Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Uddannelse (UFU) Strategiske indsatsområder Tidligere år Studiemiljø 2011, 2012 SMU 2011 Business and Social Sciences Mindske frafald og øge den faglige integration på BA-uddannelserne i International Virksomhedskommunikation

Mindske frafald og øge den faglige integration på BA-uddannelserne i International Virksomhedskommunikation

Afrapportering


Problemstilling
Frafaldsproblematikker hænger tæt sammen med studiemiljø, herunder oplevelsen af såvel den sociale som den faglige integration. På de 16 bacheloruddannelser inden for International Virksomhedskommunikation på BSS er der gennemført en række initiativer til nedbringelse af frafald. Der er dog stadig udfordringer på nogle uddannelser med frafaldsprocenter på over 30 % på 1. år, men årsagerne til frafaldet kendes dog ikke præcist. Studiemiljøundersøgelsens resultater tyder endvidere på, at der er mulighed for forbedring på visse uddannelseskombinationer. Formålet med projektet er derfor:

1)      at afdække årsagerne til de studerendes frafald på de 16 bacheloruddannelser

2)      at udarbejde en strategi for det studierelaterede frafald mhp. iværksættelse af studieforbedrende indsatser, der kan øge den sociale og faglige integration


Processen indtil nu
I forbindelse med ovenstående blev der i oktober måned ansat tre studentermedhjælpere, der i samarbejde med en administrativ medarbejder havde ansvaret for:

  • udarbejdelse af spørgeskema/interviewguide
  • afvikling af spørgeskemaundersøgelse/indsamling af data
  • gennemførelse af fokusgruppeinterviews
  • afrapportering samt generel koordinering af processen

 Det har resulteret i 73 interviews samt ét fokusgruppeinterview. Studentermedhjælperne er i øjeblikket ved at bearbejde data for herefter at skrive en afsluttende rapport. Det forventes, at projektet afsluttes ultimo januar.


Effekt og læring
Der kan endnu ikke måles en effekt af indsatsen mod det studierelaterede frafald, idet data stadig er under indsamling. En foreløbig konklusion i den henseende er dog, at godt tre måneder ikke er tid nok til en så omfattende undersøgelse, specielt fordi dataindsamlingen tager tid.

Data vil formentlig ikke give et entydigt svar på, hvad der forårsager frafald på de 16 bacheloruddannelser inden for International Virksomhedskommunikation på BSS, men der er en forventning om, at data vil indikere, hvor styregruppen skal fokusere. Efter databearbejdningen er det styregruppens ansvar at forholde sig til næste skrift, herunder udarbejdelse af en frafaldsstrategi, samt hvilke indsatser der skal foretages.

Projektet har indtil videre vist, at der er stor villighed hos frafaldne studerende til at fortælle om deres oplevelser, positive såvel som negative, ved at læse på AU, men projektet vil ligeledes vise, at det ikke er helt enkelt at indsamle data på dette område. Samtidig vil projektet kunne bruges som inspiration for lignende undersøgelser, og strategierne vil kunne anvendes på andre uddannelser med frafaldsproblemer. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at resultaterne kan generaliseres til alle uddannelser på AU, men de kan dog med visse forbehold bruges som indikatorer på nogle tendenser.

Slutteligt kan det tænkes, at undersøgelsen bruges som udgangspunkt eller i hvert fald inspiration, hvis AU påtænker at arbejde mere kontinuerligt med frafald.


Projektet fremadrettet
Projektet er med til at pege på, hvorfor studerende falder fra deres uddannelse. Resultaterne er på trods af, at de ikke uden videre kan generaliseres til alle uddannelser på hele AU, med til at opbygge viden om, hvad der bl.a. er årsagerne til frafald. I den forbindelse kan resultaterne og selve rapporten fungere som begyndelsen på en databank med viden om frafald, der kan bruges fremadrettet i andre projekter samt i frafaldsstrategier.

Målet med projektet er selvfølgelig, udover at opbygge viden, at sænke frafaldsprocenten. Så projektets næste milepæl er inden for de kommende måneder at få udarbejdet en frafaldsstrategi, der tager udgangspunkt i de problemstillinger, som rapporten påpeger, og få lagt en plan for indsatserne i forhold til nedbringelse af det studierelaterede frafald. Hvornår næste milepæl i forhold til effekten af frafaldsindsatserne kan måles, er svært at sige, og det skal påpeges, at en sådan effektmåling under alle omstændigheder vil være problematisk, idet årsagerne til frafald langt fra er entydige og ofte vil være en sammenblanding af flere årsager, herunder også private årsager. Desuden kan rapporten kun give nogle indikationer på, hvad frafaldet skyldes.

Afrapporteringen af resultaterne sker til en styregruppe bestående af prodekan for uddannelse Peder Østergaard, studieleder for BA-studienævnet Aase Møller, institutleder Christa Thomsen, studienævnssekretær Hanne Falsig, leder af studievejledning Lone Wraa samt specialkonsulent Hanne Kargaard Thomsen.

Projektbeskrivelse


Baggrund
Frafaldsproblematikker hænger tæt sammen med studiemiljø, herunder oplevelsen af såvel den sociale som den faglige integration. På de 16 bacheloruddannelser inden for International Virksomhedskommunikation på BSS er der gennemført en række initiativer til nedbringelse af frafald. Der er dog stadig udfordringer på nogle uddannelser med et førsteårsfrafald på over 30 procent, men årsagerne til frafaldet kendes dog ikke præcist. Studiemiljøundersøgelsens resultater tyder endvidere på, at der er mulighed for forbedring på visse uddannelseskombinationer (der er foretaget en særkørsel).  

Formål

  1. At afdække årsagerne til de studerendes frafald på de 16 bacheloruddannelser
  2. At udarbejde en strategi for det studierelaterede frafald mhp. iværksættelse af studieforbedrende indsatser, der kan øge den sociale og faglige integration


Indhold
Projektet vil indeholde en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del vil bestå af en spørgeskemaundersøgelse, hvor et udpluk af frafaldne på alle 16 bacheloruddannelser kontaktes med henblik på gennemførelse af telefoninterviews.

Efter analyse af det statistiske materiale gennemføres opfølgende fokusgruppeinterviews med studerende fra udvalgte uddannelser. Antallet af fokusgruppeinterviews vil afhænge af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Herefter vil der ske en afrapportering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews til en styregruppe bestående af prodekan for uddannelse Peder Østergaard, studieleder for BA-studienævnet Aase Møller, institutleder Christa Thomsen, studienævnssekretær Hanne Falsig, leder af studievejledning Lone Wraa samt specialkonsulent Hanne Kargaard Thomsen. Styregruppen udarbejder en strategi for den del, som er det studierelaterede frafald med opfølgende studieforbedrende indsatser.

Afvikling: Der ansættes tre erfarne studentermedhjælpere – kandidatstuderende – på deltid i perioden oktober-december. Studentermedhjælperne vil blive tilknyttet en administrativ medarbejder, men de skal udarbejde forslag til spørgeskema, afvikle selve spørgeskemaundersøgelsen, fokusgruppeinterview, indkalde til styregruppemøder, udarbejde afrapportering og koordinere processen.

Evaluering: Efter endt forløb evalueres projektet i styregruppen.


Budget
Der er bevilget 78.500 kr. til projektet.

312442 / i40