Udkast til institutionsplan til kommentering frem til 3. december

Universitetsledelsens forslag til en plan for udflytninger og reduktioner af studiepladser er nu sendt til kommentering hos en række organer på AU. Rektor og prorektor skriver her om AU's institutionsplan.

AU skal skære og udflytte studiepladser inden 2030. Det første forslag er nu sendt til kommentering. Arkivfoto: Lars Kruse

Den meget brede politiske aftale fra juni 2021 om ”flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele landet” pålægger os som universitet at lave en såkaldt institutionsplan. Med denne plan skal vi komme med vores bud på at flytte uddannelser ud af landets fire store byer eller reducere antallet af studiepladser i de byer med op til 10 procent.

Vi har et stærkt universitet, og vi leverer dygtige dimittender til hele Danmark – både geografisk og fagligt. Opgaven med at skulle finde forslag til, hvordan vi kan uddanne flere uden for og færre i de store byer, er givet, men lad os slå fast, at det ikke er nogen nem opgave.

I universitetsledelsen har vi arbejdet konstruktivt med at udforme et udkast til en plan, og i vores drøftelser har vi anlagt et helhedsfokus på universitetets samlede udbud af uddannelser, og vi har været meget bevidste om at holde fast i den retning, vi har sat med universitetets Strategi2025.

Vi mener, at vi med udkastet lever op til intentionerne i den politiske aftale. Vi har tænkt vores indspil til den kommende politiske proces i to faser. Vi lægger op til, at Aarhus Universitet i en fase 1 udflytter/reducerer antallet af studiepladser med 6 procent. Vi kan ikke nå i mål med udflytning alene. Derfor er der også behov for at reducere antallet af studiepladser på en række uddannelser. Og i enkelte tilfælde lukke uddannelsesudbud.

Respekt for berørte miljøer

Vi er helt klar over, at forslag om udflytning, reduktion eller endda lukning rammer nogle uddannelsesudbud hårdt.

Det har derfor været vigtigt for universitetsledelsen, at lokale samarbejdsudvalg i de faglige miljøer, som kan blive berørt af foreslåede udflytninger, blev orienteret, inden udkastet for kort tid siden blev sendt til kommentering på universitetet.

Kommenteringskredsen består af studerende, medarbejdere og ledere i: akademiske råd, FSU, HSU, ASU, fakultetsledelser, LEA og studenterorganisationer.

Derudover bliver der i næste uge sendt en oversigt til kommenteringskredsen over, hvilke uddannelsesudbud der foreslås at lukke eller reducere i optag.

Her er det ligeledes vigtigt for os, at de faglige miljøer, som er foreslået at lukke, også bliver vist den respekt, at deres lokale samarbejdsudvalg orienteres, inden forslaget bliver sendt til kommenteringskredsen. 

Den videre proces

Kommenteringskredsen har frist den 3. december til at komme med sin respons på udkastet. Sammen med udkastet til institutionsplanen bliver de indkomne kommentarer præsenteret for bestyrelsen den 6. december. Derefter vil der igen være drøftelser i universitetsledelsen, og medio december forelægges bestyrelsen en endelig institutionsplan fra Aarhus Universitet.

Senest den 31. december skal Aarhus Universitet indsende sin plan til Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi kender endnu ikke den videre proces og graden af inddragelse af universiteterne, efter vi og de øvrige universiteter har indsendt vores respektive institutionsplaner. 

Som nævnt arbejder Aarhus Universitet med en første fase, hvor der samlet set udflyttes/reduceres i antallet af studiepladser med 6 procent. Der kan opstå krav om at levere mere i en anden fase. Universitetsledelsen lægger dog særlig vægt på, at det i aftaleteksten fremgår, at der skal tages hensyn til en række fag, og at Aarhus Universitet reelt med fase 1 lever op til de krav og de intentioner, der ligger i den politiske aftale.