Valg på AU

23.-26. november 2015

  • Tak fordi du stemte!

Hvad kan du stemme og stille op til?

I år kan studerende stemme til AU's bestyrelse, akademiske råd og studienævn. Ph.d.-studerende kan stemme til Ph.d.-udvalg. Find din kandidat her.
Alle medarbejdere kan i år stemme til bestyrelsen, og medarbejdere på fakulteter kan stemme til akademisk råd.

Nye medarbejdere, som ikke er med i 2. lønkørsel i september (18.09.15), tildeles ikke automatisk stemmeret. Det samme gælder for nye studerende, der først indskrives på studiet efter 1. oktober. For at få tildelt stemmeret skal disse medarbejdere og studerende henvende sig Valgsekretariatet valg@au.dk.

Akademisk Råd

På alle fire fakulteter er nedsat et akademisk råd, som har til formål at sikre, at de studerende og ansatte har medbestemmelse og bliver inddraget i diskussionerne af akademiske forhold på universitetet. Det kan for eksempel være temadiskussioner om fakultetets strategi, budgetter eller ansættelsespolitik.

Det akademiske råd kan desuden udtale sig direkte til universitetsledelsen og skal også udpege medlemmer til det rådgivningsudvalg, der hjælper, når der skal ansættes ny rektor. 

Studienævn

Et studienævn kan enten dække over et enkelt studium eller flere relaterede studier på et institut, hvor hver enkelt studium ofte har en reserveret plads. På Aarhus Universitet findes der endda også et enkelt hovedområdestudienævn.

Præcist hvad et studienævn arbejder med, afhænger selvfølgelig af, hvor mange studier det dækker, men det kan for eksempel være at udarbejde forslag til studieordninger, at sikre, at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen, og at godkende eksamensplaner. Mange studienævn fastsætter også retningslinjer for eksempelvis meritansøgninger.

Du kan se, hvilke studienævn der findes på dit hovedområde i det aktuelle valgcirkulære.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen består jf. vedtægten af 11 medlemmer. To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, ét medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale, to medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende og endelig er seks medlemmer udefra kommende. 

Læs mere om Aarhus Universitets bestyrelse

Ph.d.-udvalg

På hvert fakultet er der etableret fælles ph.d.-skoler med medfølgende ph.d.-udvalg, der koordinerer skolens arbejde sammen med dekanen og ph.d.-skolelederen.

Udvalget består af både videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende, og det arbejder for eksempel med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af vejledningsindsatsen.

I det aktuelle valgcirkulære kan du se, hvor mange medlemmer der skal vælges af dit lokale ph.d.-udvalg.

Stemmeprocent

20.76% stemte til valget.

Valgresultatet offentliggøres den 30. november.

Læs om bestyrelseskandidaterne

Omnibus har interviewet de kandidater, som stiller op til AU's bestyrelse. Læs mere her.

Suppleringsvalg

Der er suppleringsvalg på Aarhus BSS for ca. 240 VIP'er. Læs mere.

Tidsplan for valg

Tidsplan for valg og suppleringsvalg i efteråret 2015 på Aarhus Universitet

Mandag 17. august 2015

Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 24. august – mandag 7. september 2015

Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 22. september 2015

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 23. - fredag 25. september 2015

Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 1. oktober 2015

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 9 - mandag 12. oktober 2015

Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Onsdag 21. oktober 2015 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Torsdag 22. - fredag 23. oktober 2015

De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Mandag 26. oktober 2015 kl. 9.00

Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 6. november 2015 kl. 12.00

Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 9. - onsdag 11. november 2015

Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag 12. november 2015 kl. 12.00

Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 13. – mandag 16. november 2015

Liste- og valgforbund offentliggøres.

Lørdag 14. november 2015

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 18. november 2015 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 19. - fredag 20. november 2015

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 19. - fredag 20. november 2015

Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 23. november kl. 9.00 – torsdag 26. november 2015 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 27. november 2015

Optælling af valg.

Mandag 30. november – onsdag 2. december 2015

Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Fredag 11. december 2015 kl. 12.00

Frist for klager over de afholdte valg.

Mandag den 1. februar 2016

Nyvalgte tiltræder.

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 26.11.2015