Pæn tilfredshed med studiemiljøet efter endnu et corona-år

AU’s studerende er overordnet godt tilfredse med deres studiemiljø trods endnu et år præget af corona. Det viser resultaterne af Danmarks Studieundersøgelse. Undersøgelsen viser dog også, at de studerendes generelle trivsel trænger til et løft – og her handler det i høj grad om at få genskabt studielivet på campus, siger prorektor Berit Eika.

Foto: Marjun Danielsen

Omkring 9 ud af 10 AU-studerende er godt tilfredse med det faglige studiemiljø på deres uddannelse, mens cirka 8 ud af 10 svarer det samme, hvad angår det sociale studiemiljø. Det viser resultaterne af Danmarks Studieundersøgelse, som i efteråret 2021 blev sendt til studerende på alle landets videregående uddannelser. På AU deltog 30,4 % af de studerende i undersøgelsen.

Resultatet er nogenlunde status quo sammenlignet med 2020, og det er prorektor Berit Eika tilfreds med:

”Det er værd at glæde sig over, at langt de fleste studerende stadig er rigtig godt tilfredse med det faglige og sociale studiemiljø på deres uddannelser. Selv efter endnu et år, hvor campuslivet har været coronaramt store dele af tiden. Det vidner endnu engang om en kæmpe indsats af både studerende, undervisere og administrative medarbejdere, der sørger for, at rammerne er på plads i denne noget turbulente tid,” siger hun.

Trivslen skal løftes

I årets undersøgelse blev studerende også spurgt ind til deres trivsel, og svarene tyder på, at den er under pres.

3 ud af 4 studerende svarer, at de generelt føler sig godt tilpas på deres uddannelse, og det er et fald sammenlignet med 2020, hvor knap 80 % svarede det samme. Derudover svarer omkring hver femte studerende, at de altid eller ofte har oplevet stærke stress-symptomer ifm. deres studie, mens 15 % ofte eller altid føler sig ensomme på deres studie. Både stress og ensomhed er på niveau med 2020.

Tallene vidner om, hvor vigtigt det er, at AU fortsat arbejder aktivt med at løfte den generelle trivsel på uddannelserne, siger prorektor Berit Eika:

”Der er ingen tvivl om, at den faglige og den sociale trivsel har de bedste vilkår i mødet med andre på campus, og det har derfor været et par ekstraordinært udfordrende år for vores studerende. Jeg glæder mig meget over, at vi nu er tilbage på campus, så vi i fællesskab kan få genskabt de gode og motiverende studie- og læringsmiljøer på vores uddannelser – ligesom vi vil fortsætte og bygge videre på de indsatser, som vi allerede har sat gang i med de øremærkede trivselsmidler.”

Hvad sker der nu?

Danmarks Studieundersøgelse udgør en vigtig del af AU’s løbende arbejde med at sikre kvaliteten på de enkelte uddannelser og styrke det faglige og sociale studiemiljø.

Årets resultater vil blive drøftet på de enkelte fakulteter, institutter og uddannelser og bruges også af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at opdatere det digitale studievalgsværktøj Uddannelseszoom. Her kan kommende studerende sammenligne uddannelser på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Udvalgte hovedkonklusioner fra undersøgelsen

Høj faglig og social tilfredshed

89 % mener, at der er et godt fagligt miljø på uddannelsen mod 90 % i 2020.

78 % af de studerende er tilfredse med det sociale studiemiljø på deres uddannelse, hvilket er det samme som i 2020.

Færre studerende føler sig generelt godt tilpas på deres uddannelse

75 % af de studerende er meget enige eller enige i udsagnet ”Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på min uddannelse”. Dette tal lå på 79 % i 2020.

Ensomhed og stress stadig udfordringer

15 % af de studerende føler sig ofte eller altid ensomme. I 2020 var tallet 14 %.

19 % af de studerende har oplevet stærke stress-symptomer ifm. deres studie i dagligdagen mod 20% i 2020

Lidt mindre tidsforbrug pr uge

De studerende tilkendegiver, at de i gennemsnit bruger 36,4 timer om ugen på deres studie mod 37,3 timer i 2020.

Om Danmarks Studieundersøgelse

  • Danmarks Studieundersøgelse udsendes elektronisk af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til alle studerende på landets videregående uddannelser. Besvarelserne er indsamlet i efteråret 2021, og i alt 9.926 studerende på AU (30,4%) besvarede spørgeskemaet.
  • I årets undersøgelse blev de studerende bl.a. spurgt ind til det sociale og faglige studiemiljø, tilpashed på studiet, tidsforbrug, ensomhed og stress.
  • Danmarks Studieundersøgelse gennemføres hvert andet år, og AU anvender besvarelserne i det løbende kvalitetsarbejde med studie- og undervisningsmiljøet. Hvert 3. år danner resultaterne grundlag for AU’s undervisningsmiljøvurdering – sidste gang i 2020 og næste gang i 2023.
  • Aarhus Universitet har undersøgt studiemiljøet i 2007, 2011 og 2014 og 2017. I 2020 var undersøgelsen for første gang integreret i styrelsens undersøgelse.

Læs mere om årets studieundersøgelse på: https://studerende.au.dk/studieundersogelse/ (opdateres løbende).