Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Universitetsvalg

Valg på AU

  • 12.-15. november 2018
  • Studerende kan stemme til Bestyrelsen, Studienævn, Akademiske Råd og Ph.d.-udvalg

9,84% har stemt.

Valgresultatet offentliggøres her på siden 19. november.

Hvad kan du stemme og stille op til?

I år kan de studerende stemme og stille op til Bestyrelse, Akademisk Råd, Ph.d.-udvalg og Studienævn. 

Der skal vælges repræsentanter til de fire Ph.d.-udvalg på AU. Ansatte og ikke ansatte Ph.d.-studerende kan opstille og stemme til Ph.d.-udvalg. Indskrevne, men ikke ansatte, Ph.d.-studerende kan også opstille og stemme til Akademisk Råd og til bestyrelsen på AU.  Studerende på en kandidatuddannelse, som også er studerende på et Ph.d.-program, kan opstille og stemme til studienævnene.

Akademisk Råd

På alle fire fakulteter er nedsat et akademisk råd, som har til formål at sikre, at de studerende og ansatte har medbestemmelse og bliver inddraget i diskussionerne af akademiske forhold på universitetet. Det kan for eksempel være temadiskussioner om fakultetets strategi, budgetter eller ansættelsespolitik.

Det akademiske råd kan desuden udtale sig direkte til universitetsledelsen og skal også udpege medlemmer til det rådgivningsudvalg, der hjælper, når der skal ansættes ny rektor. 

Studienævn

Et studienævn kan enten dække over et enkelt studium eller flere relaterede studier på et institut, hvor hver enkelt studium ofte har en reserveret plads. På Aarhus Universitet findes der endda også et enkelt hovedområdestudienævn.

Præcist hvad et studienævn arbejder med, afhænger selvfølgelig af, hvor mange studier det dækker, men det kan for eksempel være at udarbejde forslag til studieordninger, at sikre, at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen, og at godkende eksamensplaner. Mange studienævn fastsætter også retningslinjer for eksempelvis meritansøgninger.

Du kan se, hvilke studienævn der findes på dit hovedområde i det aktuelle valgcirkulære.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen består jf. vedtægten af 11 medlemmer. To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, ét medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale, to medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende og endelig er seks medlemmer udefra kommende. 

Læs mere om Aarhus Universitets bestyrelse

Ph.d.-udvalg

På hvert fakultet er der etableret fælles ph.d.-skoler med medfølgende ph.d.-udvalg, der koordinerer skolens arbejde sammen med dekanen og ph.d.-skolelederen.

Udvalget består af både videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende, og det arbejder for eksempel med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af vejledningsindsatsen.

I det aktuelle valgcirkulære kan du se, hvor mange medlemmer der skal vælges af dit lokale ph.d.-udvalg.

Særligt for nye studerende

Vær opmærksom på, at nye studerende der først indskrives på studiet efter 1. oktober 2018, ikke tildeles valgret automatisk. De skal henvende sig til Valgsekretariatet på valg@au.dk for at blive tildelt valgret.

Fredsvalg og bortfaldne valg

Nogle valg er allerede afgjort - enten ved fredsvalg eller bortfaldne valg. 

Tidsplan for valget

Fredag 17. august 2018
Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 20. august – mandag 10. september 2018
Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 18. september 2018
Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 19. - fredag 21. september 2018
Valgcirkulæret offentliggøres på www.au.dk/valg.

Mandag 1. oktober 2018
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 5. oktober - mandag 8. oktober 2018
Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Fredag 12. oktober 2018 kl. 12.00
Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Mandag 15. - onsdag 17. oktober 2018
De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 9.00
Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 26. oktober 2018 kl. 12.00
Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 29. oktober - onsdag 31. oktober 2018
Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag den 1. november 2018 kl. 12.00
Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 2. – mandag 5. november 2018
Liste- og valgforbund offentliggøres.

Søndag 4. november 2018
Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 7. november 2018 kl. 12.00
Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 8. – fredag 9. november 2018
Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 8. - fredag 9. november 2018
Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 12. november kl. 9.00 – torsdag 15. november 2018 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 16. november 2018
Optælling af valg.

Mandag 19. november – onsdag 21. november 2018
Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Torsdag 29. november 2018 kl. 12.00
Frist for klager over de afholdte valg.

Fredag den 1. februar 2019
Nyvalgte tiltræder.

268130 / i40