FAQ

Oftest stillede spørgsmål

Hvad er beskæftigelseskravet?
Med virkning fra den 1. juli 2018 skal lønmodtageren være i beskæftigelse enten dagen ‎før fraværet eller på den første fraværsdag. Derudover skal lønmodtageren have ‎indberettet mindst 160 timer i indkomstregistret inden for de seneste 4 måneder – og i ‎mindst 3 af de seneste 4 kalendermåneder skal lønmodtageren have arbejdet mindst 40 ‎timer pr. måned.

Opgørelsen af beskæftigelseskravet vil fra den 1. januar 2018 blive digitaliseret, og ‎Udbetaling Danmark vil kunne kontrollere retten til barselsdagpenge via ‎indkomstregistret.

Beskæftigelseskravet kan dog også opfyldes på anden vis - se barsellovens § 27.

Hvad har jeg ret til af orlov i forbindelse med fødsel og hvornår kan jeg afholde den? 
Fædre og medmødre har i dag ret til 2 ugers orlov efter fødslen, eller inden for de første ‎‎14 uger efter fødslen, hvis det aftales med arbejdsgiveren – og der stilles i dag krav om, ‎at orloven skal afholdes i sammenhængende uger. ‎

Med virkning fra den 1. januar 2018 vil fædre og medmødre kunne afholde deres orlov i ikke-‎sammenhængende perioder, så længe orloven afholdes inden for de første 14 uger efter ‎fødslen, og det aftales med arbejdsgiveren.

Hvad hvis jeg ikke bruger mine 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen?
Hvis du ikke udnytter din ret til orlov, kan du ikke overføre den til moderen og du har således mistet retten til de 2 uger.

Kan jeg genoptage arbejdet delvist under orloven?
Du kan efter aftale med din nærmeste leder genoptage arbejdet delvist med en tilsvarende forlængelse af fædreorloven.

Hvornår skal jeg senest meddele arbejdspladsen, at jeg går på orlov i forbindelse med fødslen?
Hvis du ønsker at afholde orloven skal du senest 4 uger før orlovens forventede start, meddele din nærmeste leder om det forventede fødselstidspunkt samt, hvornår du forventer at afholde orloven. Du skal indsende barselsskema 1 - far/medmor hurtigst muligt efter fødslen samt orientere din nærmeste leder om det faktiske fødselstidspunkt.

Hvor mange ugers forældreorlov kan jeg/vi holde?
Du har ret til 32 ugers forældreorlov. Barnets mor har tilsvarende ret til 32 ugers forældreorlov. Tilsammen har I dog kun ret til barselsdagpenge i 32 uger i alt, som I frit kan fordele mellem jer. I kan holde orlov samtidig, i forlængelse af hinanden eller på skift.

Hvor mange forældreorlovs uger kan jeg/vi holde?
Som statsansat vil 7 ugers forældreorlov være øremærket til dig som far/medmor (forlængelsen af den øremærkede lønret til faderen/medmoren fra 6 til 7 uger gælder for børn født den 1. apr. 2015 eller senere). Du har ret til fuld løn i disse 7 uger. Såfremt barnets mor også er omfattet af statens barselsaftale, har hun ret til fuld løn i 6 uger. Derudover har I tilsammen ret til løn i 6 uger, som I frit kan fordele mellem jer. Hvis barnets mor ikke er omfattet af statens barselsaftale, har du ret til løn i disse yderligere 6 uger – dvs. i alt 13 uger med fuld løn. Dette gælder uanset om moderen holder mere end 6 ugers lønnet forældreorlov efter andre regler.            

Vær opmærksom på, at de lønnede uger fra universitetet fratrækkes jeres samlede dagpengepulje på 32 uger.

Lønnet/ulønnet forældreorlov?
En forældreorlov består af en lønnet og en ulønnet del. Den lønnede del af orloven skal altid afholdes først.

Fleksible muligheder for afholdelse af forældreorloven:

Kan jeg genoptage arbejdet delvist under forældreorloven?
Ja, du har mulighed for – efter aftale med din nærmeste leder – at genoptage arbejdet helt eller delvist med eller uden forlængelse af forældreorloven.

Kan jeg udstrække forældreorloven?
 Ja, du kan vælge at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger. Den samlede udbetaling i de 40 eller 46 uger vil svare til fulde dagpenge i 32 uger. Hvis I benytter jer af muligheden for at udstrække orloven, skal hele orloven holdes i sammenhæng. 

Retten til løn er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. En eventuel udstrækning af dagpengene vil først får virkning fra det tidspunkt, hvor de lønnede orlovsperioder er afviklet. 

Kan jeg udskyde forældreorloven?
Ja, du kan udskyde hele eller dele af forældreorloven Se under Retsbaseret udskudt orlov og Aftalebaseret udskudt orlov.

Hvad er Retsbaseret udskudt orlov?                                                                                                               
Du har ret til at udskyde min. 8 og højst 13 af de 32 uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Det er kun den ene af jer, der kan benytte retten til at udskyde orloven retsbaseret. Hvis du skifter arbejdsgiver beholder du retten til at afholde den retsbaseret udskudt orlov. 

Hvad er Aftalebaseret udskudt orlov?                                                                                                      
Du kan efter aftale med din nærmeste leder – vælge at udskyde et selvvalgt antal uger til senere brug (indtil barnet fylder 9 år). Begge forældre kan indgå en aftalebaseret udskudt orlov. En aftalebaseret udskudt orlov kan alene anvendes på Aarhus Universitet.  

Hvordan og hvornår meddeler jeg arbejdspladsen, at jeg gerne vil afholde udskudt orlov?
Afholdelse af udskudt forældreorlov skal varsles med 16 uger. Du skal i den forbindelse indsende dokumentation for den udskudte orlov. 

Kan jeg være på barsel og samtidig deltage i en konference?
Du må gerne arbejde, mens du er på barselsorlov, men det forudsætter, at dine barselsdagpenge bliver sat ned med de timer, du arbejder. Hvis der er tale om en lønnet barselsperiode skal universitetets barselsdagpengerefusion stoppes i den periode, hvor du udfører arbejde.

Kan min ansættelse blive forlænget som følge af barsels- og forældreorlov?

Hvis du er ansat i en videreuddannelsesstilling (ph.d.-stipendiater, adjunkter/forskere og postdocs) kan du få ansættelsesperioden forlænget svarende til fraværsperiodens længde. Udløber din ansættelsesperiode under barslen, vil du få forlænget din ansættelse svarende til fraværet inden ansættelsesperiodens udløb.

Du har ret til at forblive i ansættelse ved barselsrelateret fravær, hvis deres tidsbegrænsede ansættelse udløber under barsel. Du får derfor i denne periode ret til lønnet fravær i overensstemmelse med Statens barselsaftale, og du vil have ret til ferie og pension ved en ulønnet orlovsperiode, jf. Ferielovens § 5 og Statens barselsaftale § 13. 

Hvad får jeg i dagpenge, når jeg går på ulønnet orlov?
Barseldagpengene bliver beløbet regnet ud efter, hvor mange timer du arbejder om ugen, og hvor meget du får i timen. Du kan dog højst få 4.180 kr. (2016) i barseldagpenge om ugen før skat.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan få passet mit barn efter endt orlov?
Længden af den samlede barselsorlov skal meddeles universitetet senest 8 uger efter barnets fødsel. Du har derfor ikke krav på en forlængelse af orloven pga. pasningsvanskeligheder. Efter aftale med nærmeste leder kan du evt. afvikle ferie i forlængelse af din barsel.