Borgerligt ombud

Frihed til varetagelse af borgerligt ombud

Borgerligt ombud er et af det offentlige pålagt hverv, som man har pligt til at varetage.

Ansatte ved Aarhus Universitet har ret til tjenestefrihed ved varetagelse af borgerligt ombud, f.eks. hverv som borgmester, domsmand/nævning samt ved medlemskab af Folketinget, EU-parlamentet, en kommunalbestyrelse eller tilforordnet ved valghandlinger.

Tjenestefri med eller uden løn

Hvis hvervet er ulønnet, gives tjenestefrihed med løn i et antal arbejdstimer maksimalt svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. kalenderår.
Hvis hvervet er lønnet, ydes tjenestefrihed uden løn/lønfradrag. Hvervet anses for lønnet, hvis der udbetales et vederlag, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Eksempelvis:

Hverv som domsmand, nævninge og lign.: Der ydes frihed med løn, da de udbetalte diæter ikke betragtes som tabt arbejdsfortjeneste.

Aftale om fravær i forbindelse med borgerligt ombud drøftes med din nærmeste leder. Aftale om orlov i forbindelse med et offentligt pålagt hverv skal formaliseres via AU HR.