Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Fremdriftsreformen på AU

Fremdriftsreformen på AU

Nye interne regler for studiefremdrift på bachelor- og kandidatuddannelserne på AU

Fremdriftsregler for bacheloruddannelserne:

  • Den automatiske tilmelding til alle fag og prøver afskaffes, og bachelorstuderende kan fremadrettet afmelde såvel fag som prøver inden for nærmere fastsatte frister.
  • Studerende på bacheloruddannelser skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår.
  • Studerende på bacheloruddannelser skal afslutte deres uddannelse inden for normeret tid + ½ til 1 år.
  • Hvert fakultet etablerer en førsteårsprøve for bachelorstuderende i et omfang på 30 til 60 ECTS, som skal være bestået inden udgangen af første studieår.
  • Reglerne træder i kraft pr. 1. september 2016. De interne regler evalueres i sommeren 2017.

Tilmelding til fag og prøver på bacheloruddannelserne

I praksis betyder det, at kravet om tvangstilmelding til 60 ECTS fag og prøver pr. studieår bliver ophævet. De studerende har altså selv ansvaret for at tilmelde sig prøver og fag fremadrettet. Med tilmeldingen følger også tilmelding til første prøveforsøg i de prøver, der knytter sig til faget. De studerende kan også afmelde sig fag og prøver indenfor en frist, som fakultetet fastsætter. Det gælder både obligatoriske fag og valgfag.

For at understøtte overgangen fra ungdomsuddannelse til universitetsuddannelse kan det enkelte fakultet – som en service over for de studerende – vælge at foretage tilmelding til obligatoriske fag. Med tilmeldingen følger også tilmelding til første prøveforsøg i de prøver, der knytter sig til faget.

Alle studerende skal bestå en førsteårsprøve på 30 til 60 ECTS - omfanget fastlægges af fakultetet. Prøven skal bestås efter det første studieår.  Hvis ikke førsteårsprøven er bestået, kan man blive udmeldt af uddannelsen.

Indførelse af studieaktivitetskrav på bacheloruddannelserne

Der bliver indført et studieaktivitetskrav på bacheloruddannelserne på 45 ECTS pr. studieår. Hvis førsteårsprøven har et omfang på 45 ECTS eller mere, bortfalder studieaktivitetskravet på bacheloruddannelsens første år. Hvis 45 ECTS ikke er delelig med de udbudte fag i det pågældende studieår rundes ned til det nærmeste mulige antal ECTS.

Rent tidsmæssigt skal den studerende have mulighed for at gennemføre – men ikke nødvendigvis aflægge – tre prøveforsøg i de fag, der kan indgå i studieaktivitetskravet, inden den studerende vil blive udskrevet af uddannelsen.

Maksimale studietider på bacheloruddannelserne

Maksimale studietider bliver fastlagt i studieordningerne inden for en ramme på 3 + ½ og 3 + 1 år. Det vil være forskelligt fra uddannelse til uddannelse og vil fremgå af studieordningen. Alle studerende skal have mulighed for tre prøveforsøg inden for den fastsatte maksimale studietid.

½ til 1 år efter, at de studerende skulle have færdiggjort deres uddannelse, gennemfører man en tidsgrænsekontrol. Formålet er at identificere og udskrive studerende, der ikke har færdiggjort deres uddannelse.

Hvis den studerende mangler mindre end 30 ECTS rundes op til ét semester.

Overgangsordninger

For studerende indskrevet 1. februar 2016 eller tidligere etableres en overgangsordning, således at alle bachelorstuderende fremadrettet vil være omfattet af regler for maksimale studietider. Overgangsordningerne regulerer kun den studerendes fremadrettede adfærd og vil blive udfoldet i praksis ved, at den enkelte bachelorstuderende får en individuelt fastsat ramme, inden for hvilken uddannelsen skal være afsluttet. Rammen vil lyde på den resterende normerede studietid + 1 år.

Førsteårsprøvekrav på bacheloruddannelserne

Fakultetet beslutter omfanget af førsteårsprøven inden for en ramme på 30 til 60 ECTS. Førsteårsprøven på bacheloruddannelserne skal være bestået efter det første studieår. Det vil være muligt for fakultetet at beslutte, at den studerende kun har to prøveforsøg i de enkelte prøver.

Førsteårsprøven bliver afgørende for, om den studerende kan fortsætte det videre uddannelsesforløb. Studerende, der ikke består førsteårsprøven, risikerer at blive udmeldt af uddannelsen.

Fremdriftsregler for kandidatuddannelserne:

  • Den tvungne tilmelding til 60 ECTS pr. studieår afskaffes, og kandidatstuderende kan fremadrettet afmelde såvel fag som prøver inden for nærmere fastsatte frister. Dog bliver man automatisk tilmeldt til kandidatspecialet.
  • Studerende på kandidatuddannelserne skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår.
  • Studerende på kandidatuddannelser skal afslutte deres uddannelse inden for normeret tid +½ år.
  • Reglerne træder i kraft pr. 1. september 2016. De interne regler evalueres i sommeren 2017.

Tilmelding til fag og prøver på kandidatuddannelserne

I praksis betyder det, at kravet om tvangstilmelding til 60 ECTS pr. studieår bliver ophævet. Det vil dog stadig være krav om tvungen tilmelding til kandidatspecialet. De studerende skal altså selv tilmelde sig prøver og fag fremadrettet. De studerende kan også afmelde sig fag og prøver indenfor en frist, som fakultetet fastsætter.

Hvert fakultet kan som en service overfor de studerende vælge at foretage tilmelding til obligatoriske fag. Med tilmeldingen følger også tilmelding til første prøveforsøg i de prøver, der knytter sig til faget.

Indførelse af studieaktivitetskrav på kandidatuddannelserne

Der bliver indført et studieaktivitetskrav på kandidatuddannelserne på 45 ECTS pr. studieår. Hvis 45 ECTS ikke er delelig med de udbudte fag i det pågældende studieår rundes ned til det nærmeste mulige antal ECTS.

Rent tidsmæssigt skal den studerende have mulighed for at gennemføre – men ikke nødvendigvis aflægge – tre prøveforsøg i de fag, der kan indgå i studieaktivitetskravet, inden den studerende vil blive udskrevet af uddannelsen.

Maksimale studietider på kandidatuddannelserne

Der bliver indført maksimale studietider på normeret tid +½ år på kandidatuddannelserne.

Et halvt år efter, at de studerende skulle have færdiggjort deres uddannelse, gennemfører man en tidsgrænsekontrol. Formålet er at identificere og udskrive studerende, der ikke har færdiggjort deres uddannelse.

Automatisk tilmelding til kandidatspecialet

Kandidatstuderende vil automatisk blive tilmeldt kandidatspecialet uden mulighed for afmelding. Tilmeldingen bliver tilpasset, så det er muligt for den studerende at gennemføre kandidatspecialet i tre prøveforsøg inden for rammerne af den maksimale studietid.

Når den studerende er tilmeldt kandidatspecialet, kan et eventuelt 2. og 3. prøvefor-søg heller ikke afmeldes, men skal aflægges på baggrund af en revideret problemformulering i overensstemmelse med de bekendtgørelsesfastsatte regler herom.

Studerende kan stadig afslutte ikke-beståede fag sideløbende med kandidatspecialet inden for rammerne af studieaktivitetskravet og den maksimale studietid.

Overgangsordninger

For studerende indskrevet 1. februar 2016 eller tidligere etableres en overgangsordning, således at alle kandidatstuderende fremadrettet vil være omfattet af regler for maksimale studietider.

Overgangsordningerne regulerer kun den studerendes fremadrettede adfærd og vil blive udmøntet ved, at den enkelte kandidatstuderende får en individuelt fastsat ramme, inden for hvilken uddannelsen skal være afsluttet.

Rammen vil lyde på den resterende normerede studietid + ½ år. Såfremt den studerende mangler mindre end 30 ECTS rundes op til ét semester + ½ år.

1392555 / i40