Arts-listen

Her kan du læse mere om Arts's kandidater til bestyrelsen. Tilbage til oversigten.


Kandidater på Arts-listen

Se uddybning fra kandidaterne her: 

Asger Sørensen, mag.art., Ph.D., lektor i pædagogisk filosofi, DPU

Mine mærkesager

Som medlem af bestyrelsen vil jeg arbejde for, at AU skal vise vejen mht. universitetets autonomi. Beslutningsmyndigheden for universitetets videnskabeligt ansatte skal udvides med henvisning til universitetets klassiske kollegiale selvstyre, således som det praktiseres i mange andre lande.

På AU kan vi selv udvide høringsretten for Institutforum og Akademisk råd, f.eks. mht. udpegning af dekaner, institutledere og afdelingsledere, ansættelse af professorer, vedtagelse af budgetter og nedsættelse af bedømmelsesudvalg, ligesom man kunne oprette afdelingsfora og forøge antallet af VIP-repræsentanter i AU's bestyrelse. En sådan styrkelse af universitetets kollegiale selvstyre vil også styrke forskningens frihed i forhold til økonomi og ledelse. Ledelsen skal udadtil langt mere offensivt forsvare den akademiske frihed i alliance med de øvrige universiteter.

Som pædagogisk filosof på ARTS/DPU har jeg i mere end ti år gjort universitets ide og akademisk frihed til en del af min forskning og undervisning. Dette arbejde håber jeg nu kan komme AU til gode, ligesom jeg håber at et mere autonomt AU vil få indflydelse på dansk lovgivning og dermed øge den universitære autonomi i hele landet. Gennem næsten fire årtier har jeg deltaget i forskellige roller i styrende og rådgivende organer på universitetet. I bestyrelsen vil jeg som humanistisk forsker, ud over den generelle universitetspolitik, selvfølgelig især varetage de tørre fags interesser, ligesom jeg støtter den nuværende økonomiske solidaritet på AU mellem hovedområderne.

Academia: http://au.academia.edu/AsgerS%C3%B8rensen

Pure: http://pure.au.dk/portal/da/aso@edu.au.dk  

Ny bog: https://brill.com/view/title/36299

Søren Pold, lektor, Institut for Kommunikation og Kultur

Mine mærkesager

De eksterne forskningsbevillinger er blevet for centraliserede, for snævre, for kortsigtede og for strategisk rettet mod nyttetænkning. I en situation hvor 20% af forskerne får 90% af pengene, er der for mange forskere og fag, som bruger alt for meget (forsknings-)tid på at slås om stumperne. Samtidig har vi mange unge i midlertidige stillinger med usikre karriereveje, hvilket får nogle af de bedste til at give op - herunder kvinder- til skade for diversiteten. Selvom en del af vilkårene kommer ude fra, så kan vi godt gøre mere for at håndtere og italesætte dem på AU.

Vi har brug for gode arbejdsvilkår for forskerne på hele universitetet, i alle fagene og bredt, hvilket ikke mindst er vigtigt for de forskningsbaserede uddannelser og dermed også for de studerende. For at bidrage til klimaudfordringerne, udfordringerne for demokrati, kultur og teknologi er der brug for brede satsninger og nye samarbejdsformer, hvor tørre og våde fag kan arbejde sammen. Efter fakturaforskning er der brug for mere forskning og faglighed for samfundet, kulturen, klimaet og folket, også kritisk forskning.

Jeg stiller op for at kæmpe for det brede universitet, for arbejdsmiljø, medindflydelse, klimabevidsthed og diversitet. Jeg har bred erfaring med universitetsarbejde, også på tværs af institutter og fakulteter. Jeg har arbejdet med universitetspolitik i 8 år i Akademisk Råd (bl.a. som næstformand og i et AU-udvalg om bl.a. medindflydelse), institutorganer og som forskningsleder. De sidste 4 år har jeg været en af to VIP-repræsentanter i AU's bestyrelse og er den eneste, der kan genvælges.

https://www.au.dk/om/uni/bestyrelse/bestyrelsesmedlemmerne/soerenpold/

Nina Javette Koefoed, Institut for Kultur og Samfund

Mine mærkesager

Jeg vil arbejde for gode betingelser for stærk, fri og uafhængig humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, som bidrager til vores demokratiske samfund. Det er væsentligt for mig, at universitetet forholder sig aktivt til fondenes stigende indflydelse på forsknings- og ansættelsesmæssige prioriteringer, til usikre karriereveje for yngre forskere – ofte i en langårrække – og pressede arbejdsforhold generelt.

Det er vigtigt, at universitetets udvikling sker med blik for både diversitet og bæredygtighed. Jeg lægger vægt på åbenhed i det politiske arbejde og vil arbejde for at fremme involverende processer, og klar kommunikation om de beslutninger, der træffes.

Jeg har en lang og bred erfaring med universitetspolitik, og var bl.a. medlem af Akademisk Råd i perioden 2011-15, en del af tiden som formand. Jeg har et dybtgående kendskab til hele Arts, dets meget forskelligartede fagområder og dets organisering, samtidig med at jeg har forskningssamarbejde på tværs af fakultetsgrænsen til BSS.