Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 8/2016

18 procent flere kvote 2-ansøgere

5.092 ansøgere – 18 pct. procent flere end i 2015 – har i år valgt Aarhus Universitet som første prioritet i deres kvote 2-ansøgning. I alt har 14.041 søgt ind – en samlet stigning på 16 pct. Der er ansøgerfremgang på alle fakulteter. Størst fremgang ses på Health og navnlig uddannelsen i medicin, hvor man i år har indført en ny kvote 2-procedure med test og samtaler. Science and Technology fortsætter også ansøgerfremgangen, og fakultetets ti ingeniøruddannelser har modtaget 29 procent flere ansøgninger end sidste år. 


Fremdrift skal sikres med tydelige krav og vejledning

Afskaffelse af de automatiske eksamenstilmeldinger, førsteårsprøver på bacheloruddannelserne, og krav om optjening af mindst 45 årlige ECTS på kandidatuddannelserne. Det er nogle af de tiltag, AU's Udvalg for Uddannelse foreslår som middel til at hjælpe Aarhus Universitet med at sænke den gennemsnitlige gennemførelsestid med 4,7 måneder.

Forslaget er netop sendt til kommentering hos fakulteter og studienævn med frist den 11. april. Prorektor Berit Eika peger på, at fremdriftsreformens økonomiske rammer ikke giver noget stort spillerum, men at man med forslaget forsøger at kombinere tydelige krav og målrettet vejledning i et forsøg på at undgå en bøde på op til 240 millioner kroner.


AU vil skabe bedre muligheder for kvinder i forskning

Efter en bred høring på universitetet og drøftelse i universitetsledelsen har Aarhus Universitet fået en handleplan med en række konkrete værktøjer, som skal fjerne eller reducere strukturelle og kulturelle barrierer. Barriererne betyder, at for få talentfulde kvinder på Aarhus Universitet vælger en forskerkarriere. Det drejer sig blandt andet om fuld kompensation for udgifter til barsel og nye processer for besættelse af stillinger – eksempelvis skal alle stillinger som udgangspunkt i åbent opslag, og brugen af søgekomitéer øges. Næste skridt er, at institutterne med udgangspunkt i handleplanen skal lave egne handleplaner.


Smartere arbejdsgange skal lette administrationen

Universitetsdirektør Arnold Boon giver en status for de planlagte besparelser på 100 mio. kr. i administrationen frem til 2019. Han fremhæver, at spareplanerne frem mod 2017 stort set er på plads. Samtidig understreger han, at der er behov for nytænkning for 2018 og 2019, hvor han lægger op til effektiviseringer i arbejdsgangene.


 

Fremtidens vigtigste forskningsområder kortlægges

Aarhus Universitet er sammen med en række andre offentlige og private aktører inviteret til at sende sit bud på fremtidens vigtigste forskningstemaer. Bidraget vil indgå i Uddannelses- og Forskningsministeriets FORSK2025-katalog, der anvendes som fagligt grundlag for de politiske investeringer i strategisk forskning.

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde har nu sat gang i en proces, hvor fakulteterne hver især står for at indsamle input fra forskningsmiljøerne. Ønsker du at bidrage til processen, kan du kontakte forskningsudvalget på dit institut eller prodekanen for forskning på dit fakultet. Et samlet indspil fra AU skal indsendes senest den 1. juni i år.

FORSK2025-katalog erstatter FORSK2020 og forventes offentliggjort i foråret 2017.

  • Læs mere om FORSK2025 på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 


Danske forskertalenter kan søge ophold hos MIT

Forskere fra alle landets universiteter har nu mulighed for at søge om forskningsophold på Massachusetts Institute of Technology (MIT). Det er Styrelsen for Forskning og Innovation, der har en samarbejdsaftale med MIT, hvor de årligt giver op til 10 danske ph.d.-studerende og postdocs inden for biologi, bioteknologi, kemi og det farmaceutiske område mulighed for at tilbringe henholdsvis seks og tolv måneder på universitetet. Man er selv ansvarlig for bl.a. løn og forsikringer. MIT er et af de højest rangerende universiteter i verden, og AU-forskere kan søge om ophold på lige fod med alle andre. Der er frist den 24. maj.


Kalender

  • 18. april: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen besøger sammen med MF Kristian Pihl Lorenzen AU forskningscenter i Foulum
  • 26. april: bestyrelsesmøde
  • 28. april: møde i hovedsamsarbejdsudvalget (HSU)
  • 28.-29. april: Uddannelses- og Forskningsministerens uddannelsesmøde: dannelse i de videregående uddannelser
  • 29. april: Forskningens Døgn

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. 

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp