Indikatorer og nøgletal

Siden er under revision

Data og de centrale uddannelseskvalitetsprocesser

Den årlige status på kvalitetsarbejdet for de enkelte uddannelser samt uddannelsesevaluering tager udgangspunkt i kvalitetspolitikkens fem delpolitikker, og der indgår en fælles ramme for et datagrundlag i form af fælles indikatorer og supplerende nøgletal. Se model i højre kolonne. 

Se endvidere de fælles principper og rammer for årlig status og uddannelsesevaluering her.

Indikatorer, nøgletal og grænseværdier

Indikatorerne dækker centrale målepunkter inden for de fem delpolitikker og bidrager til at sikre, at den organisatoriske forankring af kvalitetsarbejdet suppleres med løbende monitorering af udviklingen inden for de respektive områder. Se oversigt over sammenhængen mellem delpolitikker og indikatorer i højre kolonne.

Til hver indikator er knyttet et sæt af grænseværdier, der afgør, hvorvidt værdien for den enkelte indikator befinder sig på et tilfredsstillende niveau, eller om der er behov for særlig opmærksomhed på området. Der findes tre niveauer – rød, gul og grøn – som angiver, i hvilket omfang den aktuelle værdi lever op til det ønskede mål.

Der er fastsat grænseværdier for nogle af indikatorerne på universitetsniveau, og dekanen har ansvaret for at fastsætte grænseværdier for de resterende indikatorer med henblik på at kunne imødekomme den faglige bredde og diversitet på tværs af universitetets uddannelser.

Fælles indikatorer og nøgletal - ordinær

Engelsk terminologiliste - ordinær

Efter- og videreuddannelsesområdet

Parallelt med det ordinære område er der udarbejdet et sæt af indikatorer og nøgletal for efter- og videreuddannelsesområdet tilpasset de særlige forhold, der gør sig gældende for uddannelsestilrettelæggelse og udbudsformer på området.

Der er fastsat grænseværdier for nogle af indikatorerne på universitetsniveau, og dekanen har ansvaret for at fastsætte grænseværdier for de resterende indikatorer med henblik på at kunne imødekomme den faglige bredde og diversitet på tværs af universitetets efter- og videreuddannelser.

Fælles indikatorer og nøgletal - EVU

På efter- og videreuddannelser med meget få studerende findes der ikke tilgængelige kvantitative data, som kan danne afsæt for en dialog i de faglige miljøer om uddannelsernes kvalitet. Til at sikre kvaliteten af disse uddannelser, opfordres der derfor i stedet til at anvende EVU's samtaleguide.

Samtaleguide - EVU

Dataunderstøttelse - indikatorer og supplerende nøgletal

Til understøttelse af de centrale kvalitetsprocesser samles og systematiseres én gang årligt det forgangne års data om den enkelte uddannelse i en såkaldt datapakke, hvor der sammenstilles med data fra de foregående år. Der stilles datapaker til rådighed for såvel det ordinære område som for efter- og videreuddannelsesområdet. Se årshjul for data til datapakkerne på det ordinære område i højre kolonne.

Datapakkerne er bygget op omkring de fælles indikatorer for uddannelseskvalitet og markerer med rød, gul og grønt, hvorvidt den enkelte uddannelse lever op til de fastsatte grænseværdier inden for hver enkelt indikator. Datapakkerne indeholder desuden en række supplerende nøgletal som f.eks. eksamensstatistik, der bidrager til at sætte indikatorværdierne i en samlet kontekst og give et helhedsorienteret blik på uddannelsen. I datapakkerne er det muligt at benchmarke den enkelte uddannelses indikatorer med andre uddannelser fra eget eller andre fakulteter.

Til understøttelse af diskussionerne i fakultetsledelse, Uddannelsesudvalget og Universitetsledelse udarbejdes desuden indikatorkort, der giver et samlet overblik over grønne, gule og røde indikatorer på fakultetsniveau.