Balance mellem udflytning og reduktion samt enkelte lukninger

Alle fakulteter bliver påvirket i det forslag til udflytningsplan, som lige nu er til kommentering hos en række organer på AU. Ud over udflytning og reduktion af studiepladser er der forslag om lukning af uddannelsestilbud på 4 fakulteter. De seneste dage er medarbejdere blevet orienteret

Udflytninger er en udfordring, men det er bestemt også vanskeligt at skulle nedskalere velfungerende miljøer og i særlig grad trist, når der også kommer enkelte lukninger i spil, understreger rektor og prorektor.

Siden universitetsledelsens plan blev sendt til kommentering internt på universitetet i fredags, er fagmiljøer, hvor der er foreslået lukning af uddannelsesudbud, blevet orienteret. Det har været vigtigt for universitetsledelsen at orientere berørte medarbejdere, også selv om intet er vedtaget og dermed endeligt.

Aarhus Universitet færdiggør først sin institutionsplan i december efter kommenteringsfasen med medarbejdere og studerende, drøftelse i bestyrelsen og nye drøftelser i universitetsledelsen på baggrund af de indkomne kommentarer. 

”Det er en vanskelig proces. Der kan tilmed gå lang tid, før noget overhovedet bliver politisk vedtaget, så vi har en lang periode med usikkerhed på universitet,” siger prorektor Berit Eika.

Og rektor Brian Bech Nielsen tilføjer, at det er noget, universitetsledelsen er meget opmærksom på.

”Det er først og fremmest svært for de berørte medarbejdere og studerende. Det er vigtigt at understrege, at alle nuværende studerende på berørte fag kan færdiggøre deres studier, før tiltagene evt. effektueres,” siger rektor.

I udkastet til institutionsplan fra Aarhus Universitet indgår forslag til at lukke 7 uddannelsesudbud, som tager udgangspunkt i optaget i 2019.

Fakultet Uddannelsesudbud
Arts
  • Diakoni, KA
  • Kognitiv semiotik, KA
Aarhus BSS
  • Erhvervssprog i virksomhedskommunikation, KA
  • Political Science, KA (engelsksproget)
  • Samfundsfag (BA og KA) - her foreslås det selvstændige udbud nedlagt og i stedet lagt sammen med optaget på statskundskab.
Health Sygepleje, KA (Emdrup)
Tech Jordbrug, natur og miljø, KA

Halv udflytning; halv reduktion

De store elementer i udkastet til institutionsplan er udflytning og nedskalering af uddannelsesudbud. Godt halvdelen er udflytning.

Kandidatuddannelserne i Oplevelsesøkonomi (Arts) og IT, Kommunikation og Organisation (BSS) foreslås udflyttet til AU’s campus i Herning, mens TECH’s uddannelse i Agrobiologi foreslås udflyttet til Foulum.

I forhold til 2019-optaget medfører forslaget en nettoreduktion på 6 procent fordelt i Aarhus og København. Nettoreduktionen dækker over både reduktioner og udflytninger. Alle 5 fakulteter vil med udkastet blive berørt substantielt af reduktion af studiepladser i de store byer. Men i forskellig grad og på forskellig vis. Der er bl.a. taget hensyn til beskæftigelse, ledighed samt samfundskritiske fag og centrale kulturbærende fag. Resultatet er:

Arts 9 %
Aarhus BSS 5 %
Health 5 %
Nat 7 %
Tech 5 %*

(* i forhold til 2021-optaget)

Intet er endeligt

Brian Bech Nielsen påpeger, at den endelige afgørelse i forhold til, hvad der kommer til at ske på Aarhus Universitet og i den øvrige universitetssektor, afhænger af den politiske proces, som går i gang i det nye år:

”Vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at aftalepartierne vil ændre på vores indspil. Men vi mener som sagt, at den foreliggende plan lever op til intentionerne i den politiske aftale.”

Den endelige indfasning af den politiske aftale er sat til 2030.

Kort om den videre proces:

  • De akademiske råd, HSU, FSU’erne, fakultetsledelserne, LEA, ASU og de studenterpolitiske organisationer har frem til 3. december til at kommentere på ledelsens forslag.
  • Derefter arbejder universitetsledelsen videre med planen, inden den skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse.
  • Aarhus Universitet fremsender sin institutionsplan til Uddannelses- og Forskningsministeriet senest 31. december. Den efterfølgende proces er ikke meldt ud til universiteterne endnu.