Universitetsdirektøren: Vi skal fortsat vise mådehold i administrationen

Aarhus Universitet går en tid i møde med stramme budgetter, og det kræver mådehold i hele administrationen. Sådan lyder hovedbudskabet fra universitetsdirektør Kristian Thorn i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet 2022.

Kristian Thorn
Foto: Jesper Rais

AU har netop offentliggjort årsresultatet for 2022, og som forventet går universitetet ud af 2022 med et stort underskud, som hovedsageligt skyldes tab på universitetets finansielle poster.
Universitetet er polstret til at klare tabet, men hvor man tidligere har kunnet anvende afkastet fra de finansielle poster som tilskud til universitetets ordinære drift, er det nu nødvendigt, at indtægter og udgifter balancerer i sig selv – det gælder hele vejen rundt på universitetet. I dette interview fortæller universitetsdirektør Kristian Thorn, hvad den økonomiske situation betyder for administrationen. 

 1. Hvilken betydning har efterårets sparetiltag haft, når AU alligevel går ud med et stort underskud?

Selvom AU går ud af 2022 med et stort samlet underskud, skabte universitetet et tilfredsstillende resultat på den ordinære drift, når man ser på de udfordringer, der har været i det forgangne år med galopperende energipriser, fald i studenteroptag og inflation.

Ved at indføre kvalificeret ansættelsesstop og sætte ind med markante energibesparende tiltag lykkedes det i løbet af efteråret og vinteren 2022 at indhente 50 mio. kr. i forhold til den prognose, der blev lavet i august. Der skal lyde en varm tak til alle medarbejdere for den kraftpræstation. Der blev udvist tilbageholdenhed i administrationen kombineret med, at mange har kompenseret for vakante stillinger, som ikke er blevet genbesat. Havde det ikke været for den indsats, ville vi have stået et sværere sted i dag.

2. Hvordan tegner sig det økonomiske billede for administrationen i den kommende tid?

Administrationen står i en økonomisk virkelighed, hvor der er behov for stram budgetstyring – både i 2023 og i de kommende år. Både fakulteternes administrative centre og fællesadministrationen skal leve op til stramme resultatmål og bidrage til, at der i den samlede administration er balance mellem indtægter og udgifter. Med andre ord løfter vi i flok i administrationen, og virkeligheden er den samme, hvad enten man er i de administrative centre eller i Fællesadministrationen.

I Fællesadministrationen har vi et budget for 2023, der nu hænger sammen på stramme, men fornuftige vilkår. Det har haft konsekvenser på personalesiden, men tilpasningerne er blevet udmøntet for 2023.

I de kommende år kommer vi til at arbejde med at omprioritere. Hvis vi oplever, at nogle ydelser bliver dyrere, fx en licens, eller vi skal investere i noget nyt, så skal pengene findes ved at omprioritere i udgifterne.

3. Hvor skal vi især spare i administrationen?
Generelt mådehold og tilbageholdenhed er fortsat nødvendigt, men vi har et fornuftigt budget i administrationen, der giver plads til, at vi fortsat kan udvikle administrationen og den enkelte medarbejder. Til eksempel har vi i videst muligt omfang slået ring om kompetencepuljen i budgetterne for 2023, og vi har fortsat fuldt fokus på udviklingsopgaver, der bidrager til at realisere AU’s strategi.

Men der kan være behov for en højere grad af forståelse for løbende evaluering og omprioritering. Vi kan ikke sætte nye initiativer i gang uden at se på, hvad der er muligt inden for den eksisterende økonomiske ramme. Skruer vi op for ydelserne ét sted, kan vi være nødt til at skrue ned for nogle andre. Og den løbende vurdering af, hvor pengene er bedst brugt, kommer til at præge den kommende tid.

4. Hvordan sikrer vi et fortsat højt niveau i opgaveløsning, når vi bliver presset på ressourcerne?
Alle løber hurtigt allerede. Derfor kommer vi til at have blikket rettet på opgaverne og løbende prioritere, hvilke der er vigtigst. Vi kan godt være nytænkende inden for de rammer, vi har, men vi kan ikke effektivisere os ud af alt.

På Aarhus Universitet har vi en velfungerende administration med dygtige medarbejdere. Sammen med ledelseskredsen i enhedsadministrationen og i løbende dialog med medarbejdere om opgaverne vil jeg have fuldt fokus på, at vi ikke kommer til at gå på kompromis med kvaliteten i den måde, vi løser vores opgaver på, og at vi værner om den trivsel, der er en afgørende forudsætning for en god opgavevaretagelse, og at administrationen på AU er en attraktiv arbejdsplads.