Hvor kendt er AU’s personalepolitik?

En evaluering efterprøver, hvordan og hvor meget personalepolitikken bliver anvendt i miljøerne på AU.

Formålet med evalueringen er at sørge for, at personalepolitikken kan anvendes i dagligdagen på AU. Derfor spørges ind til, hvordan og hvornår politikken er blevet anvendt lokalt? Om den opleves vedkommende og relevant – og om der er særlige ønsker til justeringer?

Det er en evaluering med bred inddragelse af alle lokale samarbejdsudvalg (LSU) samt arbejdsmiljøudvalg på hoved-, fakultets-, og administrationsniveau. Derudover inviteres repræsentanter fra både LSU’er og lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU) til workshops om emnet.

En personalepolitik, som kendes og bruges

Institutleder Thomas Pallesen deltager i udvalgsarbejdet.  Han håber, at drøftelserne i sig selv kan være med til at fremme bevidstheden om AU’s personalepolitik blandt de, der skal bruge den i hverdagen:

”Jeg tror, at processen kan være med til at få personalepolitikken til at fylde mere, der hvor det virkelig betyder noget – blandt institutledere og tillidsrepræsentanter. Langt de fleste medarbejdere aner intet om personalepolitikken, men det er vigtigt, at den kan bringes i spil, når der er brug for det.”

Fællestillidsmand Aase Pedersen håber også, at evalueringen kan være med til at bane vejen for større kendskab, så personalepolitikken anvendes i de situationer, hvor det er relevant:

”I den overståede besparelsesrunde blev det tydeligt, at mange ikke kender og bruger politikken – det gælder både ledere og menig medarbejder. For eksempel står det i politikken, at man skal søge at omplacere eller kompetenceudvikle medarbejdere, der er fyringstruede. Men det ved mange ikke, at der står. ”

De overordnede rammer - vi selv kan fylde ud

Hvad er en personalepolitik egentlig – og hvad kan den bruges til? Thomas Pallesen forklarer, at det handler om helt overordnede principper og visioner:

”Personalepolitikken beskriver de overordnede rammer. Det er de udførende led, som skal virkeliggøre visionen og fylde rammerne ud.  Der er stor forskel på, hvad der er brug for på de forskellige institutter på AU, og derfor er det vigtigt, at personalepolitikken ikke bliver for detaljeret og kompleks.”

Aase Pedersen understreger, at en personalepolitik kan fungere som et værdigrundlag og være brugbar i forskellige situationer – så den ikke kun hives frem i svære tider:

”Der står mange positive ting i politikken, om fx kompetenceudvikling, men der er nok en tendens til, at man

først hiver politikken frem, hvis man står med et problem.”

Forhåbentligt kan den igangværende evaluering medvirke til, at personalepolitikken anvendes mere lokalt og ses som relevant i det daglige arbejdsliv.

Hvad synes du?

Den igangværende evaluering skal afspejle medarbejdernes erfaringer - henvend dig derfor til din lokale repræsentant i samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljøudvalg, hvis du har kommentarer til brugen af AU’s personalepolitik.

Fakta om AU’s personalepolitik

AU’s nuværende personalepolitik fra 2011 er udarbejdet af en arbejdsgruppe med medarbejder- og lederrepræsentanter fra faglige såvel som administrative miljøer – og den er godkendt i hovedsamarbejdsudvalget (HSU).

AU’s personalepolitik beskriver de overordnede rammer – og fortæller om de rettigheder og pligter, som det medfører at være medarbejder på AU.

Personalepolitikken indeholder delpolitikker om konkrete emner som fx kompetenceudvikling og sygefravær.  Derudover indeholder AU’s personalepolitik ”10 normer for det daglige arbejdsliv”.

Se AU’s personalepolitik her