Bæredygtig uddannelse og aktive studerende - fire kandidatstuderendes refleksioner over oplægscafé

På en kold og grå eftermiddag i centrum af Paris mødtes administratorer, undervisere og studerende fra Circle U's 'Think and Do Tank' for at drøfte, hvordan vi sikrer en lysere fremtid for de videregående uddannelser i en verden under forandring. Overskriften for mødet var ’Students’ Assessment in Sustainable Education’. Ved mødet blev der holdt tre oplæg af forskere og professorer fra hhv. Universitetet i Oslo, Aarhus Universitet og King's College London.

Professor Lisbeth M. Brevik holdt oplæg om det kandidatfag, hun underviser i på læreruddannelsen på Universitetet i Oslo. I faget bidrager de studerende som medforskere på et projekt som en del af universitetets forskningsaktivitet. De bliver i faget en del af et forskningsteam og besøger skoler, hvor de optager interaktion i klasseværelserne, som de siden transskriberer og analyserer.

Bedømmelse i faget foregår løbende og formativt. De studerende holder oplæg, som finpudses gennem peer-feedback og holdes igen i en forbedret udgave. Således træner faget de studerendes færdigheder som både forskere og oplægsholdere, og det forbereder dem på den fortsatte refleksion over den lærergerning, de skal tage på sig efter endt uddannelse.

Aktive studerende

Professor Sue Wright fortalte om faget 'Anthropology of organisations', som hun underviser i på Aarhus Universitet. I faget undersøges det, hvordan organisationer fungerer under de nuværende styreformer. De studerende bliver i faget bedt om at danne mindre grupper, som hver især specialiserer sig inden for det delemne, de synes er mest interessant, for herefter at forberede en times undervisning i emnet. De studerende må gerne anvende kreative undervisningsteknikker som rollespil, quizzer og sang til at engagere deres medstuderende i en diskussion af emnet. Faget tilskynder de studerende til at tage ansvar og blive aktive studerende, der reflekterer over deres evne til at skabe forandring og over måden, de indgår i organisationer.

Procesportefølje

Professor Flora Smyth Zahra og lektor Jayne Pearson fra King’s College London holdt dagens tredje oplæg. De fortalte om deres arbejde med at integrere begreber fra humaniora i en af de uddannelser, som hører hjemme på tandlægefakultetet på King’s College. Gennem aktiviteter i grønne områder og på museer, samt ved frivilligt arbejde, udfordres de sundhedsvidenskabelige studerende til at engagere sig i forskellige epistemologier samt at håndtere usikkerhed og kompleksitet. På den måde inspireres de til at reflektere over deres rolle og handlemuligheder som sundhedsprofessionelle. De studerende udarbejder en ’procesportefølje’, hvori de reflekterer over egen læringsproces og sundhedsprofessionelle rejse samt over deres rolle som studerende og samfundsborgere.

Ambition om bæredygtig uddannelse

Det var interessant for os at få indblik i, hvordan akademisk bureaukrati kan hindre initiativ. Som Wright formulerede det, skal man ’foretage nogle manøvrer’ for at kunne stable initiativer på benene inden for de eksisterende rammer. Det kan næsten virke som om, akademisk bureaukrati står i vejen for at realisere bæredygtige uddannelsesinitiativer. Man kan håbe, at den problemstilling bliver adresseret ’ovenfra og ned’, så der gives plads til de initiativer, der gror frem ’nedefra og op’.

Fælles for de nævnte projekter er, at de ønsker at gøre de studerende til aktive studerende og til en værdifuld del af den undervisning og læring, som finder sted på universiteterne. Samtlige professorer ved mødet ønskede at gøre deres studerende til reflekterede samfundsborgere.

De tre fremlagte projekter søger at tilrettelægge undervisningen på nye måder, så bedømmelsen af de studerende passer til den måde, undervisningen foregår på. Ambitionen med dem – og ønsket fra flere af de tilstedeværende professorer – er, at bedømmelse skal være et rum, hvor studerende kan vise, hvad de har lært, og måske endda udforske ting, de ikke engang var klar over, de har lært! På den måde kan bedømmelsen indgå som en faktisk del af den bæredygtige uddannelse, fremme og understøtte den, frem for at modarbejde den.