Udvikling af it-støttede læringsaktiviteter

Afrapportering


Hvad var problemstillingen?
Det fremga?r af undersøgelsen, at underviserne ved ST generelt er gode til at distribuere undervisningsmateriale via de elektroniske medier, men at underviserne kun i meget begrænset omfang benytter elektroniske læringsplatforme til at aktivere de studerende.


Aktiviteter
CSE iværksatte følgende aktiviteter pa? omra?det:

 • Brug af smartpens til opgaveregning, forberedelse til møder i læsegrupper, vejledning af studerende, og udarbejdelsen af ”worked examples”. Smartpens anvendes til at lave sa?kaldte pencasts, der integrerer lyd og skrift/tegninger
 • Etablering af faciliteter til optagelse og distribuering af forelæsninger via videopodcasts fra Aud. E. i samarbejde med Mikkel Godsk, kommunikationsafdelingen. Udstyret er nu operationelt for test. Et udesta?ende er at finde ressourcer til løbende drift at en filserver til opbevaring og distribution af optagede videopodcasts
 • Udvikling af elektroniske noter til et nyt fag pa? Institut for Bioscience baseret pa? Wolframs CDF dokumentformat ved Christian Frølund Damgaard
 • Yderligere fokus pa? anvendelsen af clickers med henblik pa? at gøre undervisningen mere interaktiv, herunder afholdelse af arrangementet ”Gamenight” ved Klaus Thomsen, IMF


Effekt
Det er endnu for tidligt at vurdere pa? effekten af de iværksatte aktiviteter (ba?de smartpens, videopodcasts, og elektroniske noter er prototypiske aktiviteter, som endnu ikke er afsluttede), om end det er tydeligt, at clickers som teknologi har bidt sig fast pa? AU (mere end 40 undervisere pa? knap 50 kurser pa? ST anvender regelmæssigt clickers). Tilbage sta?r endnu at undersøge effekten hos de studerende i form af større udbytte af undervisningen, større trivsel etc. CSE forbereder udrulning i større skala.


Potentiale
Fælles for iværksættelsen af disse aktiviteter er deres explorative sigte. Et antal frivillige testpersoner er inviteret til at tage den pa?gældende teknologi i brug pa? den ma?de, som de selv skønner, at den kan komme til nytte professionelt. Testpersonerne er efterfølgende interviewet med henblik pa? at afdække de motiver og overvejelser, som la? bag, og at indhøste erfaringer og refleksioner i forbindelse med afprøvningen. Interviewdata, eventuelt suppleret med oplysninger fra et spørgeskema, vil danne baggrund for formulering og gennemførelse af opfølgende og uddybende forsknings-­ og udviklingsprojekter i fora?rssemestret 2012 og videre frem, sa?fremt der er ressourcer til dette. I 2011 er der sa?ledes truffet forberedelser til, at de ovennævnte aktiviteter kan videreføres. Umiddelbart vil det være naturligt at ma?le selve udbredelsen af teknologien pa? f.eks.:

 • Antal uploadede og downloadede videopodcasts af forelæsninger
 • Antal uploadede og downloadede pencasts – dette vil dog kræve et centralt repository for pencasts, som pt. ikke er til stede
 • Antal brug af clickers i undervisningen
 • Antal udviklede eletroniske noter

Allermest interessant vil det være at undersøge effekten af de forskellige tiltag. Effekten skal ses i relation til det opstillede problem, som aktiviteten tænkes at kunne bidrage til at løse, som for eksempel manglende udbytte af forelæsningerne, manglende forsta?else eller da?rligt udbytte af undervisningen som følge af ufuldstændige noter etc. Aktiviteterne skal sa? evalueres ved brug af sa?vel kvantitative som kvalitative metoder. De underforsta?ede sammenhænge mellem problem og løsning, som delvist er blevet afdækket i interviews med testpersonerne under ovennævnte aktiviteter, skal retfærdiggøres dels med undersøgelse (uddybende og opfølgende spørgeskemaer og interviews, tests af de studerende eller andet) dels med reference til eksisterende viden (litteratur, forskning). For eksempel kan antagelsen om, at de studerende lærer mere eller bedre, na?r de er aktive med clickers, gøres til genstand for nærmere analyse. Der findes en del forskning, der dokumenterer udbyttet af ”Peer Instruction”. Se f.eks.: mazur.harvard.edu/publications.php
Se ogsa? CSE’s materiale vedr. dette pa?: cse.au.dk/ressourcer/active-­learning-­og-­clickere/


Læring
Erfaringen med indførsel af ny teknologi i forbindelse med it-­støttede læringsaktiviteter er, at ting tager tid. Installation og drift undervurderes alt for ofte. Endvidere møder man ogsa? en vis skepsis blandt visse grupper af undervisere og studerende. Da dette desværre ganske ofte kan være berettiget, skal selve implementeringen af undervisningsstøttende teknologi gennemføres med inddragelse af baggrundsviden og erfaringer fra tilsvarende eller sammenlignelige tiltag. Dette projekt har vi derfor bevidst gennemført som en bottom-­up-approach, hvor teknologien har været et tilbud til interesserede undervisere og studerende. Vi har ikke advokeret en bestemt tilhørende pædagogisk model og/eller metode, men netop ladet deltagerne bruge teknologien pa? deres præmisser. Det er vores erfaring, at den tilgang opbygger det tillidsforhold ml. teknologien (og dens repræsentanter) og brugere, som er helt afgørende for at implementationen og udbredningen i større skala skal lykkes. Projektets design a?bner ogsa? for uventede og utilsigtede anvendelser med udspring i brugernes egen praksisviden. Omvendt fordrer denne tilgang en større ta?lmodighed, førend der er resultater, ligesom det er helt afgørende, at de nuværende aktiviteter følges op med yderligere tiltag og, ikke mindst, med grundig evaluering af det udbytte, som parterne fa?r, afvejet i forhold til deres ekstra arbejdsindsats. Mht. det sidste foresla?r CSE, at der opbygges webbaserede ressourcer om de nye teknologier, og (mere vigtigt) at der etableres netværk ml. interesserede og deltagende undervisere. Det være sig internt pa? fakultetet sa?vel som med undervisere pa? andre institutioner. Uden sa?danne netværk (og tilhørende vidensressourcer) fa?r man ikke levedygtige it-støttede læringsaktiviteter.

Endvidere har det været interessant at opleve, hvordan projektet har haft samspil med projektet vedrørende ”Styrkelse af vejledning og faglig feedback”. Hvor mange instinktivt frygter det modsatte, har vi flere steder oplevet, at teknologien kan bruges til at bringe undervisere og studerende tættere sammen.

 

Projektbeskrivelse


Baggrund
Det fremgår af studiemiljøundersøgelsen, at underviserne ved ST generelt er gode til at distribuere undervisningsmateriale via de elektroniske medier, men at underviserne kun i meget begrænset omfang benytter elektroniske læringsplatforme til at aktivere de studerende. 


Formål
Der er tre hovedformål med at sætte ind på denne front:

 • Øget faglig integration af uddannelsernes forskellige undervisningsaktiviteter
 • Stimulering og understøttelse af de studerendes arbejde uden for de skemalagte timer. Dette skal medvirke til at øge den tid, de studerende benytter på studiet.
 • Mindske frafald 

Indhold
Vi ønsker at udvikle eksemplariske it-støttede læringsmaterialer, der opfylder disse formål. Eksempler på sådanne materialer er virtuelle laboratorieøvelser, automatiserede lærings- og testværktøjer og pen-cast. Pen-cast kan f.eks. benyttes til formidling af ”worked examples” af beregninger, analyser, matematiske beviser og andre processer, som ellers kun formidles ”live” ved forelæsninger. For et mindre antal undervisningsforløb vil vi redesigne disse med henblik på systematisk og konsekvent anvendelse af e-læring til i langt højere grad at strukturere de studerendes arbejde (og samarbejde) og aktivere dem mere før, under og efter de skemalagte timer. Vi vil, bl.a. gennem pre- og post-tests, evaluere effekten af de enkelte læringsmaterialer og dermed skabe grundlag for en fremtidig målretning af indsatsen på området.


Budget
Der er bevilget 150.000 kr. til projektet i 2011.

312424 / i40