APV 2022: Snart er det tid til at vurdere AU som arbejdsplads

I uge 9 er det igen tid til at gennemføre en arbejdspladsvurdering på AU – den såkaldte APV. Nu kan du orientere dig om processen.

Foto: Lars Kruse

Hvert tredje år gennemfører Aarhus Universitet en arbejdspladsvurdering (APV), som er med til at kortlægge trivsel og arbejdsmiljø på AU og belyse, hvor vi i fællesskab kan forbedre arbejdsmiljøet. 

Dette års APV følger samme form som i 2019, hvor spørgsmål om det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø for første gang blev slået sammen i én undersøgelse. Du bliver bl.a. spurgt ind til din arbejdssituation, din faglige udvikling, din daglige ledelse og ikke mindst de fysiske rammer for dit arbejde. Som noget nyt indeholder APV 2022 spørgsmål om omgangstone og lige muligheder uanset køn. Og herudover er spørgsmålene om krænkende adfærd blevet udvidet, så man nu kan svare mere nuanceret.

Mandag den 28. februar får alle medarbejdere tilsendt et link til APV 2022. Herefter har du frem til og med fredag den 11. marts til at udfylde spørgeskemaet, som er godkendt af AU’s hovedsamarbejdsudvalg og hovedarbejdsmiljøudvalg. Resultaterne danner derefter grundlag for det opfølgende arbejde med at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet i de forskellige enheder.

Forberedelserne til undersøgelsen er godt i gang – og i den kommende tid kan du forvente at høre mere om processen via din lokale ledelse, eller du kan orientere dig på au.dk/APV.

Tilmelding til APV-workshops er åben

Ledere og medlemmer af et arbejdsmiljø- eller samarbejdsudvalg har et særligt ansvar for det opfølgende arbejde med resultaterne af APV’en. Tilhører du denne gruppe, kan du allerede nu tilmelde dig en af HR’s APV-workshops, som afholdes i løbet af marts. Her får du inspiration til det opfølgende arbejde lokalt. Læs mere og tilmeld dig her.

Værd af vide om APV 2022

Hvad er APV? 

APV er en lovpligtig undersøgelse og et værktøj til at arbejde systematisk med arbejdsmiljøet. Spørgeskemaundersøgelsen indeholder en fælles del for alle på AU, og dertil kommer et mindre antal fakultets- og administrationsspecifikke spørgsmål.
Anonymitet på spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø
APV’en indeholder både spørgsmål om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Besvarelserne om det psykiske arbejdsmiljø vil som altid være anonyme. Det er sikret ved høje anonymitetsgrænser, som betyder, at besvarelserne kun vises i rapporten, hvis et vist antal ansatte har besvaret spørgsmålet. For at give mulighed for konkret og praktisk opfølgning er besvarelserne om det fysiske arbejdsmiljø ikke anonyme.

Dine svar betyder noget

Når du besvarer APV-spørgeskemaet, er du med til at identificere og synliggøre de områder, som ledelse og medarbejdere i fællesskab skal arbejde med lokalt. Jo flere der deltager i undersøgelsen, jo bedre er udgangspunktet for en god dialog og opfølgning. Ved at udfylde APV'en er du derfor med til at skabe de bedste rammer for en god arbejdsplads.

Opfølgning gennem dialog

Resultaterne af APV 2022 bliver offentliggjort den 4. april. Herefter er der afsat tid til lokal opfølgning og dialogmøder. Formålet med dialogmøderne er at give medarbejdere og ledere mulighed for at drøfte resultaterne og sammen prioritere de initiativer, det giver mening at arbejde videre med i de enkelte enheder. 
Det er lederne, der sammen med arbejdsmiljø- og samarbejdsorganisationen har ansvaret for, at der bliver fulgt op på APV-resultaterne. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til APV 2022, kan du tage fat i din lokale arbejdsmiljørepræsentant eller en kontaktperson for arbejdsmiljøorganisationen – se arbejdsmiljøorganisationen på AU her