Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 17/2016

Internt ledelsesseminar om studiefremdrift og ekstern forskningsfinansiering

På det årlige ledelsesseminar den 30. maj på Sandbjerg satte ledelsen fokus på studiefremdrift og ekstern forskningsfinansiering gennem oplæg, præsentationer og faglige debatter. Både universitetsledelsen, fakultetsledelsen og institutledere deltog.

Diskussionerne om studiefremdrift gav institutlederne mulighed for at udveksle erfaringer med det formål at give alle mulighed for at bidrage til at nedbringe den gennemsnitlige studietid. Seks faktorer var omdrejningspunkt for drøftelserne: studerende, kultur, undervisere, administration, curriculum og ledelse.

Drøftelserne om ekstern forskningsfinansiering handlede især om at styrke hjemtagningen af eksterne midler med det formål at styrke forskningen på universitetet og at skabe attraktive karrieremuligheder for forskerne. Selvom Aarhus Universitet er et meget stærkt forskningsuniversitet på en række objektive parametre, så er der alligevel data, der indikerer, at Aarhus Universitets andel af de eksterne midler nationalt er faldende. Deltagerne drøftede mulige årsager og løsninger, særligt med fokus på ledelsens opgave på alle niveauer.

Uddannelsesudvalget og Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde vil nu samle op på drøftelserne på ledelsesseminaret, som også bliver fulgt op i fakultetsledelserne. 


En enklere og mere tidssvarende personalepolitik 

AU’s personalepolitik er blevet revideret, så den nu matcher universitetets organisation anno 2016. Den reviderede personalepolitik er kortere og består af otte værdisættende normer og ni konkrete delpolitiker, som danner ramme for en lokal udmøntning.

Dekan fra Aarhus BSS Thomas Pallesen har stået i spidsen for den arbejdsgruppe, der har har haft ansvaret for udviklingen af personalepolitikken, som både har involveret medarbejdere og ledere fra hele universitetet. Personalepolitikken er nu godkendt af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) og Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU).


Flere og flere studerende vælger AU Summer University

Sommerferien nærmer sig, og for mange betyder det en pause fra studierne. Men stadig flere vælger at bruge noget af sommeren på at studere. Med 1.850 optagne studerende på AU Summer University er det i år lykkedes at skabe en vækst på 9 procent i forhold til 2015. Stigningen skyldes primært AU-studerende, der vælger at tage sommerkurser for at optjene ECTS forud for et evt. praktikophold, eller studerende, der er kommet bagud på ECTS. Men stigningen ses også blandt internationale studerende.

Væksten er ikke en ny tendens. Antallet af AU-studerende på AU Summer University er over de seneste fem somre steget markant. I forhold til 2012 er der 79 procent flere interne studerende og en samlet stigning på 53 procent, hvis man medtager alle grupper af studerende.

Antallet af kurser, der udbydes, har gennem årene stort set været konstant. I år har efterspørgslen dog været større end nogensinde. 24 ud af 55 fag er i år fyldt op, og det er ikke set før. De mest populære kurser er ”Negotiation”, ”Practising Business and Data Analytics”, ”Service Marketing and Social Media”, ”United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods” udbudt af Aarhus BSS, ”Visual Media Production” udbudt af Arts og ”Wind Power Summer School” udbudt af Science and Technology i samarbejde med Siemens og Vestas.

Universitetsledelsen ser positivt på udviklingen af AU Summer University som et værktøj til at give de studerende fleksibilitet inden for reglerne for studiefremdrift. Samtidig er AU Summer University vigtig for universitetets internationale profil. I den sammenhæng så universitetsledelsen gerne, at udbudet af sommerkurser for bachelorer blev styrket, da det er en stærk platform for rekruttering af internationale studerende til universitetets kandidatuddannelser. 

AU Summer University starter i begyndelsen af juli og varer 6 uger frem til midten af august.
 


AU-forsker modtager prisen 'For Women in Science'

Luise Ørsted Brandt, adjunkt ved UrbNet, Institut for Kultur og Samfund, modtog i denne uge en videnskabspris fra L’Oréal-UNESCO til et forskningsprojekt i farver på antikke skulpturer. Med prisen er Luise Ørsted Brandt rollemodel for andre kvinder i forskning.


AU med i nyt Big Data forskningscenter

Dekan for Science and Technology Niels Chr. Nielsen indviede for nyligt et nyt forskningscenter ”Danish Center for Big Data Analytics driven Innovation” (DABAI). Institut for Datalogi indtager en central rolle i DABAI, som ledes af Alexandra Instituttet sammen med parter fra en flere andre universiteter, virksomheder og offentlige styrelser samt Region Midt.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp