelse, men det indebærer ikke, at administrationschefen fritages for ansvaret for de afgørelser, der træffes i medfør af en sådan delegation. 

Fakulteter, institutter samt studienævn

Rektor ansætter dekaner, der efter bemyndigelse fra rektor repræsenterer fakultetet udadtil og varetager ledelsen af fakultetet. Dekanen kan ansætte en eller flere prodekaner, der skal godkendes af rektor. En prodekan bistår dekanen i den daglige ledelse efter aftale med dekanen.

Dekaner eller de medarbejdere, som de bemyndiger hertil, disponerer over de bevillinger til fakultetet, der ikke er viderefordelt til institutterne.

Ved hvert fakultet nedsættes et akademisk råd, der har til opgave at sikre fakultetets akademiske frihed og sikre medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold.

Dekanen ansætter og afskediger institutledere. Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil. Institutlederen varetager instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af instituttets arbejdsopgaver. Det er Rektor og Dekan, der giver Institutlederen bemyndigelse her til.

Institutlederen administrerer instituttets bevillinger og ressourcer. Institutlederen udarbejder instituttets budgetforslag inden for de rammer, der er fastsat af dekanen.

Studienævn oprettes og nedlægges af vedkommende dekan efter høring af de berørte institutter. Der kan oprettes studienævn, der dækker en eller flere uddannelser, ligesom der kan oprettes studienævn på forskellige niveauer. Studienævnets opgaver fremgår af universitetslovens § 18, stk. 4.

Dekanen udpeger og afsætter studieledere efter indstilling fra studienævnene og fastlægger studieledernes ansvarsområder i relation til studienævnsstrukturen. Nærmere regler om ansættelse, udpegelse og afsættelse fremgår af AUs  vedtægt.

Studielederen forestår efter bemyndigelse fra dekanen den praktiske tilrettelæggelse af den pågældende uddannelse (herunder undervisning og eksamen) inden for uddannelsesbekendtgørelsens, studieordningens og undervisningsplanens rammer.

Studielederens opgaver fremgår af universitetslovens § 18 stk. 5.

Øvrige enheder

Øvrige enheder består af Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS), Centre for Educational Development (CED) samt Erhverv og Innovation. AIAS og CED ledes af en centerleder og Erhverv og Innovation ledes af en direktør. Det er hhv. centerleder og erhvervsdirektør, der disponerer over bevillinger på deres områder samt har ansvar for ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Bemyndigelserne for disse er nærmere beskrevet i afsnittet Stillingsfuldmagter. Disse enheder er tværgående, og der udføres samarbejde og forskning på tværs af fakulteter i dette regi.

AUs interne organisering

Rektor fastlægger universitetets interne organisering inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat, jf. universitetslovens § 14, stk.7.

AUs administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af rektor. Rektor er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse på universitetet. En nærmere beskrivelse af rektors ansvarsområder fremgår af  vedtægt for AU.

Rektor udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivningen og øvrige retningslinjer. 

AU HR og HR-funktionerne varetager ved administrationscentrene personaleadministrative opgaver, mens AU Økonomi og administrationscentrenes Økonomicentre varetager AU’s økonomiopgaver.

Bogholderi- og interne revisionsopgaver udføres centralt i Regnskab for alle AU enheder. Betalingsforretningerne varetages af Kreditorgruppen. Den detaljerede beskrivelse af opgaver i Regnskab findes på AUs hjemmeside.

 

Aarhus Universitets regnskabsmæssige organisering

AUs regnskabsmæssige opgaver er detaljeret beskrevet i kapitlet Aarhus Universitets regnskabsopgaver i denne regnskabsinstruks. I det efterfølgende angives overordnede oplysninger om universitetets regnskabsmæssige organisering.

Ansvarsfordelingen for de respektive regnskabsmæssige opgaver er nærmere beskrevet i medarbejderportalens økonomiportal, hvor der findes uddybende instrukser og vejledninger samt processer og arbejdsgangsbeskrivelser.

Såfremt AU udlåner medarbejdere til andre institutioner, skal reglerne for udlån følges.

AU er registreringspligtig i henhold til momsloven og har indeholdelsespligt i henhold til kildeskatteloven.

AU udfører indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i den til enhver tid gældende Budgetvejledning.

AUs forvaltning af ikke-statslige aktiver og passiver omfatter midler m.v., som modtages fra anden side end bevillingslovene. Det drejer sig om gaver og tilskud fra private herunder forsknings- og fondsmidler, der administreres efter reglerne om tilskudsfinansierede aktiviteter.

Aarhus Universitets brug af IT-systemer

AU bruger økonomisystemet Navision Stat til alle regnskabs- og budgetmæssige registreringer.

Derudover anvender AU følgende it-systemer: 

 • IndFak til håndtering af elektroniske ordreafsendelser og fakturaer
 • Statens Lønsystem (SLS) til alle lønregistreringer
 • Statens Koncern Betaling (SKB) hvorigennem alle ind- og udbetalinger foretages
 • RejsUd til håndtering af rejseafregninger og øvrige udlæg
 • Conference Manager (webshop) til håndtering af tilmelding og betaling for arrangementer og konferencer 
 • Magento (webshop) til salg af fysiske samt digitale produkter, håndtering af deposita samt intern handel.
 • STADS
 • Promark til tidsregistrering på projekter (anvendes kun på dele af AU) 

Der henvises i øvrigt til kapitlet IT-behandlingen i forbindelse med regnskabsføringen i denne regnskabsinstruks samt til AU’s sikkerhedsinstruks.