Principper for kvalitetsarbejdet

Visionen for kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet bygger på Aarhus Universitets vision for uddannelse og læring og understøttes af nedenstående principper:

  • Ansvaret for kvalitetsarbejdet og dokumentationen af dette er overordnet placeret hos uddannelsesledelsen, og gennemføres i et samspil mellem ledelse, medarbejdere og studerende.
  • Kvalitetsarbejdet tager sit afsæt i mødet mellem de studerende og de videnskabelige medarbejdere, der er de primære aktører i kvalitetssikring og ‑udvikling af uddannelserne.
  • Kvalitetsarbejdet er fremadrettet funderet i faglighed, dialog og videndeling.
  • Kvalitetsarbejdet understøtter en systematisk og vedvarende kvalitetsudvikling på hele uddannelsesområdet, ligesom det indeholder et tilstrækkeligt bagudrettet fokus til at indfri de lovgivningsmæssige krav om dokumentation.
  • Eksterne interessenter inddrages løbende i opfølgningen og udviklingen af kvalitetsarbejdet.
  • Forudsætningen for et vellykket systematisk kvalitetsarbejde er, at de specifikke målsætninger i delpolitikkerne fortolkes, konkretiseres og udføres af aktørerne på alle niveauer i organisationen på baggrund af en tydelig ansvarsfordeling.
  • Det relevante ledelsesniveau skal tage hånd om, at de nødvendige ressourcer er til stede i forhold til udførelse og opfølgning af kvalitetsarbejdet.
  • Kvalitetsarbejdet tager sit afsæt i ENQA-standarderne og er præget af medindflydelse, åbenhed og synlighed.
  • Universitetet er kendetegnet ved at have højt kvalificerede medarbejdere, for hvem kvalitetsarbejdet er en integreret del af universitetets virksomhed.

Kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet er opdelt i 5 delpolitikker: 1. Rekruttering og optagelse, 2. Struktur og forløb, 3. Udvikling af uddannelse, undervisning og læring, 4. Studiemiljø og 5. Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet. For hvert delpolitik er der formuleret en række målsætninger, der præciserer fælles værdier for kvalitetsarbejdet.