Studie- og karrierevejledningsstrategi 2015-20

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGSSTRATEGI 2015-20

På denne side udfoldes Aarhus Universitets strategi på studie- og karrierevejledningsområdet for årene 2015-20.

Strategien er delt op i en række foldbare menupunkter, hvor du kan blive klogere på baggrunden for vejledningsstrategien og læse nærmere om, hvilken mission og værdigrundlag den baserer sig på. Desuden opridses visionen for AU's vejledning i de kommende år, og hvilke organisatoriske forudsætninger der er nødvendige for at opfylde de strategiske mål. Endelig skitseres strategiske målsætninger i relation til strategiens delområder: 1) Rekruttering og studiestart, 2) Struktur og forløb, 3) Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø, 4) Studiemiljø og trivsel samt 5) De studerendes karriereperspektiv. Under hvert delmål beskrives de tilhørende strategiske målsætninger.

Du kan finde relaterede links i højrekolonnen, herunder tidligere strategier på vejledningsområdet.

Baggrund

Universitetsområdet i Danmark har udviklet sig markant i de senere år med stigende krav til studerendes studieperformance, færdiggørelse og jobmuligheder. For at vejledningen kan imødekomme de studerendes vejledningsbehov, de fornyede myndighedskrav, uddannelsernes behov og AU’s overordnede mål, er der behov for en revideret strategi for studie- og karrierevejledningen.

Aarhus Universitets studie- og karrierevejledningsstrategi 2015-2020 fungerer som en delstrategi under AU's overordnede strategi 2013-2020. Strategien lægger sig desuden op ad AU’s Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet, der er retningsgivende for kvalitetssikringen af uddannelserne på universitetet. Herved skabes sammenhæng og gennemsigtighed i strategierne på uddannelsesområdet, ligesom der også er en direkte kobling til udviklingskontrakten og Aarhus Universitets vision for 2020.

Studie- og Karrierevejledningen afspejler, at Aarhus Universitet er et attraktivt universitet med fokus på både talent og bredde. Universitetet skal derfor have et vejledningstilbud, der er i stand til at imødekomme en stor studentermasse med en høj grad af diversitet herunder både fuldtids- og deltidsstuderende, internationale studerende og studerende på forskellige faglige niveauer (bachelor-, kandidat, - og Ph.d.- studerende). Vejledningen skal kunne imødekomme studerende, der er berettigede til specialpædagogisk støtte pga. psykiske eller fysiske handicaps samt studerende, der har brug for hjælp i forhold til eksamensangst, ensomhed eller andre personlige forhold. Der er også studerende der dyrker sport på elite-niveau og som kan få brug for særlig individuel vejledning i forhold hjælp til tilrettelæggelse af studiet.

Strategien bygger videre på det omfattende arbejde, der er gjort i de foregående år, hvor studie- og karrierevejledningen har styrket rekrutterings- og optagelsesvejledningen, udviklet tværgående vejledningstilbud af høj kvalitet samt arbejdet målrettet med udviklingen af den fagnære vejledning. Aktiviteterne har været baseret på anerkendelse af det hele studieliv og en aktiv understøttelse af den enkelte studerendes handlingsevne, der bl.a. kommer til udtryk i en hjælp-til-selvhjælp-tilgang, der er tydelig i mange af Aarhus Universitets vejledningsindsatser. Med afsæt i dette arbejde udfolder strategien vejledningsaktiviteter, der skal være med til at skabe rammer og vilkår i de studerendes vej fra studievalg, gennem studiet til færdiggørelse og karrierevalg. De tværgående vejledningsaktiviteter udsprunget af tidligere strategi (2010-14) er således grundlaget hvorpå der nu skal bygges videre og er en nødvendighed, hvis visioner i nærværende strategi skal indfries.  

Mission og værdigrundlag

Studie- og karrierevejledningen skal medvirke til at skabe udvikling i de studerendes studieforløb ved at give dem redskaber til at navigere og trives på universitetet og støtte til afklaring omkring karrieremuligheder før, under og efter deres uddannelse gennem en tæt kontakt til alumner samt arbejdsmarkedet.

Aarhus Universitets studie- og karrierevejledning skal bidrage til, at universitetet optager kvalificerede studerende og at de igangværende studerende har et godt grundlag for at træffe reflekterede valg om deres uddannelse, studieforløb og karrieremuligheder. Strategien skal ligeledes understøtte et velfungerende og godt studiemiljø, hvor de studerende trives. Endelig skal studie- og karrierevejledningen bidrage til kvalitetssikring og udvikling af universitetets uddannelser, så de studerende tilbydes uddannelser af højeste kvalitet.

Studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet tager udgangspunkt i den studerendes interesser, situation og vilkår og bygger på følgende vejledningsetiske principper

a.  Respekt

Grundlaget for vejledningen er respekt for den vejledte og anerkendelse af den vejledtes ret til selvbestemmelse. Vejledningen skal stimulere og udfordre den vejledtes til at reflektere over sine muligheder og valg

b.  Ligeværdighed

I vejledningen skal den vejledte mødes med anerkendelse og ligeværdighed uden fordomme over for køn, alder, religion, handicap, seksuel orientering, etnisk baggrund og social status. Vejledningen skal anerkende og respektere forskelligheden blandt mennesker

c.  Uafhængighed

Vejledningen skal først og fremmest varetage den vejledtes interesser. Vejledningen skal være uafhængig af politiske interesser og vejlederens interesser.

d.  Åbenhed

Det skal være klart for den vejledte, i hvilken sammenhæng og under hvilke rammer og vilkår vejledningen foregår.

e.  Tillid

Vejledningen bygger på et gensidigt tillidsforhold mellem vejledte og vejledningen. Vejledningen foregår i fortrolighed inden for gældende regler om tavshedspligt

Vision

Aarhus Universitets studie- og karrierevejledning har de studerende i fokus. Udgangspunktet er i ”student experience", hvilket vil sige, at vejledningen er forankret i den studerendes samlede studieoplevelse, som den spiller positivt og aktivt ind i. Vejledningen skal i samspil med den enkelte studerende være med til at sikre et sammenhængende fundament, ud fra hvilket den studerende kan fungere optimalt i universitetslivet og forberede sig på den efterfølgende karriere.

Studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet skal derfor konkret og proaktivt bidrage til:

  • at den studerende vælger uddannelse på et oplyst og kvalificeret grundlag
  • at der skabes et velfungerende studiemiljø med trivsel i de faglige miljøer og på campus generelt.
  • at studie- og karriereinformation udfoldes, så den er relevant, målrettet og tilgængelig
  • at de studerende støttes i at træffe målrettede valg undervejs i studieforløbet og at deres arbejdsmarkedsparathed fremmes
  • at viden om de studerendes handlemønstre deles med de faglige miljøer og dermed at bidrage til at højne kvaliteten i uddannelserne
  • at der skabes kontakt mellem studerende og arbejdsmarkedet.

Forudsætninger

Studie- og karrierevejledningen hviler på en række forudsætninger, som er bærende for, at nærværende strategi kan implementeres og udfoldes på universitetet.

Organisatorisk

Organisatorisk er Aarhus Universitets studie- og karrierevejledere fordelt på flere lokaliteter i landet og har forskellige organisatoriske tilhørsforhold på tværs af universitetet. Organisationen kræver systematiske arbejdsgange og videndeling, så de studerende oplever et sammenhængende vejledningstilbud på Aarhus Universitet. Organisatorisk er det derfor en forudsætning, at der er klare arbejds- og opgavefordelinger, samt stærke kommunikationsveje mellem de forskellige funktioner.

Samarbejdet er formaliseret i et Studie- og karrierevejledningsudvalg på tværs af alle udbydere af studie- og karrierevejledning på AU for alle målgrupper. Der er desuden etableret faste møder og arbejdsgrupper på tværs af vejlednings – og studieinformationsenhederne i de administrative centre (VEST) ligesom der er tværgående mødefora på både karriere – og det internationale område. På fakultetsniveau samarbejdes der tæt med de faglige miljøer og de pædagogiske læringsenheder. Studie- og karrierevejledningen på Aarhus Universitet prioriterer desuden samarbejdet med eksterne parter højt og deltager i en lang række samarbejdsmøder på tværs af Danmark og de nordiske lande (NUAS).

Kompetencer

Studie- og karrierevejledningen varetages af professionelle studie- og karrierevejledere med dokumenterede studie- og karrierevejledningskompetencer. Studenterstudievejledere har specifik faglig indsigt og har som minimum bestået AU’s vejlederuddannelse. Derudover varetages en del af karrierevejledningen af eksterne parter fra jobcentre, a-kasser/fagforeninger samt virksomheder.

Afgrænsning

Strategien dækker fuldtidsstuderende på bachelor- og kandidatniveau, internationale studerende og studerende på efter- og videreuddannelse.