Far/medmor

Løn under orlov

Beskæftigelseskravet

Du skal opfylde disse betingelser:

  • Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
  • Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Du skal have mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.
  • Derudover skal du også være sammen med dit barn dagligt, dvs. fysisk tilbringe tid sammen med barnet

Opgørelsen af beskæftigelseskravet er digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark kan kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.    

Beskæftigelseskravet kan opfyldes på anden vis - se barselslovens § 27.


Retten til lønnet orlov

Retten til løn under orlov er betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion efter barselsloven, svarende til det maksimale dagpengebeløb i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder ikke:

  1. under fravær til graviditetsundersøgelser
  2. under almindelig graviditetsorlov i 6. og 5. uge før forventet fødsel
  3. under almindelig graviditetsorlov i perioden fra 4. uge før forventet fødsel og indtil fødslen, når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes, at du ikke opfylder barselslovens beskæftigelseskrav
  4. når du har flere arbejdsgivere
  5. når manglende dagpengeret og dermed refusionsadgang alene skyldes du har længerevarende ophold uden for landets grænser.

 

Flere arbejdsgivere

Hvis du under barselsfraværet modtager løn fra flere arbejdsgivere, skal refusionen deles mellem disse i forhold til de dagpengebeløb, som de enkelte ansættelsesforhold berettiger til. Samlet kan de udbetalte dagpenge ikke overstige dagpengemaksimum, uanset om du sammenlagt har mere end fuldtidsbeskæftigelse. Du mister ikke retten til løn, selv om universitetet i denne situation ikke modtager fuld dagpengerefusion.

Hvis du har flere ansættelsesforhold, der tilsammen overstiger fuldtidsbeskæftigelse, og du under din orlov genoptager arbejdet i et af de andre ansættelsesforhold, vil det kunne medføre, at dagpengerefusionen til universitetet reduceres til et beløb, der er mindre end den forholdsmæssige andel af dagpengene til universitetet. I sådanne situationer får det dog ingen indflydelse på din ret til løn under orloven.

Du må derimod ikke under orloven påbegynde ny beskæftigelse, der medfører, at universitetets refusionsadgang nedsættes eller bortfalder. Du må heller ikke på anden måde foranledige, at universitets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til barselsloven nedsættes eller bortfalder. Dette vil have konsekvenser får din ret til løn under barslen

Fædreorlov - indtil 14 uger efter fødslen

Fædre og medmødre har ret til 2 ugers orlov efter fødslen, eller inden for de første ‎‎14 uger efter fødslen, hvis det aftales med arbejdsgiveren.‎

Fædre og medmødre kan afholde deres orlov i ikke-‎sammenhængende perioder, så længe orloven afholdes inden for de første 14 uger efter ‎fødslen, og det aftales med arbejdsgiveren.

Udnytter du ikke din ret til de 2 ugers orlov, kan du ikke overføre den til moderen og du har således mistet retten til de 2 uger.

Fædre og medmødre har ret til at fremrykke deres forældreorlov eller dele heraf, således at den holdes, samtidig med at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Den fremrykkede forældreorlov skal varsles efter de almindelige regler, dvs. senest 8 uger efter fødslen. Der gælder ikke noget varsel for fremrykket forældreorlov, for så vidt angår de første 8 uger efter fødslen. Det vil dog være naturligt, at man orienterer sin nærmeste leder tidligst muligt.

Du kan efter aftale med din nærmeste leder genoptage arbejdet delvist med en tilsvarende forlængelse af orloven.

Hvis du ønsker at afholde orloven, skal du, senest 4 uger før orlovens forventede start, underrette din nærmeste leder om det forventede fødselstidspunkt samt hvornår du forventer at afholde orloven.

Du skal i den forbindelse indsende skema 1 - FAR/MEDMOR. Hurtigst muligt efter fødslen skal du orientere din nærmeste leder om det faktiske fødselstidspunkt. 

Forældreorlov - efter den 14. uge efter fødslen

Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Barnets mor har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Ved overgang til ulønnet orlov vil du modtage et brev fra Udbetaling Danmark i din e-boks med vejledning om, hvordan du skal søge om barselsdagpenge. Vær opmærksom på, at det er dig selv, og ikke AU, som skal gøre det.

Som statsansat vil 7 ugers forældreorlov være øremærket til dig som far/medmor (forlængelsen af den øremærkede lønret til faderen/medmoderen fra 6 til 7 uger gælder for børn født den 1. apr. 2015 eller senere). Du har ret til fuld løn i disse 7 uger. Såfremt barnets mor også er omfattet af statens barselsaftale, har hun ret til fuld løn i 6 uger. Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis barnets mor ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 13 uger med fuld løn. Dette gælder uanset om moderen holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.                 

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger. 

Fleksible muligheder - forældreorloven

Delvis genoptagelse af arbejdet

Du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist. 

Udstrækning af forældreorloven

Du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet.   

Udskydelse af forældreorlov

Retsbaseret udskudt orlov

Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudte orlov. 

Aftalebaseret udskudt orlov

Du kan også – efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på AU.  

Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov samt udfylde og fremsende barselsskema 3.