Lønforhandling 2020 i Økonomi og Bygninger

31.01.2020 | Niels Jørgen Rasmussen

Den 3. februar starter lønforhandlingsproces 2020. Forhandlingen vedrører perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020. Tillæg gives med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020.

Der er vedtaget en fælles lønforhandlingsproces og tidsplan for hele AU. Ifølge denne kan medarbejderne fremsende ansøgning om lønforbedring i perioden 3. til 24. februar 2020. Efterfølgende går lønforhandlingerne i gang. Forhandlingerne i Økonomi og Bygninger skal være afsluttet senest den 27. april 2020.

Vicedirektøren har forhandlingskompetencen på ledelsessiden. Medarbejderne forhandles af den tillidsrepræsentant / organisation de overenskomstmæssigt er tilknyttet.
Specialkonsulenter og chefkonsulenter, som er ansat på nyt lønsystem, kan vælge selv at forhandle. Ønsker de derimod, at lade sig repræsentere af den tillidsrepræsentant / organisation de overenskomstmæssigt er tilknyttet, skal de orientere deres tillidsrepræsentant herom inden den 24. februar 2020.

Den videre proces for forhandlingsforløbet inden for Økonomi og Bygninger:

Proces i Økonomi og Bygninger

03.02 – 24.02

Ansøgningsperiode

03.03 – 12.03

Forberedende møder mellem funktionschefer og vicedirektøren

23.03 – 27.04

Lønforhandlinger med tillidsrepræsentanterne

15.05

Alle ansøgere modtager brev om forhandlingsresultatet via deres e-boks.

Forhandlingsresultat sendes til HR.

18.05 eller kort tid herefter

Medarbejdersamtaler omkring forhandlingsresultatet

Maj/juni/juli

Medarbejdere, hvor ansøgning om lønforbedring er imødekommet, modtager brev fra HR via deres e-boks.

Lønforbedringerne kommer til udbetaling med virkning fra den 1. april 2020 (tilbagevirkende kraft er kun gældende for tillæg)

Maj-september 2020

Lønforhandlingsprocessen evalueres, herunder drøftelse og fastsættelse af kriterier for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021

I AU’s lønpolitik er der fastsat en række overordnede kriterier for lønforbedringer. På LSU mødet i Økonomi og Bygninger den 23. maj blev kriterierne fra 2019 evalueret, og der var enighed om at genanvende kriterierne til næste lønforhandlingsrunde.

Kriterierne for lønforhandling 2020 er således følgende:

Faglighed og faglig udvikling
Medarbejderen har en høj faglighed, som anvendes i den samlede opgaveløsning.
Medarbejderen tilegner sig løbende nye kompetencer. De nye kompetencer anvendes og har øget kvaliteten i arbejdet væsentligt og/eller har bevirket, at medarbejderen kan løse opgaver med større kompleksitet.
Medarbejderen lytter i særlig grad til behov og ønsker, og yder på den baggrund rådgivning på et højt fagligt niveau.
Medarbejderen har fokus på vidensdeling.

Ansvar, kvalitet og samarbejde
Medarbejderen tager i særlig grad ejerskab og ansvar for løsning af sine daglige arbejdsopgaver, herunder også nye opgaver. Endvidere udviser medarbejderen forretningsforståelse i det tværgående samarbejde på hele AU samt i det eksterne samarbejde.

Nye løsninger
Medarbejderen bidrager i høj grad med nye løsninger samt optimering og effektivisering af eksisterende forretningsgange, og formår at omsætte idéer til konkret opgaveløsning.

Lønforbedringer – tillæg såvel som engangsvederlag –  vil som udgangspunkt blive givet til de medarbejdere, som bedst lever op til kriterierne og som har udviklet sig mest i forhold til kriterierne. Opfyldelse af et eller flere af kriterier medfører nødvendigvis ikke en lønforbedring, men skal anses som en nødvendighed for at komme i betragtning til en lønforbedring.

Engangsvederlag knytter sig til enkeltstående større opgaver, som ikke i sig selv giver anledning til et varigt tillæg. Generelt gives engangsvederlag for en særlig og betydningsfuld ydet indsats i en bestemt periode.

Der er på forhånd på AU niveau fastsat en samlet ramme for, hvor mange midler der kan højest kan anvendes på lønforbedringer. Det gør en skarp prioritering af ansøgningerne om lønforbedringer helt nødvendig. Der er afsat en samlet ramme på 0,5 pct. til tillæg og engangsvederlag. Der er ikke øremærket en bestemt pct. sats til engangsvederlag.

Såfremt du ønsker at komme i betragtning ved forhandlingerne om tildeling af løntillæg eller engangsvederlag, skal du udfylde et skema online, hvori der skal angives begrundelse for din anmodning om lønforbedring (tekstfeltet er begrænset til 2.000 tegn).

På HR’s hjemmeside vil link til skemaet være tilgængeligt fra den 3. februar 2020. Der findes ligeledes link til lønaftaler, lønkriterier, tillidsrepræsentanter og HR-partner på siden:

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenforhandlinger-for-faellesadministrationen/

Skemaet skal være udfyldt og sendt online senest den 24. februar 2020.

Selvom du muligvis ikke er medlem af en forhandlingsberettiget organisation, så er det stadig tillidsrepræsentanten for dit fagområde, der skal forhandle på dine vegne.

Der vil jf. tidsplanen blive udsendt meddelelse om resultatet fra lønforhandlingerne til medarbejdere, der har søgt om lønforbedring, den 15. maj 2020 (i modsætning til tidligere år vil det ske via e-boks – er man undtaget kravet om e-boks udleveres brevet af nærmeste chef).

Den 18. maj er det muligt, for de medarbejdere der har søgt om lønforbedring, at få en samtale med deres nærmeste funktionschef omkring deres individuelle forhandlingsresultat. Såfremt det ikke kan lade sig gøre denne dag, afholdes samtalen kort tid herefter.

Hent orienteringsbrev som pdf.

Nyt fra ledelsen