Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Løn Beskatning af fri telefon

Beskatning af fri telefon

Den 1. januar 2012 er multimediebeskatningen afskaffet og i stedet indføres en beskatning af fri telefon.

Det er en ledelsesmæssig beslutning, hvilke medarbejdere, der har en jobsituation og -funktion, som nødvendiggør, at universitetet stiller multimedier til rådighed for dem. Lederen skal således foretage en konkret vurdering i den enkelte situation.

Lederen skal på baggrund af de nedenfor beskrevne nye regler vurdere, om indgåede aftaler om udlevering af multimedier til medarbejderne fortsat skal være gældende.

De enkelte goder

Telefon

Fremadrettet vil medarbejdere skulle beskattes af værdien af fri telefon på 2.700 kr. årligt, hvis denne stilles til privat rådighed i hjemmet – enten via mobiltelefoni eller fastnettelefoni.

Beskatningen vil omfatte medarbejdere, der som led i ansættelsesforholdet, får stillet en telefon til privat rådighed. Tilsvarende gælder for medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og nævn mv. – som modtager honorar eller tillæg – og som får stilet en fri telefon til rådighed for privat udnyttelse.

Der er tale om en privat rådighedsbeskatning, hvor den faktiske benyttelse ikke er afgørende. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at der er formodning for privat rådighed, hvis medarbejderen tager en telefon med hjem på bopælen, da den dermed er bragt ind i den private sfære.

Værdien af fri telefon omfatter både telefonapparatet – herunder små håndholdte computere, hvor hovedfunktionen er telefoni, såsom smartphones og PDA’ere –, abonnements-, oprettelses- og samtaleudgifter m.v.

iPads, Galaxy Tab, Folio 100 og lignende behandles skattemæssigt som computere, se afsnit 1.2.

En mobiltelefon, som medarbejderen tager med hjem på bopælen, beskattes ikke, hvis følgende 3 betingelser er opfyldt:

  1. Brugen af telefonen uden for arbejdsstedet er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (universitetet eller kunder har behov for at kunne komme i kontakt med medarbejderen eller omvendt).
  2. Der er indgået en aftale mellem medarbejder og AU om, at telefonen alene anvendes erhvervsmæssigt (udfyldt tro- og love-erklæringen), bortset fra enkeltstående nødvendige private opkald til og fra telefonen, eksempelvis opkald til børnehave, læge mv.
  3. Universitetet fører kontrol med anvendelsen af arbejdsmobiltelefonen.

Computer med sædvanligt tilbehør

Universitetet kan skattefrit stille en computer til rådighed for medarbejderen i hjemmet, hvis computeren kan benyttes til arbejde hjemmefra. Selv en beskeden erhvervsmæssig anvendelse af computeren er tilstrækkelig til, at man er omfattet af skattefriheden.

Det afgørende for definitionen af, hvornår der er tale om en computer, er det enkelte godes hovedfunktion. iPhones, PDA’ere og lignende smartphones behandles som telefoner, mens iPads, Folio 100, Galaxy Tab og lignende skattemæssigt behandles som computere, da hovedfunktionen ikke er telefoni, uanset at man også kan ringe og gå på internettet fra dem.

Med ”sædvanligt tilbehør” forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom computerskærm, printer, fax og softwareprogrammer mv. af almindelig størrelse og standard.

Datakommunikation via en internetforbindelse

Begrebet dækker over adgang til og brug af internetforbindelse, eksempelvis en ISDN- eller ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Herudover omfattes abonnements- og forbrugsudgifter samt engangsudgiften til oprettelse.

Universitetet kan skattefrit stille en internetforbindelse til rådighed for medarbejderen i hjemmet, hvis der er adgang til universitetets netværk. Det vil sige, at der er etableret en hjemmearbejdsplads, hvor medarbejderen har adgang til de samme programmer og dokumenter, som medarbejderen har adgang til fra computeren på arbejdspladsen.

Hvis der ikke er adgang til universitetets netværk, beskattes medarbejderen af 2.700 kr. årligt.

Beskatningens størrelse

Beskatning af fri telefon er A-indkomst og det betyder, at der skal indeholdes A-skat og AM-bidrag af 225,00 kr. månedligt (2.700 kr. brutto årligt). Grundlaget for beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse hæves med 2.700 kr. årligt, når man beskattes af fri telefon.

Nettoudgiften vil maksimalt udgøre ca. 1.607 kr. årligt, hvis man betaler topskat (marginalbeskatning på ca. 56 %). Dette svarer til en ekstra månedlig skat på op til ca. 134 kr.

Rådighed over multimedier i en del af året

Medarbejdere, der alene har fri telefon til rådighed en del af året, skal alene beskattes af de påbegyndte måneder, hvor telefonen er stillet til rådighed for privat udnyttelse.

Eks.: En medarbejder ansættes pr. 15. marts 2012 og får i den forbindelse en arbejdstelefon, som han kan bruge privat. Vedkommende skal beskattes af fri telefon fra 1. marts 2012, da man beskattes af de påbegyndte måneder.

Flere forskellige goder til rådighed

Såfremt medarbejderen skal beskattes af fri telefon og internetforbindelse (der ikke er adgang til arbejdsgivers netværk hjemmefra), beskattes medarbejderen i alt af 2.700 kr. årligt.

Flere af samme goder til rådighed

Fri telefon-beskatningen dækker alene over, at medarbejderen får ét gode til fri rådighed. Såfremt medarbejderen får stillet flere telefoner til fri rådighed, skal der være en arbejdsmæssig begrundelse herfor, og det afgøres ved en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Hvis der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for, at der stilles flere telefoner til rådighed for privat brug, beskattes telefonudgifterne for den ekstra telefon (evt. flere) særskilt efter ligningslovens § 16, stk. 1. Medarbejderen skal selvangive værdien af personalegodet til SKAT som B-indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.  Tilsvarende gælder for computer med tilbehør og internetforbindelse.

Ægtefællerabat

Ægtefæller, som begge beskattes af fri telefon hele indkomståret, får reduceret det skattepligtige beløb med 25 pct. for begge ægtefæller. Det betyder, at hver ægtefælle får reduceret den skattepligtige værdi med 675 kr. til 2.025 kr. årligt. Dette gælder uanset, om begge ægtefæller er ansat ved Aarhus Universitet.

Universitetets administration af beskatningen af fri telefon

For medarbejdere, der skal beskattes af fri telefon, vil beskatningen ske med lønudbetalingen med udgangen af februar 2012. Ligeledes vil beskatningen for januar 2012 tillige ske med lønudbetalingen for februar måned.

Indberetningsdatabasen, hvor medarbejdere med udleverede multimedier lokalt registreres via selvbetjening, er under tilretning og forventes klar til indtastning 1. februar 2012.

Tro- og love-erklæringer, som er indgået under multimediebeskatningen, er fortsat gældende. For medarbejdere, hvor der i forvejen er udarbejdet en tro-og love-erklæring, skal der derfor ikke på ny indsendes en erklæring.

348505 / i40