3. Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø

Nedenfor fremgår kvalitetspolitikkens delpolitik 3 samt målsætningerne for denne. Hver målsætning kan foldes ud for den fulde tekst. Under delpolitikken og de tilhørende målsætninger findes en liste over links til den dokumentation, der er særligt relevant for understøttelse af delpolitikken.

I højremenuen er der links til mere gennemgående dokumentation.

3. UDVIKLING AF UDDANNELSE, UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ

Aarhus Universitet har som mål at udbyde og udvikle attraktive forskningsbaserede samt attraktive erhvervsrettede uddannelser baseret på en solid faglighed tilknyttet et aktivt forskningsmiljø, således at de studerende kan blive uddannet indtil højeste niveau. De systematiske bestræbelser på til stadighed at udvikle uddannelse, undervisning og læringsmiljø på Aarhus Universitet indebærer at:

3.1 Udvikling af universitetets uddannelsesprofil

Aarhus Universitets uddannelsesprofil udvikles på baggrund af universitetets strategiske målsætninger og under hensyntagen til samfundets behov.

3.2 Udvikling af uddannelser

Uddannelsesledelsen og studienævnene udvikler uddannelsernes faglige profil og læringsmål i samarbejde med fagmiljøerne, de studerende, dimittender og aftagere bl.a. gennem systematisk evaluering af hele eller dele af en given uddannelse.

3.3 Forskningsbaserede uddannelser

De forskningsbaserede uddannelser tilrettelægges i videst muligt omfang af aktive forskere og er baseret på den mest relevante og nyeste forskning inden for fagområdet, ligesom at de studerende får mulighed for at tilegne sig og praktisere videnskabelige arbejdsmetoder gennem studiet.

3.4 Udvikling af fysiske rammer

De fysiske rammer bidrager udvikles således, at de bidrager til at stimulere de studerendes læring, og underviserne udnytter såvel de fysiske rammer som de digitale læringsmiljøer til at skabe attraktive studie- og læringsmiljøer.

3.5 Udvikle digitale læringsmiljøer

Der udvikles digitale læringsmiljøer med henblik på at understøtte læringen i dens forskellige faser.

3.6 Forhold mellem undervisningsformer, læringsmål og evalueringskriterier

De valgte undervisningsformer giver mulighed for at udvikle den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er indeholdt i læringsmålene, og som prøves ved eksamen. Der er overensstemmelse mellem de klart formulerede og kommunikerede læringsmål og de i forhold til eksamen udmeldte evalueringskriterier.

3.7 Udvikling af prøveformer samt bedømmelse

De anvendte prøveformer udvikles løbende og er valide, transparente, relevante samt motiverende og en del af læringsprocessen. De studerende bedømmes ud fra nationalt samt internationalt anerkendte og tilgængelige kriterier, regler og procedurer, der anvendes konsistent i samarbejde med censorinstitutionen.

3.8 Udvikling af undervisning

De studerendes vurdering af undervisningen og undervisningsforløb inddrages i udviklingen af disse ved systematisk evaluering med afsæt i læringsteori og evalueringsteori.

3.9 Anerkendelse af god undervisning og undervisningsudvikling

God undervisning og undervisningsudvikling anerkendes, meriteres, synliggøres og understøttes af en tydelig løn- og incitamentsstruktur for ansatte med uddannelsesfunktioner.

3.10 Undervisningsmæssige kompetencer og udvikling heraf

Undervisernes didaktiske faglighed opbygges, vedligeholdes og videreudvikles for såvel studenterundervisere, ph.d.-studerende, deltidsansatte, adjunkter, lektorer, professorer, og der er fokus på de undervisningsmæssige kompetencer ved stillingsbesættelse.

3.11 Deltidsansattes tilknytning til videnskabeligt miljø

De deltidsansatte undervisere tilknyttes de faste videnskabelige medarbejdere og miljøer. De deltidsansatte undervisere skal have adgang til de kvalitetsfremmende aktiviteter og ressourcer, som universitetet har, inden for undervisning og uddannelse.