Intern jobmobilitet - jobrotation og jobbytte

Med henblik på at skabe større indsigt, forståelse og sammenhængskraft mellem universitetets enheder og funktioner, er det ifølge AU’s personalepolitik et mål at øge medarbejdernes muligheder for jobmobilitet internt på universitetet.

Intern jobmobilitet har endvidere til formål at bidrage til de ansattes kompetence- og karriereudvikling.

Fastansatte medarbejdere har mulighed for at foretage jobrotation og jobbytte efter aftale og under forudsætning af, at det er foreneligt med den konkrete medarbejders arbejdsopgaver og afdelingens opgaver.

Hvad er jobrotation og jobbytte?

Jobrotation

Ved jobrotation forstås, at en medarbejder rokeres til en anden stilling i en nærmere afgrænset periode. Efter afslutningen af den aftalte periode vender medarbejderen tilbage til sin oprindelige stilling.

Aftaler om jobrotation sammensættes på baggrund af drøftelser mellem de berørte ledere og medarbejdere.

Af hensyn til udbyttet for medarbejderen og hensynet til, at afdelingen i rotationsperioden skal undvære en medarbejder, anbefales det, at jobrotation har en varighed på mellem 3-6 måneder. 

Jobbytte

Ved jobbytte forstås, at to medarbejdere bytter job for en nærmere afgrænset periode. Efter periodens slutning vender begge medarbejdere tilbage til deres oprindelige stilling.

Aftaler om jobbytte sammensættes på baggrund af drøftelser mellem de berørte ledere og medarbejdere.

Af hensyn til udbyttet af jobbyttet anbefales det, at et jobbytte har en varighed på op til 12 måneder af hensyn til medarbejdernes tilbagevenden til deres oprindelige stillinger.

Procedurebeskrivelse

Hvis en medarbejder ønsker at benytte muligheden for jobrotation eller jobbytte, skal medarbejderen fremsætte ønske herom over for nærmeste leder. Lederen og medarbejderen drøfter herefter mulighederne.

Såfremt medarbejderen og dennes leder bliver enige om, at en jobrotation/et jobbytte er en mulighed for den pågældende medarbejder, undersøger lederen mulighederne herfor hos de relevante enheder. Herefter udarbejdes en skriftlig aftale mellem de involverede parter, hvoraf det fremgår, hvad medarbejderen skal arbejde med i perioden og periodens længde. Ligeledes skal fremgå, hvilke opgaver der skal være fokus på af hensyn til den faglige opkvalificering, som medarbejderen skal kunne anvende, når vedkommende vender tilbage til sin oprindelige stilling.

Da medarbejderen under en jobrotation eller et jobbytte fortsat har tjenestested på Aarhus Universitet, skal der ikke bevilliges orlov i perioden.

Samarbejdsudvalgenes rolle

Ifølge samarbejdsaftalens § 5, stk. 3, litra a) har samarbejdsudvalgene en rolle i forbindelse med at fremme et strategisk sigte med kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Samarbejdsudvalgene anbefales derfor at sætte fokus på mulighederne for medarbejdernes jobrotation og jobbytte og den kompetenceudvikling, der kan opnås hermed.

Tilbagevenden til oprindelig stilling efter jobrotation og jobbytte

Når en aftale om faglig opkvalificering i form af en jobrotation eller et jobbytte afsluttes, vender medarbejderen tilbage til sin faste stilling.