International social sikring

Hvad er international social sikring

Regler om international social sikring afgør, hvilket lands regler, der er gældende, dvs. at der er tale om lovvalgsregler. Lovvalget afgør ikke, om personen har ret til social sikring. Det afgøres af national lovgivning.

I Danmark omfatter social sikring:

 • Sygesikring efter regler i sundhedsloven
 • Dagpenge ved sygdom, barsel og adoption
 • Arbejdsløshedsforsikring
 • Folkepension og førtidspension
 • ATP Livslang Pension
 • Børnefamilieydelser og børnetilskud
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Efterløn

Inden for EU/EØS er der fastsat regler om international social sikring. EØS-lande omfatter EU-landene sammen med Island, Lichtenstein og Norge. Schweiz følger samme regler.

Overordnede internationale regler


Statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz

IKKE statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz
Arbejde inden for EU/EØS eller i Schweiz
Du vil som hovedregel være omfattet af fælles EU-regler om social sikring. Reglerne bestemmer, hvilket lands socialforsikringsordning du er omfattet af.

Du bliver stillet på samme måde som ved arbejde uden for EU, se nedenfor.

Der kan gælde særlige regler, hvis du skal til et af de nordiske lande.
Arbejde uden for EU/EØS eller i Schweiz (aftaleland) Du vil som hovedregel være omfattet af en international aftale (konvention) mellem Danmark og det land, som du skal arbejde i. Aftalen bestemmer, hvilket lands socialforsikringsordning du er omfattet af. Du kan eventuelt være omfattet af en international aftale (konvention) mellem Danmark og det land, som du skal arbejde i. Aftalen bestemmer, hvilket lands socialforsikringsordning du er omfattet af.
Arbejde uden for EU/EØS eller i Schweiz (ikke-aftaleland) Der findes ingen internationale regler som bestemmer, hvilket lands socialforsikringsordning du er omfattet af. Der findes ingen internationale regler som bestemmer, hvilket lands socialforsikringsordning du er omfattet af.

Socialt sikringsbidrag

I Danmark er social sikring finansieret over skatten. Medarbejder og arbejdsgiver indbetaler alene til ATP-bidrag og andre bidrag over lønnen (i alt ca. 9000 kr. om året). I f.eks. Holland er social sikring i væsentligt omfang finansieret via betaling fra arbejdsgiver og arbejdstager, og arbejdsgiver skal betale ca. 24% af lønnen til social sikring. I Sverige er satsen ca. 20% og i Tyskland ca. 25%.

Oversigt - social sikring inden for EU/EØS

Arbejdet i dit bopælsland er væsentligt (25% eller mere end 25% af arbejdstid/løn) Arbejdet i dit bopælsland er ikke væsentligt (mindre end 25% af arbejdstid/løn men mere end 5%)
Du har kun ansættelse ved AU. Du bor i Danmark eller i et EU/EØS land. Du er social sikret i det land som AU er hjemmehørende i. Du er socialt sikret i det land som AU er hjemmehørende i.

Du har ansættelse ved AU og en eller flere private arbejdsgivere i andre lande. Du bor i Danmark eller i et EU/EØS land.
Du er socialt sikret i landet med den offentlige ansættelse (AU). Du er socialt sikret i landet med den offentlige ansættelse (AU).
Du har én yderligere offentlig arbejdsgiver i et andet EU/EØS-land ud over din danske ansættelse ved AU. Du bor i ét af de lande, hvor én af dine arbejdsgivere har hjemsted. Du er socialt sikret i dit bopælsland. Du er ikke socialt sikret i dit bopælsland, men det andet land, hvor du har en arbejdsgiver.
Du har mindst to yderligere arbejdsgivere, ud over din ansættelse ved AU, og mindst én af disse yderligere ansættelser er en offentlig ansættelse. Disse arbejdsgivere har hjemsted i mindst to lande, som ikke er Danmark. Du er socialt sikret i dit bopælsland. Du er socialt sikret i dit bopælsland.

Regler inden for EU/EØS

Hvis man har offentlig ansættelse i mindst 2 lande og evt. har yderligere private ansættelser OG man parallelt hermed er selvstændig erhvervsdrivende i et tredje EU/EØS-land, er det ansættelserne som er afgørende for, hvor man er socialt sikret. Lønmodtagerforholdene vejer med andre ord tungere end beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende. Beskæftigelse som selvstændig erhvervsdrivende tæller heller ikke med, når det opgøres, om arbejdet i bopælslandet er 25% eller mere end 25%.

Ved kun én ansættelse i Danmark er der ikke behov for at få en afgørelse om social sikring.  Hvis personen alligevel bliver bedt om bevis på dansk social sikring, sendes skema til brug for afgørelse om social sikring til Udbetaling Danmark. Blanket A1 findes her. Det anbefales at indhente dokumentation for dansk social sikring i følgende tilfælde:

 1. hvor der kan opstå tvivl om social sikring
 2. hvor personen er på dansk social sikring og bor i udlandet i en lang periode (i visse tilfælde kan man dog nøjes med E106)
 3. hvor der kan/vil blive tale om betaling af arbejdsgiverbidrag til andre lande

Ved ansættelser i flere lander skal der derimod træffes en afgørelse om social sikring, jf. ovenfor. Sagen skal starte i bopælslandet, som træffer afgørelse. Afgørelsen sendes til Udbetaling Danmark, som har mulighed for at komme med indsigelse.

Regler uden for EU/EØS

Reglerne her afhænger af, om der er indgået en konvention mellem Danmark og de pågældende land. Danmark har indgået konventioner om social sikring med følgende lande: Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Filippinerne, Indien, Israel, Kina, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Quebec, Serbien, Sydkorea, Tyrkiet og USA. De fleste af disse aftale omhandler kun bevarelse af optjening af dansk folkepension og ATP Livslang Pension. Hvis der ikke er en konvention, er der ingen regler om social sikring i forbindelse med arbejde i landet.

Øresundsaftale

Efter aftalen kan en medarbejder være omfattet af dansk social sikring, selv om den pågældende efter de almindelige regler er omfattet af svensk social sikring.

De almindelige regler er, at en svensker bosat i Sverige som arbejder mindre end 25% i bopælslandet, er socialt sikret i Danmark. Hvis han arbejder 25% eller mere end 25% men max. 50% kan der gives dispensation fra, at den sociale sikring som udgangspunkt overgår til bopælslandet.

Det forudsættes, at de danske myndigheder og Försäkringskassan i Sverige indgår en individuel aftale om social sikring.