Barselsregler for børn født inden 2. august 2022

Mor

En mors orlov vil normalt være opdelt i 3 faser:  

 1. Graviditetsorlov
 2. Barselsorlov 
 3. Forældreorlov

Løn under orlov 
 

Retten til lønnet orlov

Retten til løn under orlov er betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder ikke:

 1. under fravær til graviditetsundersøgelser
 2. under almindelig graviditetsorlov i 6. og 5. uge før forventet fødsel
 3. under almindelig graviditetsorlov i perioden fra 4. uge før forventet fødsel og indtil fødslen, når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes, at du ikke opfylder barselslovens beskæftigelseskrav
 4. når du har flere arbejdsgivere
 5. når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes du har længerevarende ophold uden for landets grænser.

Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde disse betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 • Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet

Opgørelsen af beskæftigelseskravet er digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark kan kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.    

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.

Flere arbejdsgivere

Hvis du under barselsfraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem disse i forhold til de dagpengebeløb, som de enkelte ansættelsesforhold berettiger til. Samlet kan de udbetalte dagpenge ikke overstige dagpengemaksimum, uanset om du sammenlagt har mere end fuldtidsbeskæftigelse. Du mister ikke retten til løn, selv om universitetet i denne situation ikke modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du har flere ansættelsesforhold, der tilsammen overstiger fuldtidsbeskæftigelse, og du under din orlov genoptager arbejdet i et af de andre ansættelsesforhold, vil det kunne medføre, at dagpengerefusionen til universitetet reduceres til et beløb, der er mindre end den forholdsmæssige andel af dagpengene til universitetet. I sådanne situationer får det dog ingen indflydelse på din ret til løn under orloven.

Du må derimod ikke under orloven påbegynde ny beskæftigelse, der medfører, at universitetets refusionsadgang nedsættes eller bortfalder. Du må heller ikke på anden måde foranledige, at universitets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til barselsloven nedsættes eller bortfalder. Dette vil have konsekvenser får din ret til løn under barslen.

 

1. Graviditetsorlov - 6 uger før forventet fødselstidspunkt

Du har ret til 6 ugers fravær med løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen. Den dag, fødslen forventes at finde sted, medregnes i graviditetsorloven.

Som udgangspunkt for, hvordan 6-ugers perioden fastlægges, anvendes din praktiserende læges vurdering af det forventede tidspunkt for fødslen. Hvis det fremgår af din vandrejournal, at der ved en ultralydsscanning foretaget mellem uge 12 og uge 20 er fastsat et andet forventet fødselstidspunkt, anvendes dette i stedet. Ved planlagt kejsersnit lægges datoen for kejsersnittet til grund.

Hvis du føder tidligere end forventet, vil din graviditetsorlov blive kortere end 6 uger.

Hvis du føder senere end forventet, vil graviditetsorloven blive længere end 6 uger. Det vil dog ikke medføre nogen afkortning af den barselsorlov, som du har ret til efter fødslen. 

Efter aftale med nærmeste leder har du mulighed for at arbejde delvist i graviditetsorloven.

Du skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt underrette din nærmeste leder om tidspunktet for den forventede fødsel og om, i hvilket omfang du vil afholde graviditetsorlov.

Du skal i den forbindelse indsende barselsskema 1.

 

2. Barselsorlov - uge 1-14

Du har pligt til at holde barselsorlov i de første 2 uger efter fødslen og herefter ret til barselsorlov i de følgende 12 uger.

Hvis du gerne vil afholde barselsorlov også efter de 2 første uger efter fødslen, skal du inden 8 uger efter fødslen underrette din nærmeste leder om, hvornår du vil genoptage arbejdet.  

Du kan efter aftale med din nærmeste leder genoptage arbejdet delvist (dog ikke de første 2 uger efter fødslen) med eller uden tilsvarende forlængelse af orlovsperioden. Barselloven fastsætter ingen varslingsregler for en mor, der ønsker at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger efter fødslen. Det vil dog være naturligt at orientere din nærmeste leder tidligst muligt.

Du har også mulighed for efter aftale med nærmeste leder at genoptage arbejdet i fuldt omfang, men den resterende barselsorlov kan ikke udskydes til senere brug i fx forældreorlovsperioden.

Du skal i den forbindelse indsende barselsskema 2.

 

3. Forældreorlov – uge 15 og fremefter

Forældreorloven holdes som udgangspunkt efter din barselsorlov efter den 14. uge. Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Barnets far har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Ved overgang til ulønnet orlov vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark i din e-boks med vejledning om, hvordan skal du ansøge om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at det er dig selv, og ikke AU, som skal gøre det.

Som statsansat vil 6 ugers forældreorlov være øremærket til dig som mor. Du har ret til fuld løn i disse 6 uger.  Såfremt barnets far også er omfattet af statens barselsaftale, har han ret til fuld løn i 7 uger). Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis barnets far ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 12 uger med fuld løn. Dette gælder uanset om faderen holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.                 

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger.


Fleksible muligheder for afholdelse af forældreorloven 

Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af forældreorloven.

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet.  

Udskydelse af forældreorlov 

Retsbaseret udskudt orlov     

Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudte orlov.                                                                                                                 

Aftalebaseret udskudt orlov     

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU.

Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov samt udfylde og fremsende barselsskema 3.

Far/medmor

Løn under orlov
 

Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde disse betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 • Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet

Opgørelsen af beskæftigelseskravet er digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark kan kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.    

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.


Retten til lønnet orlov

Retten til løn under orlov er betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder ikke:

 • når du har flere arbejdsgivere
 • når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes du har længerevarende ophold uden for landets grænser.
   

Flere arbejdsgivere

Hvis du under barselsfraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem disse i forhold til de dagpengebeløb, som de enkelte ansættelsesforhold berettiger til. Samlet kan de udbetalte dagpenge ikke overstige dagpengemaksimum, uanset om du sammenlagt har mere end fuldtidsbeskæftigelse. Du mister ikke retten til løn, selv om universitetet i denne situation ikke modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du har flere ansættelsesforhold, der tilsammen overstiger fuldtidsbeskæftigelse, og du under din orlov genoptager arbejdet i et af de andre ansættelsesforhold, vil det kunne medføre, at dagpengerefusionen til universitetet reduceres til et beløb, der er mindre end den forholdsmæssige andel af dagpengene til universitetet. I sådanne situationer får det dog ingen indflydelse på din ret til løn under orloven.

Du må derimod ikke under orloven påbegynde ny beskæftigelse, der medfører, at universitetets refusionsadgang nedsættes eller bortfalder. Du må heller ikke på anden måde foranledige, at universitets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til barselsloven nedsættes eller bortfalder. Dette vil have konsekvenser får din ret til løn under barslen.

 

Fædreorlov - indtil 14 uger efter fødslen

Fædre og medmødre har ret til 2 ugers orlov efter fødslen, eller inden for de første ‎‎14 uger efter fødslen, hvis det aftales med arbejdsgiveren.‎

Fædre og medmødre kan afholde deres orlov i ikke-‎sammenhængende perioder, så længe orloven afholdes inden for de første 14 uger efter ‎fødslen, og det aftales med arbejdsgiveren.

Udnytter du ikke din ret til de 2 ugers orlov, kan du ikke overføre den til moderen og du har således mistet retten til de 2 uger.

Fædre og medmødre har ret til at fremrykke deres forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes, samtidig med at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Den fremrykkede forældreorlov skal varsles efter de almindelige regler, dvs. senest 8 uger efter fødslen. Der gælder ikke noget varsel for fremrykket forældreorlov, for så vidt angår de første 8 uger efter fødslen. Det vil dog være naturligt, at man orienterer sin nærmeste leder tidligst muligt.

Du kan efter aftale med din nærmeste leder genoptage arbejdet delvist med en tilsvarende forlængelse af orloven.

Hvis du ønsker at afholde orloven, skal du, senest 4 uger før orlovens forventede start, underrette din nærmeste leder om det forventede fødselstidspunkt samt hvornår du forventer at afholde orloven.

Du skal i den forbindelse indsende skema 1 - FAR/MEDMOR. Hurtigst muligt efter fødslen skal du orientere din nærmeste leder om det faktiske fødselstidspunkt. 

 

Forældreorlov - efter den 14. uge efter fødslen

Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Barnets mor har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Ved overgang til ulønnet orlov vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark i din e-boks med vejledning om, hvordan du skal søge om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at det er dig selv, og ikke AU, som skal gøre det.

Som statsansat vil 7 ugers forældreorlov være øremærket til dig som far/medmor (forlængelsen af den øremærkede lønret til faderen/medmoderen fra 6 til 7 uger gælder for børn født den 1. apr. 2015 eller senere). Du har ret til fuld løn i disse 7 uger. Såfremt barnets mor også er omfattet af statens barselsaftale, har hun ret til fuld løn i 6 uger. Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis barnets mor ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 13 uger med fuld løn. Dette gælder uanset om moderen holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.                 

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger. 

 

Fleksible muligheder - forældreorloven

Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist. 

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet.   

Udskydelse af forældreorlov

Retsbaseret udskudt orlov

Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudte orlov. 

Aftalebaseret udskudt orlov

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU.  

Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov samt udfylde og fremsende barselsskema 3.

Adoptant

Løn under orlov

 

Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde disse betingelser:

 • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
 • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
 • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
 • Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet

Opgørelsen af beskæftigelseskravet er digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark kan kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.    

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.


Retten til lønnet orlov

Retten til løn under orlov er betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder ikke:

 • når du har flere arbejdsgivere
 • når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes du har længerevarende ophold uden for landets grænser.


Flere arbejdsgivere

Hvis du under barselsfraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem disse i forhold til de dagpengebeløb, som de enkelte ansættelsesforhold berettiger til. Samlet kan de udbetalte dagpenge ikke overstige dagpengemaksimum, uanset om du sammenlagt har mere end fuldtidsbeskæftigelse. Du mister ikke retten til løn, selv om universitetet i denne situation ikke modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du har flere ansættelsesforhold, der tilsammen overstiger fuldtidsbeskæftigelse, og du under din orlov genoptager arbejdet i et af de andre ansættelsesforhold, vil det kunne medføre, at dagpengerefusionen til universitetet reduceres til et beløb, der er mindre end den forholdsmæssige andel af dagpengene til universitetet. I sådanne situationer får det dog ingen indflydelse på din ret til løn under orloven.

Du må derimod ikke under orloven påbegynde ny beskæftigelse, der medfører, at universitetets refusionsadgang nedsættes eller bortfalder. Du må heller ikke på anden måde foranledige, at universitets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til barselsloven nedsættes eller bortfalder. Dette vil have konsekvenser får din ret til løn under barslen.

 

Orlov før forventet modtagelse af barnet

 

Barnet modtages i Danmark

Begge adoptanter, der modtager et barn i Danmark, har ret til løn i op til 1 uge før modtagelsen, hvis barnet ikke allerede opholder sig i adoptanternes hjem og hvis adoptanterne af hensyn til barnet i en periode skal opholde sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Den dag, hvor barnet bringes til hjemmet, regnes med til perioden før modtagelsen.

De kommunale myndigheder kan i særlige tilfælde vurdere, om der er behov for, at adoptanterne opholder sig for en længere periode på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Orloven kan i disse tilfælde forlænges med op til 1 uges ekstra orlov med løn.

Tidspunktet for orloven før forventet modtagelse af barnet skal meddeles nærmeste leder så tidligt som muligt.

Du skal i den forbindelse udfylde adoptionsskema 1.


Barnet modtages i udlandet

Begge adoptanter, der modtager et barn i udlandet, har ret til orlov med løn i op til 4 uger før modtagelsen. De 4 uger kan forlænges med op til yderligere 4 uger, hvis modtagelsen af barnet trækker længere ud end de forventede 4 uger og hvis denne forlængelse ikke skyldes adoptanternes forhold.

Orloven regnes fra den dag, hvor adoptanterne rejser ud af Danmark for at hente barnet og varer til og med den dag, hvor de formelle betingelser for at tage barnet med hjem til Danmark er opfyldt. Herefter begynder den almindelige adoptionsorlov uanset om forældrene rejser til Danmark umiddelbart efter modtagelsen, eller om de bliver i udlandet for en periode herefter.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 1.

 

Adoptionsorlov - uger 1-14 - efter formel modtagelse af barnet (ind- og udland)

Dagen efter, at de formelle betingelser for at tage barnet med hjem, starter adoptionsorloven. Tidspunktet for modtagelse af barnet skal dokumenteres over for arbejdsgiver, hvis dette forlanges.

Som adoptant har du/I ret til lønnet orlov i 14 uger efter modtagelsen af barnet. De 14 ugers orlov kan deles mellem adoptanterne, men kan kun udnyttes af én af forældrene ad gangen.

En af de adopterende forældre har ret til to ugers sammenhængende orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Med virkning fra den 1. januar 2018 kan disse to ugers orlov afholdes i ikke-‎sammenhængende perioder, så længe orloven afholdes inden for de første 14 uger efter ‎fødslen, og det aftales med arbejdsgiveren. I denne periode kan adoptanterne således holde orlov samtidig.

Den ene adoptant har ret til at fremrykke sin forældreorlov (32 uger) eller dele heraf, så den kan holdes samtidig med, at den anden adoptant holder orlov i de første 14 uger.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 2.

 

Forældreorlov – fra uge 15

Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Den anden adoptant har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Ved overgang til ulønnet orlov vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark i din e-boks med vejledning om, hvordan skal du ansøge om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at det er dig selv, og ikke AU, som skal gøre det.

Som statsansat har den ene adoptant ret til løn i 6 af de 32 ugers forældreorlov. Den anden adoptant har i samme periode, som statsansat, ret til løn i 7 uger. Hvis adoptanterne ikke er af samme køn, tilkommer retten til de 7 uger den mandlige adoptant. Forlængelsen fra 6 til 7 uger er gældende for børn modtaget den 1. april 2015 eller senere.
Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis den anden forælder ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 12 (13) uger med fuld løn. Dette gælder uanset om den anden forælder holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.                 

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger.

 

Fleksible muligheder - forældreorloven

Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af forældreorloven. 

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet.


Udskydelse af forældreorlov

Retsbaseret udskudt orlov

Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudt orlov.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 3.

Hvis du vælger at udskyde din forældreorlov, skal du varsle det til din nærmeste leder 8 uger forinden orlovens påbegyndelse.

Aftalebaseret udskudt orlov

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU.  

Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov.

Du skal i den forbindelse indsende adoptionsskema 3.