Studerendes arbejdstid og faglig integration

Afrapportering


Interventioner

37 % af de studerende på Health oplever stærke stresssymptomer op mod eksamen. Dette udgør det højeste tal på AU. De studerende på Health angiver generelt, at de har en høj arbejdsbyrde. Samtidig er over halvdelen ikke tilfredse med den mængde arbejde, de får lavet. Dette tilsammen har dannet baggrund for nedenstående interventioner.

  • Udfærdigelse af oplysningsfilm for henholdsvis Medicin og Odontologi, der placeres på studieguiden.au.dk samt anvendes i relevante sammenhænge i rekrutteringsarbejde
  • Kvalitativ interviewundersøgelse på Odontologi af Konsulentfirmaet 4IMPROVE med fokus på trivsel og stress
  • 3 foredrag af Thomas Pape afholdt på hhv. Odontologi og Medicin i december 2011 om eksamen, performance og nedbringelse af eksamenspres
  • Særkørsler af materiale fra SMU 11 omhandlende Odontologi og Medicin. Stress kontra læsegrupper samt alle kvalitative udsagn i forbindelse med trivsel
  • Udvikling af onlinemateriale om stress til de studerende som opfølgning på stresskursus for alle studievejledere på AU (andet SMU-projekt). Materialet vil ligge på studievejledningens hjemmeside og deles med alle studievejledninger på AU

 
Resultater
Oplysningsfilmene er udarbejdet som en del af rekrutteringsarbejdet for at optage ”de rigtige studerende”. Formålet med filmene er at give de potentielle studerende et realistisk billede af de to krævende uddannelser og det kommende arbejdsliv som hhv. læge og tandlæge. Der vil i det kommende år blive registreret, hvor mange der klikker ind på de to rekrutteringsfilm, og der vil blive evalueret på de studerendes reaktioner på filmene, når de bliver vist i forbindelse med rekrutteringsarrangementer.

De kvalitative data fra SMU11 på de to studier var en katalysator ift. arbejdet med konsulentfirmaet 4IMPROVE og udarbejdelsen af deres interviewguide. Den færdige rapport bygger på individuelle interviews og fokusgruppeinterviews med 10 odontologistuderende og fremkommer med anvendelige anbefalinger i forhold til forebyggelse af stress og forbedringer af trivslen hos odontologistuderende.

Ca. 250 studerende overværede Thomas Papes foredrag. De studerendes tilbagemelding på foredragene var positivt. De lagde vægt på, at de havde fået værktøjer til at sætte sig mål og nå dem, til at planlægge deres tid så stress minimeres og ved generelt at håndtere nogle af de pressede situationer, som de ofte kommer i, og som kan være medvirkende til stress.

Thomas Pape har desuden udviklet onlinemateriale til hjemmesider som en slags selvhjælpsværktøjer og information om stress. Dette materiale deles med alle vejledningsenheder på AU.

På baggrund af SMU-resultaterne opstod nye spørgsmål i form af:

  • Er studerende uden læsegruppe mere stressede end studerende i læsegrupper?
  • Er der sammenhæng mellem køn og stress?

Der er udarbejdet to mindre rapporter for hhv. Medicin og Odontologi, hvor særkørslerne er beskrevet.

Projektbeskrivelse


Baggrund
37 % af de studerende på Health oplever stærke stresssymptomer op mod eksamen. Dette udgør det højeste tal på hele AU. De studerende på Health angiver generelt, at de har en høj arbejdsbyrde. Samtidig er over halvdelen ikke tilfredse med den mængde arbejde, de får lavet. Til sammen giver dette grund til bekymring.

Det er et dilemma, at en lang række af vores studerende uddannes til et arbejdsmarked, hvor travlhed og selvstændig beslutningstagen er en del af hverdagen, f.eks. i et dagligt virke som læge. Der er derfor behov for ikke kun at fokusere på arbejdstid og mængde, men også på at de studerende lærer at håndtere de udfordringer med f.eks. stress, man stilles overfor.


Indhold
Der skal indsamles yderligere viden ved foretagelse af særkørsler: Er det på særlige tidspunkter af uddannelsen (særligt hårde semestre), at de studerende er mest stressede? Kan vi identificere personer eller grupper, som kræver en særlig indsats? Er der sammenhæng mellem at opleve stress og at være eller ikke at være med i en læsegruppe? Er studerende i kliniske forløb mere stressede end studerende i de teoretiske forløb? Som led i afdækningen vil der også blive gennemført fokusgruppeinterviews. Kan der på denne baggrund findes årsagsforklaringer?

 På baggrund af den erhvervede viden skal der gennemføres et mindre antal interventioner. Bl.a.:

  • Rekrutteringsaktiviteter og materialer, der gør opmærksom på, at store dele af det jobmarked, vi uddanner til, er områder, hvor travlhed og selvstændig beslutningstagen er hverdagskost
  • Udvikling af stresshåndteringstilbud gennem studievejledningen (der vil blive koordineret med den samlede AU-ansøgning vedr. stresshåndtering)

Projektets opfølgningsform/metode
Evaluering af pilotprojekter. Udarbejdelse af mindre rapport om stress på Health med baggrund i særkørsler, kvalitative data mm.


Budget
Der er bevilget 200.000 kr. til projektet i 2011.

311989 / i40