2018 Modtagere af Dronning Margrethe II's rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet

Rejselegatet blev indstiftet i 2010 som en gave til Hendes Majestæt Dronning Margrethe i anledning af Dronningens 70 års fødselsdag og blev udvidet i 2012 i anledning af Dronningens 40 års regentjubilæum. I alt bliver der uddelt fire legater, ét til en studerende på hvert af de fire hovedområder. På BSS og Arts går legatet til studerende ved statskundskab og arkæologi - de to fag, som Hendes Majestæt selv læste i sin tid som studerende på Aarhus Universitet i 1961-1962.

Hensigten med legatet på 25.000 kroner er at gøre det muligt for legatmodtagerne at studere i udlandet i forbindelse med deres studier på Aarhus Universitet.

KANDIDATSTUDERENDE I MIDDELALDER- OG RENÆSSANCEARKÆOLOGI CATHRINE FREDERIKSEN MADSEN

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Cathrine Frederiksen Madsen færdiggjorde i 2017 sin bacheloruddannelse i middelalder- og renæssancearkæologi med tilvalg i biologisk antropologi. Hendes bacheloropgave, ”Mønter som gravgaver i Danmark i perioden 1000-1536”, blev bedømt til 12. Opgaven blev belønnet for sit originale bidrag til en mere nuanceret forståelse af middelalderens gravskik. I sin bachelor lavede Cathrine Madsen en større dataindsamling af fundmateriale og kunne dermed klargøre for udbredelse af skikken og sandsynliggøre, at skikken har oprindelse i de slaviske lande. Hun analyserede også den mulige religiøse baggrund for brugen af mønter som gravgaver.

Cathrine Frederiksen Madsen er ved siden af sine studier også meget engageret i lokalhistorie som frivillig i museumsfaglig afdeling i Den Gamle By. Hun er ansat som guide på Moesgård Museum, hvor hun laver rundvisninger og undervisningsforløb. Derudover er hun medlem af Middelalderarkæologisk Forum, og fra januar 2018 er hun blevet redaktør af ”Anno Domini”, et middelalder-arkæologisk tidsskrift og viser igennem sine mange hverv uden for studiet stort engagement inden for det arkæologihistoriske felt.

Cathrine Frederiksen Madsen har planer om at bruge rejselegatet til research af arkæologisk materiale til brug i sit speciale her i Norden.

KANDIDATSTUDERENDE I IT PRODUKTUDVIKLING KARL-EMIL BILSTRUP

Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Karl-Emil Bilstrup færdiggjorde i 2017 bacheloruddannelsen i IT Produktudvikling på Institut for Datalogi og er nu i gang med andet semester på kandidatuddannelsen på samme studie. Udover at være en engageret og selvstændig studerende med stor faglig indsigt har Karl-Emil Bilstrup udmærket sig ved at bidrage til studiemiljøet i IT-Byen Katrinebjerg: Han er med til at arrangere AUHACK, som er Danmarks største studenterdrevne Hackathon. Her mødes over 200 studerende fra hele verden for at arbejde og eksperimentere med digitale projekter og problemstillinger. Og i 2016 var han blandt initiativtagerne og planlæggerne af en studietur til San Fransisco for studerende på Institut for Datalogi. Karl-Emil Bilstrup har således på fornem vis ved flere lejligheder været med til at repræsentere og fremme kendskabet til Aarhus Universitets IT-uddannelsesmiljø i udlandet.

Karl-Emil Bilstrup har været ansat som instruktor for flere bachelorkurser, altid med fortrinlige evalueringer, og har med sit årelange engagement i både studenterforening og tutorarbejde bidraget til, at studerende på Institut for Datalogi kan trives i et godt fagligt og socialt fællesskab. I efterårssemestret 2018 planlægger han et ophold ved Nanyang Technical University (NTU) i Singapore, hvor han ønsker at specialisere sig inden for teknisk hardwaredesign af Smart Products - et område hvor NTU hører til blandt de allerbedste i verden.

KANDIDATSTUDERENDE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB EEVA-LIISA RØSSELL JOHANSEN

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Eeva-Liisa Røssell Johansen er studerende på 3. semester af kandidatuddannelsen 

på Folkesundhedsvidenskab. Hun afsluttede sit bachelorstudie i sommeren 2017.  Projektet var baseret på en analyse af nordiske registerdata, hvor hun sammenlignede udviklingen i brystkræftdødeligheden mellem de nordiske lande og mellem regioner i landene i forhold til at indføre mammografiscreening.

Efter endt bachelorprojekt har Eeva-Liisa Røssell Johansen, ved siden af det ordinære studie, deltaget i ’Nordic Summer School in Cancer Epidemiology’. I efteråret 2017 skrev Eeva-Liisa Røssell Johansen et udkast til en videnskabelig artikel om sammenhængen mellem hazard ratio og forskel i middellevetid blandt norske kræftpatienter.

I foråret 2017 var Eeva-Liisa Røssell Johansen undervisningsassistent i et statistikfag på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser. I forbindelse med et forskningsprojekt har hun etableret et samarbejde med forskere på Oslo Universitet, og rejselegatet skal bruges til et studieophold i forbindelse med Eeva-Liisa Røssell Johansens ph.d. ved enten Oslo Universitet eller Harvard University.

KANDIDATSTUDERENDE I STATSKUNDSKAB JENS ERIK VIUFF LUDVIGSEN

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Jens Erik Viuff Ludvigsen hører til de allerdygtigste studerende på sin årgang. Ved siden af studierne i statskundskab har han som studentermedhjælp ved Center for Forskningsanalyse arbejdet på flere forskningsprojekter og evalueringsopgaver for offentlige instanser og organisationer. Han har desuden været studenterinstruktor i metode for yngre studerende.

Jens Erik Viuff Ludvigsens faglige interesse er offentlig forvaltning og især studiet af offentlig ledelse og motivation, som han har skrevet en meget flot bacheloropgave om.

Dronning Margrethe den IIs rejselegat bringer Jens Erik Viuff Ludvigsen til City University of Hong Kong – et topuniversitet inden for offentlig administration og styring. Studieopholdet vil bidrage til hans forståelse af statskundskaben og offentlig forvaltning i et internationalt perspektiv. Jens Erik Viuff Ludvigsen håber, at han i fremtidige jobs vil kunne anvende den internationale erfaring fra Hong Kong til at levere gode resultater og bidrage til at forbedre den offentlige sektor i Danmark.