Campus-universitetet er kernen i AU's institutionsplan

Aftalepartierne bag den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” har nu modtaget institutionsplaner fra de 8 danske universiteter, som samtidig har sendt ministeriet et bud på en samlet sektorplan.

I den kommende tid vil der være politiske forhandlinger, som skal munde ud i den endelige plan for Aarhus Universitet og de øvrige universiteter. Overordnet er det politiske mål at reducere antallet af studiepladser i de 4 store danske byer og skabe flere studiepladser i andre byer og områder af landet.
Campus-tankegangen er en central del af AU’s identitet. I tilgangen til den bundne, politiske opgave har AU derfor fastholdt, at udflytning af uddannelser skal ske til egentlige campusser. De studerende skal opleve høj faglighed og et godt studieliv.

Uddannelser til Herning og Foulum
AU foreslår i institutionsplanen at flytte 2 uddannelser til Campus Herning og dermed styrke den veletablerede campus og samarbejdet i og omkring Herning.

Universitetet vil også etablere en campus i Foulum. Her vil AU udbyde en ny bachelor- og kandidatuddannelse i veterinærvidenskab (dyrlæge) og udflytte uddannelsen i agrobiologi. Desuden lægger KU og AU sammen op til, at uddannelsen i ’animal science’ overdrages fra fra KU til AU og flyttes til Foulum.

Rektor Brian Bech Nielsen udtaler:

”Med denne styrkelse af campus Herning vil vi blive endnu bedre i stand til at bakke op omkring udviklingen i den vestlige del af vores region. Den nye campus i Foulum forventer vi vil blive et af kraftcentrene – ikke mindst for den grønne omstilling af landbruget – til gavn for regionen og for hele landet.”

Tak for en konstruktiv og saglig proces
AU vurderer, at det ikke er muligt at realisere de politiske mål gennem udflytning alene. Derfor lægges der i den indsendte institutionsplan op til at nedskalere en række uddannelsestilbud og lukke 7 uddannelser i Aarhus og Emdrup.

Den samlede nettoreduktion af optaget i Aarhus og Emdrup er 6 procent i den indsendte institutionsplan, som dermed lever op til forligspartiernes beslutning.

AU’s plan har været til kommentering blandt medarbejdere og studerende, og den har været drøftet i flere omgange i universitetsledelsen. Der er tilstræbt at nå frem til en plan, som balancerer indfrielse af de politiske målsætninger med universitetsledelsens ønske om fortsat at bidrage med et fagligt bredtfavnende universitet med 5 stærke fakulteter og universitetets strategiske satsninger. Bestyrelsen har godkendt den plan, som er sendt til ministeriet.

”Det har bestemt ikke været en ønskeopgave, men til trods for dette har processen med at udarbejde institutionsplanen og kommentarer fra medarbejdere og studerende været kendetegnet af en konstruktiv tilgang. Det vil jeg meget gerne kvittere for. Der har været saglighed hele vejen rundt, og ved fælles hjælp har vi givet et bud på, hvordan vi sammen finder en balanceret løsning”, siger rektor Brian Bech Nielsen, når han skal opsummere forløbet.

AU’s institutionsplan indgår i den kommende tids politiske forhandlinger om, hvad den endelige plan for universitetssektoren skal være.

Inddragelse af universiteter i den politiske proces
Rektor Brian Bech Nielsen og prorektor Berit Eika ser frem til dialog med politikerne.

”Helt konkret er det AU’s håb, at politikerne går væk fra idéen om at lægge et hårdt loft over vores optag. Det er stærkt uhensigtsmæssigt, at vi skal skære pladser andre steder på universitetet, hvis vi vil øge på områder, hvor der opstår samfundsmæssige behov. Uddannelseslandskabet består af mange elementer, og man kan ikke ændre ét uden at risikere, at det påvirker de andre”, siger prorektor Berit Eika.