Mentorordning

Afrapportering


Problemstilling

Vi har i en årrække på AAL haft en mentorordning, hvor alle nystartede studerende, både på BA og KA, får tilbudt en eller flere samtaler med en VIP-mentor. Ordningen fungerer godt, men projektet tager udgangspunkt i en tese, at den formodentlig vil kunne bringes til at fungere endnu bedre med en mere tydelig rammesætning, så både studerende og mentorer ved, hvad de kan forvente sig af mentor­samtalerne, og hvad de selv forventes at bidrage med ind i dem.

Vi søgte derfor om midler til udvikling af en Værktøjskasse til mentorer og studerende på AAL med udgangspunkt i Studienævnets målsætning med mentorordningen og i fortællinger fra såvel studerende som mentorer om ’den gode mentorsamtale’ og ’den gode mentorrelation’.  Formålet var at skabe en større sikkerhed hos både mentorer og studerende, således at endnu flere studerende vil tage mod tilbuddet, og så den oplevede kvalitet af møderne mellem mentorer og studerende styrkes yderligere, fordi møderne opleves som målrettede og effektive af begge parter.


Hvad er der gjort?
4 studerende og 4 VIP er blevet interviewet med fokus på fortælling af de gode historier om mentorordningen. På baggrund heraf blev udarbejdet en rapport til AAL Studienævn, som blev drøftet og efterfølgende revideret iht. SN's indstillinger. Den reviderede rapport blev fremlagt AAL SN igen.


Har initiativet haft den ønskede virkning?

Projektet afdækkede et behov for klare aftaler om ordningen, bl.a. vedr. det tilbudte antal af mentorsamtaler og principper for kompensation af underviserne. Det blev under drøftelserne på de to SN-møder tydeligt, at der herskede forskellige praksisser ift. ordningen, hvorfor det ikke på det forhåndenværende grundlag var muligt at lave en konkret  Værktøjskasse til webben. SN besluttede at arbejde videre med oplægget i det nye SN.


Fremtidige potentiale for projektet?
Der var i AAL SN enighed om, at mentorordningen er vigtig og nyttig, men at der skal være en grundig drøftelse af udmøntningen af ordningen, før der kan skabes den nødvendige tydelige information om den ift. såvel mentorer som ’mentees’.


Key performance indicator
At der, hvis mentorordningen besluttes videreført i de nye SN/UFU’er, udarbejdes en tydelig web-beskrivelse af ordningen rettet mod såvel undervisere som studerende, samt at der udarbejdes en standardinvitation, som kan udsendes til de studerende, når de inviteres til den første mentorsamtale, som beskriver formål med ordningen og eksempler på emner, som kan tages op ved mentorsamtalen.


Hvad kan universitetet lære af projektet?

Tiltag af denne type bliver mere effektive, hvis der på forhånd arbejdes med en grundig eksplicitering af formål og principper, således at alle involverede parter ved, hvad de går ind til ved mentorsamtalen, hvilket udbytte de kan forvente at få og hvordan de kan bruge ordningen (ift. mentees), og hvad de forventes at levere og hvilken kompensation de vil få for den forbrugte tid (mentorer).

Projektbeskrivelse


Baggrund
Vi har i en årrække på AAL haft en mentorordning, hvor alle nystartede studerende, såvel BA-studerende som kandidatstuderende, får tilbudt en eller flere samtaler med en VIP-mentor (på Lingvistik har man dog valgt at benytte frivillige ældre studerende som mentorer for BA-studerende).

Det er vores opfattelse, at ordningen fungerer godt, men at den kan bringes til at fungere endnu bedre med en mere tydelig rammesætning, så både studerende og mentorer (både VIP og studentermentorer) ved, hvad de kan forvente sig af mentorsamtalerne, og hvad de selv forventes at bidrage med ind i dem. 

Formål og indhold
Med inspiration fra Lotte Rieneckers Værktøjskasse til specialevejleder og specialestuderende på KU søger vi om midler til udvikling af en tilsvarende Værktøjskasse til mentorer og hhv. BA- og kandidatstuderende på AAL med udgangspunkt i Studienævnets målsætning med mentorordningen og i fortællinger fra såvel studerende som mentorer om den gode mentorsamtale og den gode mentorrelation. Værktøjskassen tænkes også at skulle indeholde værktøjer til at omfatte ordningen, hvor ældre studerende fungerer som mentorer, som i den frivillige mentorordning på Lingvistik.

Vi forventer, at vi herved kan skabe en større sikkerhed hos både mentorer og studerende, således at endnu flere studerende vil tage mod tilbuddet, og så den oplevede kvalitet af møderne mellem mentorer og studerende styrkes yderligere, fordi møderne opleves som målrettede og effektive af begge parter.

Vi mener, at en styrkelse af instituttets mentorordning i sagens natur vil være relationsskabende, idet de studerende vil få styrket deres relationer til VIP’erne og dermed få en øget oplevelse af, at fagets VIP’er er tilgængelige. Samtidig vil projektet understøtte vores generelle indsats for at øge de studerendes kompetencer som proaktive vejledningssøgende og dermed bidrage til at øge kvaliteten af den faglige vejledning, som jo udgør en vigtig del af deres uddannelse.

Arbejdet med udvikling af værktøjskassen tænkes primært varetaget af instituttets vejledningskoordinator.

Aktiviteter:
1) Interviews med 4 VIP’er og 4 studerende om (positive) erfaringer med mentoraktiviteter
2) Sammenskrivning af udkommet af interviews samt feedback loops (flere kategorier)
3) Etablering af hjemmeside (a la Rieneckers specialeværkstøjskasse). 


Budget
Der er bevilget 21.940 kr. til projektet i 2011.

312089 / i40