Medinddragelse som en del af kulturen

Medinddragelse har været et væsentligt element i universitetsledelsens drøftelser de seneste måneder som opfølgning på den interne problemanalyse.

”Inddragelse bør være en tankegang, som karakteriserer måden, vi træffer beslutninger på i hele organisationen, på alle niveauer," siger rektor Brian Bech Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU.

”Inddragelse må ikke ende som en hensigt eller en flot målsætning. Det er vi meget opmærksomme på. Relevante medarbejdere skal inddrages og kunne bidrage med deres ideer og kvalificerede syn på løsninger, før store beslutninger træffes. Men det er ikke nok, at vi kun tænker på inddragelse som noget, der foregår i de formelle organer, udvalg og fora,” forklarer rektor Brian Bech Nielsen.

Som han ser det, skal inddragelse være en del af vores fælles kultur i det daglige arbejde.

”Inddragelse bør være en tankegang, som karakteriserer måden, vi træffer beslutninger på i hele organisationen, på alle niveauer. Vi skal alle have for øje: Hvem bør jeg vende dette spørgsmål med for at finde den rigtige løsning?” siger Brian Bech Nielsen.

Samarbejdende teams

Han mener, at inddragelse på alle niveauer er nødvendigt for at få sammenhæng i organisationen. Det ligger også i ideen med de samarbejdende ledelsesteams, der skal sikre, at beslutninger tages på det bedst muligt informerede grundlag. Disse teams står beskrevet i beslutningspapiret fra 22. oktober 2014.

Men han fremhæver, at det ikke kun handler om struktur, måske nok så meget kultur:

”Vi har lagt rammerne til at forbedre inddragelsen. Men vi skal allesammen arbejde med kulturen. Vi skal nå dertil, at man naturligt tænker inddragelse ind, når man står over for større ændringer og beslutninger.  Kulturændringer sker ikke fra dag til dag, men ved en vedvarende samlet indsats.”

Initiativer til mere inddragelse

På universitetsledelsesmødet den 28. januar blev der truffet enkelte beslutninger, der skal understøtte forbedret inddragelse - både for medarbejdere og studerende:

  • De to tværgående udvalg fortsætter arbejdet med at udtænke initiativer, som skal sikre mere inddragelse i udvalgenes arbejde. Det er planer om bl.a. workshops og seminarer, som skal styrke linket til fakulteterne og institutterne.
  • De fire foras fremtidige rolle blev diskuteret, og det mundede ud i to skitser til forslag:
  1. At der etableres to fora, som er koblet til hvert sit tværgående udvalg
  2. At der etableres ét fælles forum for hele universitetet

Når der foreligger konkrete forslag, skal de drøftes bredt på universitetet.

  • Tanken om at forbedre inddragelse af medarbejdere har ført til et forslag fra HE om, at det bliver en videnskabelig medarbejder, der sidder på posten som formand for institutforum (som det er tilfældet i de akademiske råd).  Det forslag bringer dekanerne til drøftelse på de tre andre fakulteter, hvorefter sagen forelægges for universitetsledelsen.
  • I forhold til de studerende har universitetsledelsen valgt at oprette et nyt forum, hvor de studenterpolitiske organisationer på universitetet mødes med repræsentanter fra universitetsledelsen. På alle fakulteter er der desuden etableret regelmæssige møder mellem dekanerne og en række studerende. Disse tiltag er et supplement til det vigtige arbejde i studienævn, akademiske råd og institutfora, hvor der er studenterrepræsentation.