Beskæftigelsesundersøgelsen

Aarhus Universitet har siden 2007 løbende gennemført undersøgelser om dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og beskæftigelsessituation. Siden 2018 er dimittendundersøgelsen for professionsbachelorer og kandidater blevet gennemført som en integreret del af Uddannelses- og Forskningsministeriets nationale spørgeskemaundersøgelse.

Tidligere undersøgelser kan ses nederst på siden.

Om dimittendundersøgelserne 2020

Aarhus Universitet har siden 2007 løbende gennemført undersøgelser om dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og beskæftigelsessituation. Siden 2018 er dimittendundersøgelsen for professionsbachelorer og kandidater blevet gennemført som en integreret del af Uddannelses- og Forskningsministeriets nationale spørgeskemaundersøgelse.

I 2020 blev AU’s dimittender stillet ekstra spørgsmål og 5-6 års kandidatdimittender er også blevet kontaktet med udvalgte spørgsmål.

I spørgeskemaerne blev der bl.a. spurgt til beskæftigelsessituation, overgang til arbejdsmarkedet samt dimittendernes vurdering af opnåede og efterspurgte kompetencer.

Undersøgelserne blev i 2020 gennemført af Epinion på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Aarhus Universitet i perioden 20. oktober til 15. december.

Resultater fra dimittendundersøgelserne 2020

AU’s dimittendundersøgelse for 1-2 års dimittender baserer sig på data indsamlet af Epinion for Ministeriet for Forskning og Uddannelse og Aarhus Universitet. Kandidat- og professionsbachelor dimittender samt dimittender fra uddannelsen i klinisk tandteknik indgår i 1-2 års undersøgelsen. Parallelt med denne undersøgelse har Epinion på vegne af Aarhus Universitet gennemført en undersøgelse for AU’s 5-6 års dimittender, men kun for kandidater.

Undersøgelsens resultater indgår bl.a. i universitetets kvalitetsarbejde.

Undersøgelsen for 1-2-års-dimittender gennemføres i en 2-årig kadence og er senest gennemført i efteråret 2020.

Spørgeskemaet til 1-2-års-dimittenderne er udsendt til 11.099 dimittender på Aarhus Universitet og 5.243 har responderet på undersøgelsen, hvilket giver en overordnet svarprocent på 47%.

Spørgeskemaet til 5-6-års-dimittenderne er udsendt til 8.286 dimittender på Aarhus Universitet og 3.083 har responderet på undersøgelsen, hvilket giver en overordnet svarprocent på 37%.

Undersøgelsesresultaterne kan i 2020 være påvirket af corona-restriktioner og periodevis nedlukning af samfundet. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført fra 20. oktober til 15. december 2020. I dette tidsrum var samfundet underlagt en række corona-restriktioner af betydning for arbejdsmarkedet.

Overgang til arbejdsmarkedet

Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet er løbende blevet drøftet hen over en længere årrække.

Ministeriets dimittendundersøgelse indeholder spørgsmål om, hvordan dimittenderne fik første job, og hvilke elementer dimittenderne vurderer har været vigtigst for at være i job. I 2020 er dimittenderne fra AU også blevet spurgt om, hvornår de blev aktivt jobsøgende, og i hvilken grad de havde overvejelser om job og karriere før, under og efter deres uddannelse.

 

Hovedresultater:

 • I 2020 var der 46% af respondenterne, der fik deres første job ud fra et stillingsoplag. 20% fortsatte i job på den arbejdsplads, hvor de enten havde haft studiejob, havde skrevet opgave/projekt/speciale eller været i praktik ved. Det er stort set uændret siden 2018.
 • Blandt respondenterne fra AU er der flest, der prioriterer ’Jeg har den uddannelse, som er en forudsætning for jobbet’ højest blandt de givne elementer, der har betydning for at være i job. ’De kompetencer, jeg fik fra uddannelsen’ prioriteres højest af næst-flest respondenter fra AU. Det er stort set uændret fra 2018. Der er variationer mellem kandidater fordelt på fakulteter og professionsbachelorer.
 • En stigende andel af respondenterne gjorde sig overvejelser om job og karriere frem mod og lige efter dimission. Hvor 1/3 af respondenterne i meget høj eller i høj grad gjorde sig overvejelser om job og karriere inden uddannelsens start, og godt halvdelen i løbet af uddannelsen, var det 77% umiddelbart inden dimission og 87% umiddelbart efter dimission. Der er visse forskelle mellem kandidaterne fordelt på fakulteter samt professionsbachelorerne.
 • Flertallet af respondenter blev aktivt jobsøgende inden uddannelsens afslutning (38 %) eller umiddelbart efter uddannelsens afslutning (34%). 19% fik tilbudt et job uden at være aktivt jobsøgende. Der er visse forskelle mellem kandidatdimittenderne fordelt på fakulteter samt professionsbachelordimittender. Men der er kun en lille andel respondenter fra AU (2%) og på tværs af fakulteter og uddannelsestype (1-3%), der ikke har været aktivt jobsøgende eller fået en stilling.

Klik her for uddybende notat

Elementer af betydning for job og ønske om genvalg af uddannelse

AU har gennem en længere årrække fulgt dimittendernes udvikling på arbejdsmarkedet, fordi det viser sig, at andre elementer fra uddannelsen får betydning over tid særligt for kandidatdimittender, end når dimittenderne træder ind på arbejdsmarkedet.

Derfor indeholder dimittendundersøgelserne spørgsmål om, hvilke elementer dimittenderne vurderer har været vigtigst for at være i job. Desuden er 5-6 års dimittenderne blevet spurgt, om de ville vælge den samme uddannelse igen, hvis de skulle vælge i dag.

Hovedresultater:

 • De kompetencer, jeg fik fra uddannelsen vælges af flest respondenter blandt 5-6 års dimittenderne som et af de vigtigste elementer for at være i job. Desuden vælges elementer som Jeg har den uddannelse, der er en forudsætning for jobbet, Studiejob, Netværk og Praktik også af en stor andel respondenter. Der er stort sammenfald med 1-2 års dimittendernes valg, men en større andel 1-2 års dimittender har valgt Studiejob, Praktik og Afsluttende opgave som vigtige elementer for job end 5-6 års dimittenderne. Der er variationer mellem fakulteterne.
 • 57% af respondenterne fra AU ville vælge den samme uddannelse i dag, mens 19% er i tvivl (ved ikke) og 25 % ikke ville vælge den samme uddannelse i dag. Der er visse forskelle mellem fakulteterne.

Klik her for uddybende notat

Relevans, sammenhæng og kompetencer

Uddannelsers relevans for arbejdsmarkedet er et centralt tema på den uddannelsespolitiske dagsorden. Ministeriets dimittendundersøgelse indeholder derfor følgende spørgsmål til at belyse ovenstående tema:

 • Om uddannelsen har rustet dimittenderne til deres job
 • Om dimittenderne oplever en sammenhæng mellem det, de lært på deres uddannelse og de kompetencer, der efterspørges af arbejdsgiver
 • Sammenhængen mellem tilegnede kompetencer i løbet af uddannelsen og anvendte kompetencer i job

 

Hovedresultater:

’Min uddannelse har rustet mig til mit nuværende eller seneste job’:

 • Hovedparten af respondenterne i såvel 1-2-års- som i 5-6-års-undersøgelsen har svaret, at de er ’Helt enig’ eller ’Enig’ i, at deres uddannelse har rustet dem til deres job (1-2 år og 5-6 år KA: 77% samt 1-2 år PBA 81%). 

’Der er overensstemmelse mellem det, jeg har lært på min uddannelse og de kompetencer der efterspørges af min nuværende/seneste arbejdsgiver’

 • Over halvdelen af respondenterne i såvel 1-2-års- som i 5-6-års-undersøgelsen har svaret, at de er ’Helt enig’ eller ’Enig’ i, at der er overensstemmelse mellem tilegnede kompetencer fra uddannelsen og anvendte kompetencer i job (1-2 år KA: 64%, 5-6 år KA: 62% og 1-2 år PBA: 74%).

 

Respondenterne er blevet bedt om at prioritere deres valg af op til fem kompetencer ud fra en foruddefineret liste og på baggrund af spørgsmålet: ’Hvilke kompetencer, som du har tilegnet dig på din videregående uddannelse, anvender du i dit nuværende/seneste job?’ Den kompetence, som flest har angivet som deres 1. prioritet i 1-2-års-undersøgelsen, er følgende:

·        AR (KA): Formidlingsevner tæt efterfulgt af Menneskelige kompetencer

·        Aarhus BSS (KA): Analytiske kompetencer

·        HE (KA): Anvendelse af teori og metode inden for mit fagområde

·        Nat (KA): Tilegnelse af ny viden

·        Tech (KA): Tilegnelse af ny viden

·        PBA: Tekniske kompetencer

Der ændres lidt i rækkefølgen af kompetencer på flere af fakulteterne, når man sammenligner med kandidatdimittendernes svar i 5-6-års-undersøgelsen.

Klik her for uddybende notat

Se tidligere undersøgelser

Aarhus Universitet har siden 2007 løbende gennemført en beskæftigelsesundersøgelse blandt de forskelle dimittendtyper for at tage pulsen på dimittendernes overgang til arbejdsmarkedet og beskæftigelsessituation.

Her kan du finde overordnede resultater fra AU’s tidligere beskæftigelsesundersøgelse 2007-2017