Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse AU's strategi - høring

Aarhus Universitets strategi 2025 - høring

Aarhus Universitets strategi frem mod 2025 har været i høring med frist 24. oktober 2019. Universitetets vision og mission er udmøntet i seks kerneopgaver med tilhørende mål, delmål og konkrete indsatser (se figur og læs mere i boksene herunder). 

Universitetsledelsen har udarbejdet strategien i dialog med bestyrelsen, samt institut- og centerledere.

Bestyrelsen vedtager universitetets strategi og skal behandle det endelige udkast den 13. december 2019.

Figur 1

Præambel

Aarhus Universitet er et stærkt universitet, der markerer sig med forskning, forskningsbaserede uddannelser og rådgivning af høj, international kvalitet og værdiskabende samarbejde med både private virksomheder og offentlige institutioner. Den nysgerrige skabelse af viden med rod i dybe fagligheder til gavn for samfundet er universitetets raison d’être og har det været siden grundlæggelsen i 1928. Det vil også være udgangspunktet for denne strategi, der definerer universitetets kurs frem til 2025.

Aarhus Universitets faglige portefølje spænder bredt fra de klassiske universitetsdiscipliner inden for humaniora, na­turvidenskab, samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og teologi over business- og ingeniørdisciplinerne til de uddannelsesvidenskabelige discipliner samt miljø- og landbrugsområderne. Det giver universitetet en helt særlig mulighed for at kombinere dybe fagligheder i skabelsen af videnskabelige gennembrud og for at etablere omfattende samarbejde med mange sektorer til gavn for hele samfundet.

Forskning er grundlaget for Aarhus Universitets virke. Det gælder ikke mindst for universitetets vigtigste opgave: at uddanne studerende og give dem adgang til ny viden gennem forskningsbaserede uddannelser, der også udvikler deres dannelse, kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner. Universitetet anser de studerende og dimittenderne for at være de vigtigste bærere af universitetets viden. Det er derfor vigtigt, at de sammen med universitetets medarbejdere påtager sig ansvaret for at bringe deres viden i spil og dermed bidrage til, at samfundet hviler på et oplyst demokrati.

I strategien for 2025 beskriver Aarhus Universitet sin vision, mission og sine grundlæggende værdier (se nedenfor). Visionen ligger i forlængelse af universitetets nuværende, strategiske kurs, men sætter også nye og højere mål for den faglige udvikling og omfanget af det nationale og internationale samarbejde. Universitetet ønsker at styrke sin position blandt stærke, forskningsintensive universiteter og samtidigt skabe afgørende værdi for det enkelte menneske og for hele samfundet.

Udmøntningen af visionen i konkrete handlinger vil skabe resultater, der vil øge universitetets internationale omdømme og samfundsmæssige aftryk.

Værdier

Vores grundværdier er beskrevet i de europæiske universiteters Magna Charta. Vi værner om forsknings- og ytringsfrihed samt individets mulighed for at udleve sine drømme og udfolde sit potentiale uanset baggrund. Den frie dialog, tolerance og diversitet er selve grundlaget for universitetets virke. Vi anser universiteterne for at være en af samfundets grundpiller og tager derfor medansvar for den videre udvikling af et demokratisk og bæredygtigt samfund.  

Vision

Figur 2

Aarhus Universitet vil være et forskningsintensivt universitet, der stræber efter den højeste, internationale kvalitet og udmærker sig ved at skabe værdi gennem viden, nye erkendelser og samarbejde – bygger bro mellem Danmark og verden. Realiseringen af Aarhus Universitets vision for 2025 vil indebære:

 • At der gennem forskning af højeste, internationale kvalitet skabes nye erkendelser og videnskabelige gennembrud
 • At forskningsbaserede uddannelser og myndighedsrådgivning gives på højeste, internationale niveau
 • At universitetets studerende, dimittender og forskere bringer deres viden i spil og er med til at forme fremtidens samfund
 • At samarbejdet på tværs af fagligheder bidrager til internationalt samarbejde og løsning af store samfundsudfordringer
 • At samarbejdet internt og med eksterne partnere skaber innovation i eksisterende og nystartede virksomheder
 • At universitetet i stigende grad udveksler talenter og viden lokalt, nationalt og internationalt.

Visionen sætter, sammen med bevidstheden om, at universitetet også er ramme for udlevelse af den enkeltes drømme og ambitioner, retningen for Aarhus Universitets udvikling i de kommende år.

Visionen fordrer, at universitetet anvender sin faglige styrke og bredde samt sin internationale position til at skabe værdi for det danske og det globale samfund. Værdi skal i denne strategi forstås bredt og omfatter bidrag til udvikling, vækst og velfærd for hele samfundet. Det rækker således langt videre end til blot at bidrage til økonomisk vækst, idet universitetets opgave også er at udvikle den kritiske og konstruktive dialog, sætte den menneskelige eksistens i kontekst og bidrage til den demokratiske udvikling og en bæredygtig fremtid.

Nye erkendelser og videnskabelige gennembrud skabes både inden for de faglige discipliner og i mødet mellem disciplinerne. Universitetet vil tiltrække og begejstre både anerkendte, etablerede forskere, lovende unge forskere og talentfulde studerende, så de kan bidrage til videnskabelige gennembrud.   

Universitetet er en af samfundets grundpiller, og dets studerende, dimittender og forskere er med til at forme fremtidens samfund gennem den viden, de bringer i spil. Det gælder lige fra den brede formidling til borgerne over den forskningsbaserede myndighedsbetjening til forskeres deltagelse i statslige kommissioner og råd. Visionen er, at universitetets forskere via deres ekspertise i højere grad bidrager til, at samfundet hviler på et oplyst og vidensbaseret demokrati. 

Samarbejde står helt centralt i denne strategi. Særligt ønsker universitetet at styrke samarbejde på tværs af faggrænserne, samarbejde med det private erhvervsliv og offentlige institutioner samt samarbejde omkring innovation. Kun derved kan universitetet øge værdien af sit bidrag til samfundet og samtidig være på forkant med fremtidens samfundsbehov.

Aarhus Universitets internationale samarbejde er båret af visionen om at bygge bro mellem Danmark og verden. I en tid, hvor det internationale samarbejde er politisk udfordret, og hvor behovet for at samarbejde for at finde løsninger på globale samfundsudfordringer er større end nogensinde, har universiteterne med deres stærke tradition for internationalt samarbejde en særlig rolle at spille. Universitetet ønsker at yde et markant bidrag ved at sikre en stigende, international udveksling af viden og talenter.

Visionen tager udgangspunkt i en levende campus, hvor studerende, forskere og eksterne partnere mødes i et tæt samarbejde. Universitetets campus er allerede internationalt berømmet for sin karakteristiske arkitektur og bynære beliggenhed. I de kommende år vil universitetet videreudvikle og nytænke campus, så den i endnu højere grad bliver kendetegnet ved levende, engagerende og innovative studie- og forskningsmiljøer samt ved bæredygtig drift og udvikling.

Mission

Aarhus Universitets arbejde med at indfri visionen vil blive udmøntet gennem universitetets seks kerneopgaver, som definerer universitetets mission (se figur 1 ovenfor):    

 1. Grundforskning af høj, international kvalitet
 2. Forskningsbaserede uddannelser af høj, international kvalitet
 3. Bidrag til samfundets udvikling og velfærd
 4. Forskningsbaserede løsninger af samfundsudfordringer
 5. Dimittender til fremtidens arbejdsmarked
 6. Udvikling af forskertalenter og forskningsintegration.

Kerneopgaverne dækker de danske universiteters opgaver, som defineret i universitetsloven. De kan samles under hovedoverskrifterne forskning, uddannelse og samarbejde. Derudover har universitetet defineret tre overlappende områder, hvor forskning, uddannelse og samarbejde supplerer hinanden. Tilsammen afspejler de seks kerneopgaver bredden i universitetets aktiviteter og giver en ramme for arbejdet med Strategi 2025.

Kerneopgaverne gennemgås i de følgende seks afsnit, hvor der redegøres for mål, delmål og forventede indsatser. 

1. Grundforskning af høj, international kvalitet

Figur 3

Aarhus Universitet vil øge forskningskvaliteten yderligere i sin stræben efter højeste, internationale niveau. Derfor har universitetet sat som mål at styrke:

 • Forskningsmæssige gennembrud
 • Karriereudvikling og diversitet.

Forskningsmæssige gennembrud

Delmål: Udvikle flere forskningsmiljøer med høj, international impact. Universitetet ønsker at skabe flere forskningsmæssige gennembrud og vil for at opnå dette udvikle og styrke de enkelte fagdiscipliner yderligere, så de står endnu stærkere i den internationale konkurrence, og samfundet i højere grad drager nytte af gennembrud inden for grundforskningen. Derudover vil universitetet fortsat udvikle sin faglige profil, så den svarer til samfundets behov nu og i fremtiden.

Delmål: Øget internationalisering. Universitetet ønsker at opnå en højere grad af international konkurrence om de faste stillinger og rekruttering af talentfulde forskere med et højt, internationalt niveau. Dette indebærer, udover styrket international rekruttering, en styrkelse af det internationale engagement hos universitetets fastansatte forskere.

Karriereudvikling og diversitet

Delmål: Styrkelse af forskerkarriereudviklingen. Universitetet ønsker at give alle mulighed for at udfolde sit potentiale og for at udvikle sig fagligt. Dette gælder både de yngre forskere og de etablerede forskere.

Delmål: Bedre kønsbalance i forskningsmiljøerne. Universitetets ambition er at udnytte den samlede talentmasse bedst muligt. Det kræver, at universitetet kommer tæt på kønsmæssig balance på universitetsniveau, hvilket forudsætter en markant forandring i strategiperioden – især ved i højere grad at rekruttere kvindelige forskere til faste stillinger og understøtte kvindelige talenters interesser og muligheder for en forskerkarriere.

Indsatser 

Universitetet vil fortsætte følgende, igangværende indsatser:

 • Udvidelse af ingeniørområdet
 • Udvidelse af it-området
 • Styrkelse af businessområdet
 • Folkeskolesatsningen
 • Profiltilpasningen på Arts
 • Normer for rekruttering
 • Junior Researcher Development Programme
 • Flere kvinder i forskning.

2. Forskningsbaserede uddannelser af høj, international kvalitet

Figur 4

Aarhus Universitets uddannelser er kendetegnet ved et højt, fagligt niveau og et godt studiemiljø. Fundamentet for den dybe faglighed er rekruttering af dygtige studerende og stærke forskere kombineret med et understøttende lærings- og studiemiljø. Derfor har universitetet sat en styrkelse af følgende som mål:

 • Attraktivt universitet for talentfulde studerende
 • Dyb faglighed i uddannelserne.

Attraktivt universitet for talentfulde studerende

Delmål: Bedre match mellem ansøger og uddannelse. Universitetet vil fastholde sin position som et attraktivt universitet og fortsat optage studerende, der har gode faglige forudsætninger og motivation for at fordybe sig og engagere sig i deres uddannelse og studieliv. Dette mål gælder både for nationale og internationale studerende. Rekrutteringen af den sidstnævnte gruppe har været udfordret af politiske tiltag, men universitetet ønsker inden for rammerne at styrke sin position og tiltrække de mest talentfulde, internationale studerende.   

Delmål: Bedre fastholdelse. En god studiestart bygger bro til ungdomsuddannelserne samtidig med, at den begejstrer og løfter de studerende fagligt lige fra begyndelsen. Derfor vil universitetet se hele det første år i et studiestartsperspektiv, hvilket vil styrke overgangen for de nye studerende. Ligeledes vil universitetet arbejde med at styrke det gode fysiske, sociale og læringsmæssige studiemiljø. 

Dyb faglighed i uddannelserne

Delmål: Engagerende undervisning og læring. Universitetet arbejder løbende på at styrke mødet mellem underviseren, den studerende og det faglige stof, da det er kernen i undervisningens og uddannelsernes kvalitet. Samtidig vil universitetet udnytte de nye muligheder, som de digitale læringsteknologier giver. Herved kan universitetet i højere grad engagere sine studerende før, under og efter undervisningen og dermed øge deres læringsudbytte.

Delmål: Flere elementer af valgfrihed i uddannelserne. Med flere elementer af valgfrihed kan de studerende supplere deres dybe faglighed med elementer fra andre fag og nyde godt af universitetets faglige bredde og internationale samarbejdsrelationer. 

Delmål: Tværgående kompetencer. Universitetet vil tilbyde de studerende uddannelser, der både giver dyb faglighed og mulighed for at opnå tværgående kompetencer. Kombinationen er vigtig for, at de studerende rustes bedre til fremtidens arbejdsmarked. De tværgående kompetencer kan både være faglige, som i ovenstående delmål, og mere generelle. Dette gælder ikke mindst inden for digitalisering, bæredygtighed, entreprenørskab og dannelse. 

Indsatser 

Universitetet vil fortsætte følgende, igangværende indsatser:

 • Rekruttering og optag af dygtige og motiverede studerende
 • Engagerende Educational IT.

Universitetet vil igangsætte følgende, nye indsatser:

 • Bedre studiestart
 • Valgfag på tværs
 • Flere kurser på Summer University
 • Digitale kompetencer til alle studerende.

3. Bidrag til samfundets udvikling og velfærd

Figur 5

Aarhus Universitet vil styrke sit bidrag til hele samfundets udvikling og velfærd markant i strategiperioden. Derfor har universitetet fastlagt følgende mål om øget:

 • Samarbejde med eksterne parter
 • Bidrag til et vidensbaseret demokrati. 

 


Samarbejde med eksterne parter

Delmål: Flere projekter med erhvervslivet og offentlige institutioner. Universitetet vil øge samarbejdet med eksterne parter i strategiperioden. Intentionen er, at virksomhederne og de offentlige institutioner i højere grad skal inviteres indenfor til samarbejde. De private virksomheder skal kunne drage nytte af hele universitetets faglige bredde med henblik på at øge deres konkurrencekraft, og samarbejdet med de offentlige institutioner skal styrkes, så universitetet bliver en foretrukken samarbejdspartner. 

Delmål: Mere innovation og entreprenørskab. Rammerne for iværksætteri skal styrkes, og de studerendes interesse for området skal stimuleres. Studerende og forskere skal have bedre muligheder for at omsætte deres ideer til konkrete spinout-virksomheder. Den langsigtede ambition er at etablere et større økosystem for iværksætteri og spinout-virksomheder på og omkring universitetet.

Bidrag til et vidensbaseret demokrati

Delmål: Øget synlighed af ekspertbidrag i den offentlige debat. Universitetets forskere leverer allerede en lang række bidrag til den offentlige debat og faglig formidling til den brede offentlighed. Universitetet ønsker at øge sit aftryk på samfundet og dermed sin tilstedeværelse i den offentlige debat og i relevante beslutningsprocesser.

Delmål: Fortsat udvikling af den forskningsbaserede myndighedsrådgivning. Myndighedsrådgivningen er en substantiel bidragsyder til det vidensbaserede demokrati. Universitetet ønsker at fastholde og kvalitetsudvikle rådgivningen yderligere i strategiperioden. 

Delmål: Øget dialog med beslutningstagere. Universitetet ønsker at styrke dialogen med beslutningstagere og centrale alumner med henblik på at kunne agere mere offensivt i aktuelle, politiske problemstillinger. 

Indsatser 

Universitetet vil fortsætte følgende igangværende indsatser:

 • Erhvervssatsningen 
 • Kvalitetssikringssystem for myndighedsbetjeningen.

Universitetet vil igangsætte følgende nye indsatser:

 • Styrkelse af iværksætteri 
 • Øget anvendelse af digitale platforme  til ekspertbidrag 
 • Relationsopbygning med politikere.

4. Forskningsbaserede løsninger af samfundsudfordringer

Figur 6

Aarhus Universitet vil styrke og forøge sit bidrag til løsning af de store samfundsmæssige udfordringer. Derfor har universitetet fastlagt som mål at øge:

 • Internationalt samarbejde
 • Samarbejde mellem faglighederne.

 


Internationalt samarbejde 

Delmål: Etablere partnerskaber med udvalgte universiteter. Da mange af samfundsudfordringerne ikke stopper ved grænserne og indebærer løsninger, der forudsætter internationalt samarbejde, vil universitetet etablere strategiske partnerskaber om både forskning og uddannelse med udvalgte universiteter med stor forskningshøjde. Disse partnerskaber skal blandt andet være med til at øge internationaliseringen.  

Samarbejde mellem fagligheder

Delmål: Flere interdisciplinære aktiviteter. Løsning af de samfundsmæssige udfordringer fordrer samarbejde mellem fagligheder. Derfor ønsker universitetet flere interdisciplinære aktiviteter på universitetet. Dette gælder eksempelvis inden for emner som bæredygtighed og samfundets sammenhængskraft. Universitetet har helt særlige forudsætninger for at etablere flere tværgående aktiviteter baseret på dybe fagligheder, da universitetet rummer en bred fagvifte.  

Indsatser

Universitetet vil fortsætte følgende, igangværende indsatser:

 • The Guild og Circle U.-alliancen
 • Tematiske, interdisciplinære centre. 

Universitetet ønsker at igangsætte følgende nye, interdisciplinære indsatser: 

 • Bæredygtighed
 • Samfundets sammenhængskraft. 

5. Dimittender til fremtidens arbejdsmarked

Figur 7

Dimittenderne er Aarhus Universitets vigtigste bidrag til samfundet, og de skal have internationalt konkurrencedygtige kompetencer, der gør dem eftertragtede og forbereder dem på en foranderlig verden og et foranderligt arbejdsmarked. Derfor har universitetet sat som mål at styrke:

 • Udvikling af uddannelsesporteføljen
 • Samspil mellem studerende og arbejdsmarkedet.

 


Udvikling af uddannelsesporteføljen

Delmål: En fremtidssikret dimittendprofil. Universitetet vil balancere dimittendprofilen bedre efter behovet i både den private og den offentlige sektor uden at gå på kompromis med kvaliteten. Der sker en kraftig stigning i antallet med en lang videregående uddannelse på arbejdsmarkedet i de kommende år. Flere dimittender skal derfor finde beskæftigelse i den private sektor eller blive iværksættere, eftersom efterspørgslen i den offentlige sektor ikke forventes at stige markant. 

Delmål: Udvikling af fremtidens efter- og videreuddannelse. Universitetet ønsker at imødekomme samfundets stigende behov for kontinuerlig kompetenceudvikling af arbejdsstyrken via forskningsbaseret efter- og videreuddannelse blandt andet knyttet til den øgede digitalisering. De eksisterende efter- og videreuddannelsesmodeller er under pres. Universitetet ønsker derfor at arbejde med nye modeller, der kan imødekomme dimittendernes og arbejdsmarkedets behov for universitetets kompetencer nu og i fremtiden.

Samspil mellem studerende og arbejdsmarkedet

Delmål: Flere erhvervsrettede elementer i uddannelserne. Hensigten er at give alle studerende mulighed for at samarbejde med relevante virksomheder under deres uddannelse. Det vil etablere en tilknytning til arbejdsmarkedet allerede i studietiden 

Indsatser

Universitetet vil fortsætte med følgende igangværende indsatser:

 • Uddannelse af flere ingeniører 
 • Uddannelse af flere it-specialister 
 • Profiltilpasning på Arts
 • Cand.-merc.-tilpasning 
 • Erhvervssatsningen

Universitetet vil igangsætte følgende ny indsats:

 • Udvikle efteruddannelsestilbud i digitale kompetencer. 

6. Udvikling af forskertalenter og forskningsintegration

Figur 8

Aarhus Universitets høje kvalitet i forskning, uddannelse og samarbejde kan kun opretholdes, såfremt universitetet til stadighed arbejder med udvikling af forskertalenter og integrationen af forskningen ind i uddannelserne. Derfor har universitetet sat som mål at styrke:

 • Ph.d.-uddannelse.
 • Forskningsintegration.

 


Ph.d.-uddannelse

Delmål:  Øget internationalisering af ph.d.-uddannelsen. Universitetet vil tiltrække flere internationale talenter til ph.d.-uddannelserne og styrke den internationale mobilitet hos universitetets egne talenter. I strategiperioden vil universitetet hæve internationaliseringen af ph.d.-uddannelsen gennem samarbejde med universitetets internationale alliancepartnere. Herved øges ph.d.ernes internationale netværk og deres muligheder for at forfølge en succesfuld karriere inden for universitetssektoren eller i andre samfundssektorer.        

Forskningsintegration

Delmål: Flere fordybelsesspor i uddannelserne. Fordybelsessporene skal understøtte universitetets ambition om øget forskningsintegration i uddannelserne og dermed et endnu højere, fagligt niveau. 

Delmål: Øget interaktion mellem studerende og forskere. Universitetet vil styrke interaktionen så de studerende i endnu højere grad og tidligere i studiet introduceres til forskningens natur og metoder. Dermed styrkes de studerendes egne kompetencer og den dybe faglighed i uddannelserne. 

Indsatser 

Universitetet vil fortsætte med følgende, igangværende indsatser:

 • Flere senior-VIP pr. studerende*

Universitetet vil igangsætte følgende, nye indsatser:

 • Fælles kurser med partneruniversiteter og flere internationale ophold
 • Videreudvikling af talentspor og længere specialer
 • Tidligere indføring i forskningsmetode.

*Senior-VIP er fastansatte forskere.

Implementering og opfølgning

Strategien for 2025 løber over en femårig periode. I forbindelse med udarbejdelsen af strategien er der fastlagt mål, delmål og konkrete indsatser ligesom de igangværende strategiske satsninger, og den strategiske rammekontrakt er indarbejdet i strategien. Derfor foreligger der allerede målbare indikatorer for en del af indsatserne, og i implementeringen vil der blive fastlagt indikatorer for de resterende indsatser.

Universitetet vil følge implementeringen af strategien tæt og lave handleplanerne i samarbejde med fakulteterne og institutterne. Hvert år i april til juni vil universitetet følge op på indikatorerne og de igangværende aktiviteter for det forgangne år og derefter fastlægge aktiviteterne for det kommende år. På denne vis sikres det ressourcemæssige grundlag, den administrative understøttelse og ikke mindst det lokale og faglige ejerskab til strategien og aktiviteterne.

Implementeringen og opfølgningen rummer derudover mulighed for, at universitetet kan iværksætte nye indsatser og derved kan håndtere eventuelle, ændrede rammebetingelser og ikke mindst imødekomme nye, uforudsete samfundsbehov. Herved ønsker universitetet at styrke sin agilitet og dermed øge sit bidrag til samfundet. 

1446784 / i40