Ny tænketank skal styrke AU’s studiemiljø

En af de første opgaver for AU’s kommende Studiemiljøråd bliver at nærstudere resultaterne af den store Studieundersøgelse, som alle studerende kan besvare frem til 28. november.

AU's nye studiemiljøråd bliver en fælles tænketank, der skal kigge på studiemiljøet i et bredt perspektiv. Foto: Anders Trærup

I de enkelte fagmiljøer er det studienævnene, der arbejder på at udvikle det fysiske og psykiske studiemiljø.

Men hvem rådgiver om de mere brede og principielle problemstillinger, som påvirker hele universitetet?

Dét spørgsmål får et nyt svar ved årsskiftet, hvor Aarhus Universitet får et Studiemiljøråd, der fremover skal være med til at kvalificere det overordnede arbejde med at udvikle studiemiljøet på tværs af universitetet.

Et brag af en debut

Blandt de første opgaver for det nye råd bliver at analysere de AU-studerendes svar på den store Danmarks Studieundersøgelse, som netop er blevet sendt ud til alle studerende på videregående uddannelser.

Den landsdækkende undersøgelse gennemføres hvert andet år; blandt andet for at belyse de studerendes trivsel og deres opfattelse af det lokale studiemiljø. Og opgaven med at tage et samlet AU-blik på besvarelserne er en perfekt affyringsrampe for det nye råd, mener prorektor Berit Eika:

”Det rammer fuldstændig plet i forhold til, hvad vi gerne vil med Studiemiljørådet. Det er klart, at studienævnene stadig skal forholde sig til besvarelserne fra de enkelte miljøer, men der vil også være problemstillinger og tendenser, som tegner sig på tværs, og hvor vi kan have brug for at løfte i større flok. Her tror jeg, at vi vil få stor gavn af en fælles tænketank, der kan kigge på det store perspektiv”.

På initiativ fra studerende

Studiemiljørådet bliver etableret på opfordring fra Studenterrådet, der identificerede et behov for en bredere og mere sammenhængende indsats, der kunne bygge oven på studienævnenes lokale arbejde:

"Det er vigtigt med et tværgående råd, for at vi kan arbejde strategisk og langsigtet med studiemiljø i bred forstand. For at kunne gøre dette skal vi erfaringsudveksle på tværs og undersøge, hvad det er, der gør, at nogen lykkedes, mens andre ikke gør. Vi skal lære af hinanden og med hinanden for at kunne arbejde i dybden og i bredden med studiemiljøet”, forklarer forperson for Studenterrådet, Jeanette Kusk.

Bred portefølje – bred repræsentation

Blandt andre mulige opgaver for Studiemiljørådet kan f.eks. være at videreudvikle AU’s studiestartskoncept, foreslå tværgående indsatser for at øge inklusionen eller rådgive om forbedringer af de fysiske og digitale rammer på uddannelserne.

Rådet kommer samlet set til at bestå af 20 personer – ti studerende og ti medarbejdere – som hver især udpeges for en toårig periode. Studenterrepræsentanterne vælges af de lokale uddannelsesfora, mens Uddannelsesudvalget udpeger en medarbejderrepræsentant fra hvert fakultet. Endelig medvirker AU Bygninger, AU Uddannelse, samt Center for Educational Development, mens prorektor er forperson for rådet.

Studiemiljørådet skal mødes 1-2 gange per semester og løbende afrapportere til Uddannelsesudvalget.