Nyhedsbrev fra universitetsledelsen -

opfølgning på den faglige udviklingsproces

Universitetsledelsen iværksætter nu opfølgning på den faglige udviklingsproces. Dels i form af ændringer i ledelsen af universitetets aktiviteter, dels i form af en konkret problemanalyse.

Bestyrelsen tiltrådte på dens seneste møde oplæg til opfølgning på den faglige udviklingsproces, og onsdag den 13. november – som samtidig var dag nummer 100 for Brian Bech Nielsen på posten som rektor – præsenterede han planerne for Aarhus Universitets samlede ledelse.

Opfølgningerne skal identificere og håndtere betydende problemfelter, som universitetet stadig står over for.

 


 

Intern problemanalyse

De største problemfelter med den administrative understøttelse af institutterne arbejde, og organiseringen af hovedområderne skal klarlægges gennem en intern analyse. Den bliver igangsat så hurtigt som muligt. Analysen skal inddrage relevante medarbejdere og organer og tænkes sammen med det igangsatte opfølgningsarbejde på APV'en.

Universitetsledelsen nedsætter - efter indstilling fra de akademiske råd, HSU, de studerende og administrationen - et analysepanel, der får det overordnede ansvar for processen. Panelet skal sammen med universitetsledelsen udarbejde et kommissorium for analysen, der gennemføres af en intern ekspertgruppe nedsat af panelet og universitetsledelsen i fællesskab.

På baggrund af analysen og panelets kommentarer hertil udarbejder universitetsledelsen et beslutningsoplæg, der kommer i intern høring og derefter fremlægges til beslutning i juni 2014. Sideløbende med analyseprocessen fortsætter det igangværende arbejde med at løse helt åbenlyse problemstillinger med systemopbakningen.

  


 

En prorektor for uddannelse

Uddannelsesområdet fordrer i dag et betydeligt ledelsesfokus både internt og eksternt. Derfor ændres den nuværende prorektorstilling fra at have fokus på videnspredning til at have fokus på uddannelse. Stillingen som prorektor for uddannelse opslås snarest muligt til besættelse per juni 2014. På samme tidspunkt vil den nuværende prorektor overgå til en stilling som særlig rådgiver med fokus på universitetets indsats overfor EU.

 


 

Organisering og ledelse af de tværgående bånd

De tværgående bånd reorganiseres og forenkles, så der fremover bliver to ligeværdige bånd – som lige nu har ’Forskning’ og ’Uddannelse’ som arbejdstitel. Opgaveporteføljen for de to bånd vil blive drøftet med de fire eksisterende bånd og tværgående fora.

Fokus på strategiens fire kerneaktiviteter forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling fastholdes, og de vil indgå i de to nye bånds arbejde.

Det har været helt afgørende for sammenhængskraften på universitetet, at dekanerne blev en del af universitetsledelsen. Men APV’en gav et signal om, at hovedområderne har brug for tættere kontakt til deres øverste ledelse, og for at sikre det skal dekanerne have frigivet tid til kunne gå endnu dybere ind i arbejdet på hovedområderne. De frigøres derfor for driftstunge opgaver i de tværgående bånd.

Dekanernes fortsatte bidrag til det tværgående arbejde er meget vigtigt for sammenhængskraften, så de vil få ansvaret for tværgående projekter af særlig strategisk karakter, der kræver direkte ophæng til Universitetsledelsen. Hver dekan udpeger to repræsentanter fra ledelsesstrengen (f.eks. prodekanerne) til hvert af de nye bånd, hvorved hovedområderne er direkte repræsenteret i båndene.

Ledelsen af båndet for forskning placeres hos rektor, og ledelsen af båndet for uddannelse placeres hos prorektor for uddannelse. For hvert af båndene udnævnes en af prodekanerne som stedfortræder enten for rektor eller prorektor. Stedfortræderen vil bistå rektor og prorektor i ledelsen af båndarbejdet. Den nye båndstruktur træder i kraft ved udgangen af maj måned 2014.

Ansvaret for myndighedsrådgivning vil ligeledes fra udgangen af maj måned 2014 udelukkende blive varetaget af de relevante nationale centre og institutter med reference til hovedområdets dekan, hvorigennem forankringen i universitetsledelsen sikres.

 

 

Den videre proces

Opfølgningen gennemføres for at sikre, at universitetet kan indfri sine faglige mål og fortsat levere uddannelser og forskning af højeste kvalitet. Derudover fremgik det af APV’en fra foråret 2013, at der er behov for at fokusere på inddragelse og dialog mellem ledelsen og medarbejderne. Opfølgningen vil derfor foregå med betydelig inddragelse af medarbejdere og studerende.

Universitetsledelsen vil nu igangsætte processerne for ovenstående og vil inddrage de akademiske råd, HSU, de studerende, administrationen og de øvrige relevante samarbejds- og ledelsesorganer i arbejdet i henhold til den planlagte proces.

Bestyrelsen lagde i sin beslutning vægt på, at der ved sammenlægning af de fire bånd til to stadig sikres en passende balance mellem de fire strategiske indsatsområder.