Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 13/2016

Nye regler for studiefremdrift vedtaget på AU

Tvangstilmelding til eksamener bliver afskaffet, og der indføres maksimale studietider. Det er nogle af de afgørende elementer i et nyt sæt fælles regler for, hvordan den nye lov om studiefremdrift skal forvaltes på Aarhus Universitet.

Målet har været at give de studerende mest mulig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af deres studie uden at gå på kompromis med kvalitet og de studerendes chance for at komme godt igennem studiet. Her er afskaffelsen af tvangstilmelding til samtlige fag og prøver et bærende element. Det samme er et studieaktivitetskrav, som betyder, at studerende skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at der er indført en maksimal studietid, som gør, at bachelorstuderende maksimalt må bruge 1/2-1 år ud over normeret tid - for kandidatstuderende er det 1/2 år.

De vedtagne regler har været til kommentering i både studienævn, studieadministrationer og studenterorganisationer, og kommentarerne herfra er blevet indarbejdet i det omfang, det har været muligt. 

Fakulteterne går nu i gang med at afklare, hvordan de nye regler skal udfoldes i praksis på de enkelte studier. Arbejdet har højeste prioritet, så de studerende hurtigst muligt kan få en afklaring på, hvad de nye regler betyder for dem og deres studie. De studerende vil blive informeret nærmere, i takt med at beslutninger om implementeringen træffes. Det sker op til næste semester.

På Aarhus Universitet betyder fremdriftsreformen, at den gennemsnitlige studietid skal reduceres med 4,7 måneder. Lykkes det ikke, står universitetet til en bøde på op til 240 millioner kroner.


De største talenter skal udfordres på universiteterne

Ja tak til at give de mest talentfulde studerende bedre vilkår for at udnytte deres potentiale fuldt ud. Sådan lyder meldingen fra prorektor Berit Eika, der i en artikel i Jyllands-Posten i går søndag den 8. maj bakker op om regeringens nylige varsling om et eliteudspil.

Omdrejningspunktet for indsatsen på Aarhus Universitet er en særlig model for elite- og talentudvikling, som bl.a. skal systematisere talentplejen på et tidligt stadie i de studerendes uddannelsesforløb - efter inspiration fra nogle af verdens førende universiteter. Modellen skal give de særligt talentfulde og mest motiverede studerende mulighed for – parallelt med det ordinære studieprogram – at følge et elitespor med ekstra aktiviteter. Det udløser i sidste ende en særlig udmærkelse på eksamensbeviset.

Målet er at tilrettelægge elitesporene, så de styrker den samlede uddannelses kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet, og definitionen af talent defineres bredt. Det kan både være unge med talent for forskning, ledelse, innovation eller entreprenørskab. Hovedsagen er, at universitetet hæver den faglige barre for dem, der hurtigt er i mål med det ordinære pensum.


Sammenlægning på vej mellem Erhvervssprog fra Aarhus BSS og kultursprogene på Arts

Et stort forarbejde i de sprogfaglige miljøer er nu mundet ud i et forslag om at sammenlægge de erhvervssproglige uddannelser i fransk, tysk, spansk og engelsk med kultursprogene på Arts.

Sammenlægningen vil skabe Nordens største sprogmiljø, som ikke alene skal styrke samarbejdet mellem sprogfagene, men også sikre et attraktivt miljø for både studerende og forskere i fremtiden. Derudover skal det nye initiativ styrke sprogkompetencerne i erhvervssproguddannelserne og tilknytningen til arbejdsmarkedet.

På sit seneste møde gav universitetets bestyrelse sin klare opbakning til, at de to fakulteter kan fortsætte den igangværende dialog om sprogfagene.

Tanken om at samle sprogfagene har været drøftet igennem længere tid i miljøerne på Arts og Aarhus BSS. Medarbejdere har således i fællesskab udarbejdet et forslag til uddannelsernes indhold, som foreløbig har fået en meget positiv modtagelse af aftagere.

Konkret er tanken, at de kultursproglige og erhvervssproglige uddannelser skal have flere fælles faglige forløb, men at de studerende stadig skal kunne specialisere sig i en erhvervs- og karriereretning; alt efter om de orienterer sig imod f.eks. gymnasiesektoren eller det private erhvervsliv.

Forslaget er nu til drøftelse i de faglige organer på Arts og Aarhus BSS. Den endelige beslutning træffes af bestyrelsen på mødet den 14. juni. Hvis der gives grønt lys til sammenlægningen, forventer universitetsledelsen at investere strategiske midler i at konsolidere det nye sprogmiljø i en overgangsperiode.


Studerendes kapsejlads samlede tusinder i Universitetsparken

I fredags måtte ænderne vige til fordel for de 20.-25.000 feststemte studerende, der var mødt op i Universitetsparken til årets kapsejlads og kampen om trofæet ”Det gyldne bækken”.

Det er med lige dele glæde og stolthed, at universitetet for 26. gang kunne lægge park til en af årets mest markante begivenheder. Det er et helt særligt arrangement, der arrangeres af de studerende selv, og som formår at samle studerende på tværs af hele universitetet og byen. 

Den første kapsejlads blev afholdt i 1991 og var arrangeret af medicinerne og de tandlægestuderende. Siden har medicinerne stået for flest sejre. I år var 13 studenterforeninger med i kapløbet om Det gyldne bækken. I år løb psykologerne med sejren. Genoplev stemningen fra dagens begivenheder på Kapsejladsens Facebook-side.


Pæn fremgang i kandidatansøgninger

13.452 har i år søgt om optagelse på en kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. Det er lidt flere end i 2015, hvor der var 13.371 ansøgere.

Det er især Health, der oplever vækst i år med en stigning på 14 pct. svarende til 121 flere ansøgninger. Her trækker især medicinstudiet op.

Også Aarhus BSS tegner sig for en lille stigning på 4 pct. svarende til 249 ansøgninger sammenlignet med året før. Her er det i særdeleshed statskundskab, psykologi og jura, der er skyld i væksten, men også de sproglige og merkantile uddannelser oplever fremgang.

Science and Technology ligger stabilt på knap 1.500 ansøgninger, mens Arts oplever et mindre fald på omkring 5 pct. i forhold til 2015.

Der er sket et fald i antallet af udenlandske ansøgere. Faldet kan skyldes, at Aarhus Universitet har indført et ansøgningsgebyr for oversøiske statsborgere med en ikke-dansk bachelor-eksamen. Forventningen er, at det ikke kommer til at betyde færre udenlandske studerende i fremtiden. Derimod skal den nye regel sikre, at universitetet fokuserer optaget på de studerende, der er motiverede.

Antal ansøgninger til kandidatuddannelser ved Aarhus Universitet 2016: 

  • Health: i alt 1.014 – stigning på 14 pct.*
  • Aarhus BSS: i alt 5.869 – stigning på 4 pct.*
  • Science and Technology: I alt 1.495– status quo*
  • Arts: i alt 5.074 – fald på 5 pct.* 

*Procenttallene viser stigning/fald sammenlignet med 2015.


EURIAS Fellowships er nu åbne for ansøgning

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme tilbyder 48 fellowships, som fordeler sig på 18 europæiske institutter. Som medlem af EURIAS tilbyder AU's AIAS (Aarhus Institute of Advanced Study) to af de 48 fellowships. Programmet stiller krav om mobilitet på tværs af grænser, og man kan derfor kun søge fellowship uden for det land, man er bosat i. Ansøgningsfrist er 8. juni. 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp