Eksamenssnyd

Mistanke om eksamenssnyd

Kompetence til at træffe afgørelse: Dekanerne

Universitetet har udarbejdet et regelsæt om disciplinære foranstaltninger over for studerende. Heraf fremgår det, at enhver ansat, der konstaterer eller har begrundet mistanke om eksamenssnyd, har pligt til at indberette det til rektor.

Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med en prøve, skal dette i henhold til ovenstående indberettes til Uddannelsesjura i AU Uddannelse, som behandler sagerne på vegne af dekanerne. I pjecen "Undgå eksamenssnyd" findes flere informationer om, hvad der på Aarhus Universitet betragtes som eksamenssnyd. 

Indberetning

Opstår der hos det administrative personale, eksempelvis Eksamenstilsynet mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med afholdelsen af en tilsynsprøve, orienteres eksamenskontoret og sagen indberettes efterfølgende til Uddannelsesjura. Har eksaminator og/eller censor formodning om eksamenssnyd, skal eksaminator undersøge og dokumentere sagen i fornødent omfang, inden sagen ligeledes indberettes skriftligt til Uddannelsesjura.

Indberetningen skrives med udgangspunkt i den skabelon, som er udfærdiget af Uddannelsesjura, og skal beskrive de faktiske omstændigheder i sagen. Indberetningen bilægges en kopi af den omhandlende eksamensbesvarelsen samt relevant kildemateriale, der kan oplyse og dokumentere sagen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den indberetning som Uddannelsesjura modtager, vil blive sendt til orientering hos den studerende, indberetningen skal derfor være holdt i et sprog, som den studerende kan læse og forstå.

En eventuel indberetning sendes til Uddannelsesjura, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Aarhus C eller til ujs@au.dk

Når indberetningen er indgivet til Uddannelsesjura, orienterer indberetter den studerende om at sagen er indberettet og at bedømmelsen af prøven er sat i bero, så længe sagen vurderes. Til brug for orienteringen af den studerende anvendes den skabelon, der er udfærdiget af Uddannelsesjura.

Uddannelsesjura

Når Uddannelsesjura modtager en indberetning om eksamenssnyd, vurderes sagen, hvorefter det besluttes enten at afvise sagen eller fortsætte sagsbehandlingen. Hvis sagsbehandlingen fortsættes vil den studerende fra Uddannelsesjura modtaget et brev om skriftlig partshøring med et referat af sagens faktiske omstændigheder. Sammen med brevet vil der være en kopi af indberetningen, en kopi af eksamensbesvarelsen med angivelse af hvor i opgaven, der menes at være eksamenssnyd, samt kopi af kilderne.

Formålet med brevet er at give den studerende mulighed for at give sine kommentarer til sagen.

Den studerende kan dog til en hver tid under sagens behandling anmode om et møde i stedet for den skriftlige partshøring. Det samme kan indberetter eller Uddannelsesjura, hvis det vurderes at være nødvendigt for sagsbehandlingen.

På baggrund af indberetningen og bemærkningerne modtaget fra den studerende udarbejder Uddannelsesjura en indstilling til dekanen, som træffer den endelige afgørelse i sagen.

Når Uddannelsesjura modtager en kopi af den endelig afgørelse, journaliseres denne på den oprettede sag og de relevante medarbejdere og indberetter orienteres om udfaldet af sagen.

Den studerendes rettigheder

Studerende, der er part i en verserende sag om muligt eksamenssnyd, har i perioden, hvor sagen behandles hos Uddannelsesjura, samme rettigheder som sine medstuderende. Det betyder, at de studerende i sagsbehandlingsperioden gerne må deltage i undervisning og eksamensaktiviteter på universitetet.

De studerende har endvidere ret til blive tilmeldt og deltage i en eventuel reeksamen i det pågældende fag på trods af, at der endnu ikke foreligger en afgørelse i sagen. Da der endnu ikke foreligger et resultat for den ordinære prøve, vil det ikke være muligt for den studerende at tilmelde sig reeksamen vis selvbetjeningen. I stedet skal administrationen på studiet på anmodning fra den studerende sørge for, at den studerende tilmeldes reeksamen.

Hvis det endelige udfald af sagen bliver en afvisning af indberetningen eller en advarsel, og den studerende i den mellemliggende periode har deltaget i reeksamen, beholder den studerende det højeste resultat.

Når afgørelsen i en sag om muligt eksamenssnyd er meddelt den studerende, vil den studerende fremadrettet være studerende på samme vilkår som de øvrige studerende på universitetet. Der skal således ikke iværksættes særlige tiltag, der kan formilde omstændighederne for den studerende, ligesom der heller ikke skal være skærpet opsyn på den studerende ved kommende prøver.

Sager om eksamenssnyd er af fortrolig karakter, og universitetets medarbejdere, der er bekendt med disse sager, har tavshedspligt herom.

Mulige konsekvenser af eksamenssnyd

Hvis man som studerende begår eksamenssnyd eller medvirker til dette, vil det blive sanktioneret i henhold til universitetets disciplinære regler. De mulige sanktioner spænder fra en advarsel til permanent bortvisning fra universitetet og tildeles på baggrund af en samlet vurdering af forseelsens alvor i den konkrete sag.

Er der tale om studerende, som læser på en professionsbachelor eller erhvervsakademiuddannelse, vil sagen blive sanktioneret i overensstemmelse med reglerne i eksamensbekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (se siden Regler på uddannelsesområdet).

Ved bortvisning for en periode udskrives den studerende fra universitetet med virkning fra afgørelsestidspunktet frem til bortvisningsperiodens udløb. Den studerende har i henhold til universitetets disciplinæreregler ret til at blive genindskrevet på studiet efter bortvisningsperiodens udløb, men er selv ansvarlig for at rette henvendelse til universitetet herom.


318010 / i40